Skog, formellt skyddad

Sammanlagt har 8,9 procent av Sveriges totala areal skogsmark skyddats, varav den största delen ligger i eller nära fjällen. Andelen av den produktiva skogsmarken som skyddats är 6 procent.

   8,9 procent formellt skyddad skogsmark

   De mest skyddsvärda skogarna bevaras långsiktigt genom bildande av nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden enligt miljöbalken eller genom avtal med markägaren. Formellt skyddad skogsmark är ett samlingsbegrepp för dessa olika skydd av skogsmark, vilka bestäms av lagar, förordningar, enskilda beslut eller ingångna avtal. Den formellt skyddade skogen förekommer både på produktiv och improduktiv skogsmark och det finns också stora överlapp mellan de olika skyddstyperna. Det är särskilt Natura 2000 som överlappas av andra typer av skydd.

   Vid slutet av 2022 omfattade den formellt skyddade skogsmarken totalt 2,4 miljoner hektar, vilket motsvarar 8,9 procent av Sveriges hela skogsmark. Av dessa var drygt 1,3 miljoner hektar produktiv skogsmark, vilket motsvarar 6 procent av landets hela produktiva skogsmark. 61 procent av den formellt skyddade skogsmarken finns i Sveriges fjällnära region.

   Total skogsmark enligt Nationella marktäckedata
   Former Hektar
   Ej skyddad skogsmark 24 509 900
   Skyddad produktiv skogsmark 1 348 800
   Improduktiv skogsmark inom skyddade områden 1 049 200

   Officiell statistik om skogsmark

   År 2019 var första gången man redovisade en samlad statistik för fyra olika former av skogsmark: formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor vid föryngringsavverkning, samt improduktiv skogsmark. Statistiken togs fram i ett samarbete mellan Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och SCB. I 2022 års statistik har siffrorna uppdaterats genom ett fortsatt samarbete mellan myndigheterna. Naturvårdsverket tar fram den del av statistiken som avser formellt skyddad skogsmark.

   Definitioner och förklaringar

   Skogsmark

   Skogsmark definieras i Skogsvårdslagen (1979:429) som ett sammanhängande område där träden har en höjd av mer än fem meter och en kronslutenhet av mer än tio procent, eller förutsättningar att nå denna höjd och kronslutenhet utan produktionshöjande åtgärder.

   Produktiv skogsmark

   Produktiv skogsmark definieras i Skogsvårdslagen som skogsmark vilken enligt vedertagna bedömningsgrunder kan producera i genomsnitt minst en kubikmeter virke per hektar och år.

   Improduktiv skogsmark

   Improduktiv skogsmark är den del av skogsmarken som inte är produktiv.

   Olika instrument för formellt skyddad skogsmark

   Med instrument avses här reglering i lagar och förordningar, samt ingångna avtal och enskilda beslut för formellt skyddad skogsmark. De instrument som ingår i statistiken är:

   1. Nationalparker.
   2. Naturreservat med föreskrifter mot skogsbruk.
   3. Biotopskyddsområden.
   4. Natura 2000 med skogshabitat.
   5. Naturvårdsavtal, inklusive ekoparker och vitryggsavtal6. Inomstatlig överenskommelse mellan Naturvårdsverket och Fortifikationsverket.
   6. Beslutade biotopskyddsområden och naturreservat, som inte vunnit laga kraft.
   7. Markersättningar för bildande av naturreservat.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Levande skogar

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket