Vägledning

Naturminne

Naturminne är en skyddsform som kan användas för särpräglade naturföremål som behöver skyddas eller vårdas särskilt.

Sidan vänder sig till

Handläggare på länsstyrelser och kommuner. Verksamhetsutövare, fastighetsägare och förvaltare samt andra myndigheter, företag och privatpersoner som vill veta mer om skyddsformen naturminne.

Introduktion

Naturminne är en skyddsform som kan användas för särpräglade naturföremål som behöver skyddas eller vårdas särskilt.

Bildande av ett naturminne

Länsstyrelsen eller kommunen får med stöd av 7 kap. 10 § miljöbalken förklara ett särpräglat naturföremål som naturminne om det behöver skyddas eller vårdas särskilt.

Samråd innan beslut

Ordningen kring ett samråd innan beslut om att förklara ett område som naturminne.

Besluta och meddela föreskrifter

Enligt 7 kap. 10 § miljöbalken ska det som i 7 kap. 5-8 §§ miljöbalken föreskrivs om naturreservat även gälla för naturminnen.

Ersättningsfrågor

Information som rör ersättningsfrågor och naturminnen.

Skyltning av naturminnen

Vägledning kring hur skyltning ska ske vid ett naturminne.

Upphävande av ett naturminne

Olika exempel på hur upphävande av ett naturminne kan gå till.

Träd som dör eller faller omkull

Naturminnen i form av enskilda träd kommer så småningom att dö, antingen naturligt stående på rot eller för att de blåser omkull. Skyddet för ett naturminne upphör inte när trädet dör om det inte står i beslutet att så ska ske.

Skötsel av naturminnen

Naturminnen kan behöva viss skötsel för att deras naturvärden ska bevaras och den biologiska mångfalden som är knuten till naturminnet inte ska minska.

Bakgrund

Vägledningen om naturminnen har tagits fram för att komplettera Naturvårdsverkets vägledning om olika former av områdesskydd.

Tillsyn

Om tillsynsmyndigheten upptäcker att någon har vidtagit åtgärder som har skadat ett naturminne utan att ha fått dispens för detta får tillsynsmyndigheten med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken förelägga den som har vidtagit den skadliga åtgärden om att vidta återställningsåtgärder. Ett beslut om föreläggande eller förbud får enligt 26 kap. 14 § miljöbalken förenas med vite.