Behandling av personuppgifter

Information om personuppgiftsbehandling vid handläggning och dokumentation av nyttjanderätt och servitut rörande fastigheter.

Personuppgiftsansvarig

Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler. 

När du vill komma i kontakt med Naturvårdsverket angående behandlingen av dina personuppgifter kan du använda följande kontaktuppgifter: 

Frågor rörande personuppgiftsbehandlingen skickas till: 

Postadress: Naturvårdsverket, att. Registrator, 106 48 Stockholm 

eller med e-post: registrator@naturvardsverket.se 

Telefon växel: 010-698 10 00 

Frågor till Naturvårdsverkets dataskyddsombud: 

Postadress: Naturvårdsverket, att. Dataskyddsombud, 106 48 Stockholm 

eller med e-post: dataskyddsombud@naturvardsverket.se 

Ändamål och rättslig grund för behandlingen

Naturvårdsverket är fastighetsägare för staten och är en av Sveriges största markägare. I samband med detta behandlar Naturvårdsverket personuppgifter för att kommunicera, handlägga ärende samt upprätta avtal rörande nyttjanderätt och servitut med företag och privatpersoner.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter är fullgöra ett avtal, artikel 6.1 b dataskyddsförordningen1.  

Kommunikation sker enligt den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse, artikel 6.1 e, dataskyddsförordningen. 

1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (GDPR).  

Personuppgifter från annan källa

Personuppgifter hämtas från den registrerade men kontrolleras även mot fastighetsregistret.

Kategorier av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas rörande kontaktpersoner för företag är för- och efternamn, titel, telefonnummer, e-postadress, organisatorisk tillhörighet, samt signatur och diarienummer i Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem.

Personuppgifter som behandlas rörande privatpersoner är för- och efternamn, privatadress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, fastighetsbeteckning, signatur och diarienummer i Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem.

Mottagare av personuppgifter

Utöver handläggare inom Naturvårdsverket kommer även Naturvårdsverkets leverantörer av IT-tjänst samt IT-drift och förvaltning att ha tillgång till dina personuppgifter för att utföra sina uppdrag.

Uppgifter som lämnas in till Naturvårdsverket blir allmänna handlingar hos myndigheten och kan därmed begäras ut enligt tryckfrihetsförordningen. Om personuppgifter finns i en allmän handling kan de som begär ut denna ta del av dessa personuppgifter om personuppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Naturvårdsverket gör alltid en sekretessprövning innan myndigheten lämnar ut allmänna handlingar.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Överföring av personuppgifter till tredje land förekommer inte.

Hur länge behandlar Naturvårdsverket personuppgifterna?

Personuppgifter i allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om tillämpning av dessa föreskrifter. 

Handlingar som inte tillför ärendet sakuppgift gallras vid inaktualitet. 

Undantaget från gallring är de personuppgifter som registreras i ärende i Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem. Dessa kommer att bevaras i myndighetens e-arkiv. 

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Om du vill ha mer information om dina rättigheter kan du läsa mer på Naturvårdsverkets hemsida:

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen (naturvardsverket.se)

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig tillsynsmyndighet rörande personuppgiftsbehandling och dataskydd. Du har rätt att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten om dina rättigheter som registrerad har åsidosatts av Naturvårdsverket.

För kontaktuppgifter se 

Integritetsskyddsmyndighetens webbsida

Du kan också alltid kontakta Naturvårdsverkets dataskyddsombud, se kontaktuppgifter ovan.