Ämnesområde

Våtmark

Flygbild över våtmark, Västerbotten

Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna i Sverige och är viktiga för den biologiska mångfalden. Våtmarker bidrar till en mängd olika ekosystemtjänster som vi är beroende av. Eftersom de kan binda koldioxid spelar de dessutom en viktig roll i arbetet med att bromsa klimatförändringarna.

Våtmarkerna i Sverige har minskat kraftigt i antal. Under det senaste seklet har nästan en fjärdedel av den ursprungliga våtmarksarealen försvunnit. När våtmarkerna minskar eller skadas försvinner också deras biologisk mångfald, viktiga nyttor och funktioner.

Positivt är att många av de svenska våtmarkerna är i relativt gott skick jämfört med situationen i andra länder. Sedan 1980-talet har våtmarkerna dessutom successivt fått ett starkare skydd och det finns ett stort intresse av att bevara, restaurera och nyanlägga våtmarker.

Fakta om våtmark

Därför är våtmarker viktiga

Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna i Sverige och är därför viktiga för den biologiska mångfalden

Läs mer
Toffsvipa i våtmark

Våtmarker i Sverige

Det finns mellan 60 000 och 90 000 kvadratkilometer våtmark i Sverige. Den största delen är öppna våtmarker, inklusive öppna myrar. Mellan 2010 och 2021 har cirka 127 kvadratkilometer våtmark anlagts eller restaurerats i Sverige.

Läs mer

Möjligheter och åtgärder

Bidrag och resultat

För att anlägga nya eller restaurera befintliga våtmarker finns olika bidrag hos bland annat Naturvårdsverket, länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och Jordbruksverket. Den våtmarkssatsning som går genom Naturvårdsverket omfattar totalt 300 miljoner kronor för år 2023. 

304
våtmarksåtgärder i skyddade områden

Restaurering av våtmarker

Under 2021 restaurerade länsstyrelserna över 22 kvadratkilometer våtmarker i naturreservat över hela landet.

Läs mer

Vägledning och stöd

Restaurering och anläggning av våtmark kan kräva flera olika prövningar enligt flera olika regelverk. Reglerna ser olika ut, beroende på hur stor åtgärd som görs och var våtmarken ligger, i landskapet och i landet.

Länsstyrelserna och kommunerna prövar de olika frågorna, ibland samlat och ibland var fråga för sig. Stora våtmarker och vissa andra ärenden kan behöva prövas av mark- och miljödomstolen. På den här sidan finns kort information och viss vägledning men i huvudsak länkar till mer kunskap.

Naturvårdsverkets roll

Naturvårdsverket har en central roll i Sveriges våtmarksarbete och deltar även internationellt för att skydda och bevara våtmarker.

Läs mer om Naturvårdsverkets roll

Hjälp oss att bli bättre!

Är innehållet om våtmarker relevant för dig? Hjälp oss att förbättra vårt webbinnehåll genom att svara anonymt på några korta frågor.

Till webbenkät