Skogsbryn som gynnar vilda pollinatörer

Granskad: ‎den ‎24‎ ‎juni‎ ‎2024

Skogsbrynet, det vill säga gränslandet mellan öppen mark och skog, kan ge både mat och boplatser åt vilda pollinatörer. Förr var det vanligt med öppna, soliga och blomrika skogsbryn, men i dagens landskap är gränsen ofta skarp mellan tät skog och öppen mark.

För vilda pollinatörer som fjärilar och vildbin är det viktigt att skogsbrynen är så pass glesa att solljus kommer in samt att det finns lövträd, buskar och blommor som ger nektar och pollen. Sparade gamla eller döda träd fungerar som boplatser åt många insekter, däribland vilda pollinatörer. 

Här presenteras hur Jönköpings kommun arbetar med att förbättra skogsbrynen på kommunens  mark som livsmiljö för vilda pollinatörer,

Bakgrund 

Jönköpings kommun uppmärksammade att många skogsbryn på kommunens mark var täta och mörka och därmed hade ett litet värde för vilda pollinatörer. Kommunen sökte stöd från den lokala naturvårdssatsningen (LONA) för inventering och åtgärder.

Ett skogsbryn med blandad skog bakom.
Fotograf: Joakim Frick

Om projektet

Arbetet startade 2020. Med hjälp av kartmaterial och data från skogsbruksplaner valde kommunen ut skogsbryn som troligtvis hade en god potential att bli bra miljöer för vilda pollinatörer. Viktiga urvalsparameterar var:

  • Skogbryn vända mot söder
  • Skogsbryn som hade en hög andel lövträd enligt skogsbruksplanen
  • Skogsbryn som var minst 100 meter långa

I nästa steg inventerades de utvalda skogsbrynen i fält och man tittade särskilt på hur många blommande växter som redan fanns på platsen.

Efter inventeringen i fält valdes slutligen tio skogsbryn ut. Dessa har nu gallrats och röjts ungefär 30 meter in från den öppna marken. Åtgärdernas fokus har varit att glesa ur skogsbrynen för att få ner solljus till marken. Man lämnade kvar lövträd som sälg och rönn samt naturligt lågväxande och bärande buskarter som en, slån, hagtorn och nyponrosor (dock inte vresros som är en främmande invasiv art). Rent praktiskt innebar arbetet att områdena markerades upp av kommunens skogsförvaltare och själva röjningen utfördes av en entreprenör. Det mesta av riset kördes bort medan en liten del lämnades kvar för att fungera som boplatser och skydd.

Effekter

Målet med projektet är att förbättra förutsättningarna för vilda pollinatörer inom kommunens skogsinnehav. På samma gång gynnas många andra djur som fåglar och klövvilt av åtgärderna. Dessutom blir områdena både vackrare och mer tillgängliga för människor. Kommunen bygger i och med projektet också upp kunskap om hur skogen kan skötas för att den biologiska mångfalden ska öka.

Finansiering

Arbetet med att skapa brynmiljöer finansieras delvis med hjälp av den lokala naturvårdssatsningen (LONA). 

Fortsättning

Projektet pågår till 2024. Fler åtgärder planeras:

  • Skogsbrynen kommer att röjas ytterligare en gång vid behov.
  • Blommande träd och buskar kommer att planteras där det behövs.
  • I ett par skogsbryn ska sandbäddar läggas ut för att skapa boplatser åt marklevande vildbin som gräver bogångar och som är beroende av grävbar sand eller jord. Vid sandbäddarna kommer information att sättas ut på plats.
  • En ny inventering av blommande växter ska visa om röjningen har hunnit få någon effekt på mängden blommande växter.

Framöver ska åtgärder som skapar värdefulla skogsbryn läggas till i den ordinarie kommunala skogsskötseln. En del tätortsnära bryn kommer till exempel att röjas vartannat år istället för vart tionde år för att hålla brynen öppna och solbelysta.

Vill du veta mer?