Statistik och uppföljning

Statistik över rapporterade utsläpp inom systemet för handel med utsläppsrätter. Utsläppen från de anläggningar som ingår i handelssystemet står för 37 procent av Sveriges nationella klimatutsläpp.

Genom att jämföra utsläppen över tid, för varje anläggning, bransch eller region kan utsläppens utveckling följas. Det är också intressant att se hur utsläppen förhåller sig till antalet tilldelade utsläppsrätter.

Rapporterade utsläpp för anläggningar inom handelssystemet 2021

Utsläppen 2021 från anläggningarna (ej flyg) inom utsläppshandeln i Sverige var knappt 18,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket innebär att utsläppen ökat med cirka 10,6 procent från föregående år.

Branschernas utsläpp i EU ETS i Sverige 2019–2021


utslapp-per-bransch.png

Mellan 2019 och 2020 minskade utsläppen i de flesta branscherna bland annat på grund av pandemirelaterade produktionsminskningar, utfasning av fossila bränslen i el- och fjärrvärmesektorn och driftstopp i en större kemianläggning.

Mellan 2020 och 2021 har utsläppen ökat på grund av ekonomisk återhämtning, ett högt elpris som lett till ökad elproduktion i kombination med ett kallare år 2021 resulterade i en ökad användning av fossila bränslen i el- och fjärrvärmesektorn. I Sverige har den största utsläppsökningen jämfört med år 2020 skett inom el- och fjärrvärme (668 tusen ton koldioxidekvivalenter) och raffinaderiindustrin (434 tusen ton koldioxidekvivalenter).

Detta ledde totalt sett till en ökning av utsläppen inom utsläppshandeln i Sverige med cirka 10,6 procent 2021 jämfört med 2020, vilken kan jämföras med att utsläppen mellan 2019 och 2020 minskade med cirka 12 procent.

Förteckning över utsläpp per anläggning och bransch 2021 (xlsx 311 kB)

Förteckningar över utsläpp och tilldelning för tidigare år

Utsläpp och tilldelning EU ETS Sverige


utslapp-och-tilldelning.png

* Siffrorna är preliminära

En del av Sveriges nationella klimatutsläpp

EU:s handel med utsläppsrätter omfattar nästan hälften av alla utsläpp inom EU. I Sverige omfattas cirka 735 anläggningar och totalt cirka 37 procent av utsläppen i Sverige. Alla anläggningar ska senast 31 mars rapportera sina utsläpp för föregående år och senast under april erlägga utsläppsrätter för de utsläppen.

Rapporterade utsläpp från flygoperatörer 2020

Även flygoperatörer som utför flygningar inom EU ingår i systemet för handel med utsläppsrätter och är skyldiga att rapportera sina utsläpp årligen. I sammanställningen av Sveriges nationella utsläpp används dock andra källor för att sammanställa utsläppen från inhemska flygningar.

Sverige är administrerande medlemsland för cirka 100 flygoperatörer. De som har skyldigheter inom EU ETS, Schweiz ETS och Corsia ett visst år rapporterar sina utsläpp till Naturvårdsverket.

För 2020 har följande sammanlagda utsläpp rapporterats av sju flygoperatörer:

  • EU ETS: 923 159 ton CO2
  • Schweiz ETS: 12 386 ton CO2
  • Corsia: 1 091 631 ton CO2

Alla sju flygoperatörer har rapporterat utsläpp inom EU ETS. Tre respektive fyra av dem har samtidigt rapporterat utsläpp för Schweiz ETS och Corsia.

Covid-19-pandemin har haft en stor påverkan på luftfarten under 2020. Jämfört med 2019 har utsläppen för de flygoperatörer som rapporterat till Naturvårdsverket minskat med 65 procent för EU ETS och med 71 procent för Corsia.

Fullgörandestatus

Genom att senast den 30 april överlämna utsläppsrätter motsvarande årsutsläppen föregående år fullgör företagen sina skyldigheter enligt lagen om vissa utsläpp av växthusgaser (2020:1173).

Via registret för utsläppsrätter, Unionsregistret, ges tillgång till statistik över såväl företagens rapporterade utsläpp som överlämnade utsläppsrätter.

Offentliggörande

Naturvårdsverket ska enligt lagen om vissa utsläpp av växthusgaser (2020:1173), offentliggöra namnen på de verksamhetsutövare och flygoperatörer som inte fullgjort kravet att överlämna utsläppsrätter motsvarande utsläppen av koldioxid. Verksamhetsutövare och flygoperatörer ska också betala en sanktionsavgift.

  • Genomsnittspriset på auktionerade utsläppsrätter var under 2021 cirka 53 EUR per ton CO2, med ett lägsta pris på cirka 33 EUR per ton CO2 och ett högsta på 87 EUR per ton CO2. Detta kan jämföras med fjolårets genomsnittspris på cirka 24 EUR per ton CO2.
  • Totala auktionsintäkter för länderna som ingår i EU ETS (exkl. UK) var knappt 322 miljarder kr.
  • Sveriges andel av intäkterna var 0,7 procent.

Data om auktioner (xlsx-fil på eex.com)

Rapporterade utsläpp från alla verksamheter inom EU ETS kommer finnas tillgängligt på Europeiska kommissionens hemsida.

Preliminära siffor för utsläppen inom hela systemet har publicerats av EU-kommissionen:

Union Registry (europa.eu)

Uppskattningar tyder på en procentuell utsläppsökning i samma storlek som i Sverige. Detta beror huvudsakligen på återhämtningen från pandemin och ökad kolbaserad kraftproduktion pga. höga naturgaspriser. 

EU-kommissionen har en webbaserad databas där information om fördelade utsläppsrätter, utsläpp och överlämnade utsläppsrätter för varje enskild anläggning i handelssystemet i hela EU redovisas.

Databasen Community Transaction Log (europa.eu)