Naturminnen

Ett naturminne är ett särpräglat naturföremål som behöver skyddas eller vårdas särskilt. Naturminne är en av de äldsta skyddsformerna för natur i Sverige.

Vad är naturminnen?

Ett naturminne är ett särpräglat naturföremål som behöver skyddas eller vårdas särskilt.

Naturminnen kan i många fall ha mycket stor betydelse för bevarandet av den biologiska mångfalden. Till exempel när gamla särskilt skyddsvärda träd med rik fauna och flora skyddas.

Utmärkande för naturminnen är att de ska vara ett enskilt naturföremål, till exempel ett träd. Andra naturskyddsformer är i de flesta fall skydd av ett mark- eller vattenområde. Naturminnen får dock även omfatta det område på marken som krävs för att bevara naturföremålet och ge det behövligt utrymme.

1 500 naturminnen

Det finns över 1 500 gällande beslut om naturminnen i Sverige. De är ofta punktobjekt såsom jätteekar, stora exemplar av tall, bok och hamlade lindar, samt trädgrupper. De kan också vara flyttblock, jättegrytor, grottor och andra stenformationer.

Flera naturminnen omfattar ett stort antal föremål. Därför kan antalet naturföremål vara betydligt större än antalet naturminnen.

Äldre naturminnen är i vissa fall föremål som främst har betydelse för kulturmiljön. De kan till exempel vara en sten eller ett träd som vissa traditioner har knutits till. De kan även bestå av mycket små områden, vanligtvis mindre än ett hektar, till exempel små holmar eller växtplatser för ovanliga växtarter. Det finns även större områden, vissa på tiotals hektar, som berörs av äldre beslut före 1965.

Den äldsta skyddsformen

Naturminne och nationalpark är de äldsta formerna av områdesskydd i Sverige. De kom till i den första svenska naturskyddslagen som beslutades 1909. Såväl de äldre beslutade som de senare naturminnena ska hanteras i enlighet med miljöbalkens bestämmelser. Kommuner och länsstyrelser kan besluta om naturminnen. 

Hitta på karta

I Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur hittar du information om olika typer av områden som är skyddade och varför de har valts ut. Där finns kartor och även listor över arter som berörs och var de finns.

Av säkerhetsskäl har förekomster av vissa hotade arter uteslutits. På länsstyrelsernas webbplats finns också information om naturminnen i respektive län.

Välkommen att använda

Kartverktyget Skyddad natur

Kartan är ett stöd för alla som arbetar med naturvårdsfrågor eller planering av mark och vatten i Sverige. Även du som är friluftsintresserad kan ha glädje av kartan.

Kartverktyget Skyddad natur
Kompass på karta