Så bildas skyddade områden

Skyddade områden bildas för att bevara naturvärden och värden för friluftslivet. Samverkan, delaktighet och kunskapsunderlag är viktigt delar i skyddsarbetet.

Olika skyddsformer enligt miljöbalken ger verktyg för arbetet med att bevara områden med höga naturvärden och tätortsnära natur. 

Myndigheterna samordnar skyddet av värdefulla naturområden med friluftslivets aktörer, kulturmiljövården, rennäringen och andra samhällsintressen. I arbetet med naturskydd strävar myndigheterna efter samverkan och delaktighet samt ett kunskapsbaserat och strategiskt arbete genom inventeringar, analyser och samråd.  

Insatser från kommuner, stiftelser, ideella organisationer, markägare och företag är viktiga bidrag. En del av bevarandet av den svenska naturen vilar på markägarnas frivilliga naturhänsyn och intresse att behålla naturen och kulturlandskapet.   

Naturreservat - vanlig och stark skyddsform

Att bilda naturreservat är ett av de viktigaste verktygen för att bevara naturmiljöer, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Det är även ett viktigt bidrag i det internationella naturvårdsarbetet.

Har du frågor om ett specifikt naturreservat?

Kontakta den länsstyrelse eller kommun som förvaltar det naturreservat som du vill veta mer om. Kontaktuppgifter hittar du på respektive länsstyrelse eller kommuns webbplats.

Nationalpark - naturens guldstjärna

Nationalpark är ett av de starkaste skydd ett område kan få. Det ges bara till de finaste och mest värdefulla områdena i det svenska landskapet. 

Besök våra nationalparker online!

Nationalparkernas egna webbplats med allt du behöver veta om Sveriges nationalparker.

Besök sverigesnationalparker.se
Kyrkkåta i Padjelanta nationalpark

Natura 2000-områden - ett viktigt bidrag till europeiskt naturskydd

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som i ett europeiskt perspektiv betraktas som särskilt skyddsvärda.  

Så bevaras Sveriges mest skyddsvärda skogar

En del av skogen i Sverige skyddas genom formella skydd under miljö- och jordabalken, med syfte att bevara biologisk mångfald och andra miljövärden. Markägarnas insatser genom frivilliga avsättningar och hänsynsytor i skogsbruket är också en betydande del i arbetet med att bevara skog med höga naturvärden.  

Till dig som äger skog med höga naturvärden

Du som skogsägare kan föreslå skogsområden med höga naturvärden för formellt skydd och då få ersättning. Din kännedom om din skog och dess värden är ett värdefullt komplement till myndigheternas kunskap.

Vad är formellt skyddad skog?

Sverige täcks till 70 procent av skog. En del av den skyddas genom formella skydd under miljö- och jordabalken till genom att bilda biotopskyddsområden, nationalparker eller naturreservat. Syftet att bevara områden med höga naturvärden.

Läs mer om hur mycket skog som skyddas i Sverige