Ämnesområde

Våtmark

Flygbild över våtmark

Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna i Sverige och är viktiga för den biologiska mångfalden. Våtmarker bidrar till en mängd olika ekosystemtjänster som vi är beroende av; ett exempel är vattenrening. Eftersom de kan binda koldioxid spelar de dessutom en viktig roll i arbetet med att bromsa klimatförändringarna.

Våtmarkerna i Sverige har minskat kraftigt i antal. Under det senaste seklet har nästan en fjärdedel av den ursprungliga våtmarksarealen har försvunnit. När våtmarkerna minskar eller skadas försvinner också deras biologisk mångfald, viktiga nyttor och funktioner.

Positivt är att många av de svenska våtmarkerna är i relativt gott skick jämfört med situationen i andra länder. Sedan 1980-talet har våtmarkerna dessutom successivt fått ett starkare skydd och det finns ett stort intresse av att bevara, restaurera och nyanlägga våtmarker.

Vad är våtmark?

Våtmark är mark där vatten under en stor del av året finns nära under, i eller strax över markytan. 

Eftersom vattenytan inte alltid syns kan det emellertid vara svårt att bedöma vad som är våtmark. I de flesta fall kan istället vegetationen användas för att skilja våtmark från annan mark. Minst hälften av vegetationen bör tycka om vatten, vara vattenälskande, för att ett område ska klassas som våtmark. Bottnar i sjöar, hav och vattendrag som tillfälligt torrläggs och som saknar vegetation räknas dock också som våtmark.

Varför är våtmarker så viktiga?

Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna i Sverige och är viktiga för den biologiska mångfalden. De bidrar också till en mängd olika ekosystemtjänster som vi är beroende av. Ett exempel är vattenrening. 

Klimat

Våtmarker och klimat

Torvbildande våtmarker spelar en viktig roll för klimatet eftersom de kan binda kol. De innehåller till exempel dubbelt så mycket kol som världens skogar. Att återväta våtmarker som har dränerats är en relativt enkel åtgärd som gynnar klimatet.

Mer om våtmarker och klimat
Flygbild våtmark

Skydda och bevara

Sverige är ett av de länder i världen som har mest våtmarker, cirka 20 procent av landytan består av våtmark. Många av de kvarvarande våtmarkerna är i relativt gott skick jämfört med andra länder, men genom tiderna har många svenska våtmarker skadats eller förstörts. Sverige har ett stort ansvar för att antingen skydda eller hållbart nyttja de våtmarker som finns kvar.

Webbinarier om våtmark

Under hösten 2021 genomförde Naturvårdsverket en webbinarieserie om varför våtmarker är så viktiga. Föredragshållare från myndigheter, kommuner, intresseorganisationer, forskningsinstitut och privata aktörer deltog i denna kunskapshöjande webbinarieserie.

Se webbinarierna i efterhand
Skvattram

Sköta, restaurera och anlägga

Restaurering, anläggning och skötsel är viktiga åtgärder för att återställa och värna livsmiljöer för alla de arter som är knutna till våtmarker och för att våtmarker ska bidra med olika nyttor, ekosystemtjänster.

Alla våtmarker växer med tiden igen (också kallat successionen) i övergången mellan ett naturtillstånd och ett annat. Detta sker naturligt under lång tid, oftast över flera hundra eller tusen år. Med tiden kan till exempel sjöar växa igen och bilda våtmark som i sin tur växer igen och blir skog. Förutsättningen är att processen inte störs. Naturliga störningar genom tiderna har varit bränder, översvämningar och bete.

Bidrag

För att anlägga nya eller restaurera befintliga våtmarker finns olika bidrag. Vilka bidrag som går att söka beror bland annat på önskat resultat av insatsen, var i Sverige våtmarken finns och vem som kan söka.

För 2021 har Naturvårdsverket fått ökade anslag med 350 miljoner kronor för att restaurera, återväta och anlägga våtmarker. Pengarna ska fördelas till olika projekt runt om i landet, genom Skogsstyrelsen, LONA och länsstyrelsernas åtgärder i skyddade områden. För kommande år finns enligt regeringens budgetförslag 325 miljoner 2022 och 100 miljoner 2023.

LONA

Inom ramen för den lokala naturvårdssatsningen, LONA, kan kommuner söka stöd för att anlägga nya- eller restaurera befintliga våtmarker. Projekt kan även initieras och drivas av föreningar och andra lokala aktörer.

Lagstiftning och vägledning

Restaurering och anläggning av våtmark kan kräva flera olika prövningar enligt flera olika regelverk. Reglerna ser olika ut, beroende på hur stor åtgärd som görs och var våtmarken ligger, i landskapet och i landet.

Länsstyrelserna och kommunerna prövar de olika frågorna, ibland samlat och ibland var fråga för sig. Stora våtmarker och vissa andra ärenden kan behöva prövas av mark- och miljödomstolen. På den här sidan finns kort information och viss vägledning men i huvudsak länkar till mer kunskap.

Rapporter