Ämnesområde

Våtmark

Flygbild över våtmark, Västerbotten

Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna och spelar en nyckelroll i ekosystemet. Sverige behöver återskapa stora ytor våtmark för att klara flera miljö- och klimatutmaningar.

Våtmarker är viktiga för en biologisk mångfald samtidigt som de våtmarker som bildar torv är viktiga för klimatet. Våtmarker behåller vatten och kan därför stärka landskapet mot både torka och översvämningar. De renar också vattnet innan det rinner vidare till vattendrag.

Arealen med våtmarker har minskat kraftigt under det senaste seklet då de framför allt har dikats ut för skogs- och jordbruk. Idag tappar våtmarkerna sin funktion främst för att de växer igen. Under senare år pågår ett brett arbete för att återskapa och återväta våtmarker.

Fakta om våtmark

Därför är våtmarker viktiga

Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna i Sverige och är därför viktiga för den biologiska mångfalden

Därför är våtmarker viktiga
Toffsvipa i våtmark

Våtmarker i Sverige

Det finns mellan 60 000 och 90 000 kvadratkilometer våtmark i Sverige. Den största delen är öppna våtmarker, inklusive öppna myrar. Mellan 2010 och 2021 har cirka 127 kvadratkilometer våtmark anlagts eller restaurerats.

Våtmarker i Sverige

Möjligheter och åtgärder

Frågor och svar om våtmarker

Vilken våtmark är bäst för klimatet? Vad kan jag som markägare göra? Här svarar vi på aktuella frågor om våtmarker.

Frågor och svar

Bidrag

För att anlägga nya eller restaurera befintliga våtmarker finns olika bidrag hos bland annat Naturvårdsverket, länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och Jordbruksverket. Den våtmarkssatsning som går genom Naturvårdsverket omfattar totalt 355 miljoner kronor för år 2024. 

Vägledning och stöd

Att restaurera, återväta eller anlägga en våtmark kan kräva flera prövningar enligt olika regler. Reglerna ser olika ut, beroende på hur stor åtgärd som görs och var i landskapet den genomförs.

  Naturvårdsverkets roll

  Naturvårdsverket har en central roll i Sveriges våtmarksarbete och deltar även internationellt för att skydda och bevara våtmarker.

  Naturvårdsverkets roll

  Pågående undersökning

  Som en del av Naturvårdsverkets långsiktiga arbete med våtmarker pågår nu undersökningar riktat mot markägare. Syftet är att få ta del av markägares kunskap om våtmarkers nyttor och tillgängliga bidrag. Undersökningarna pågår mellan vecka 13 och vecka 25.

  Behandling av personuppgifter vid undersökningar