Plan för arbetet med att gynna vilda pollinatörer

Granskad: ‎den ‎24‎ ‎juni‎ ‎2024

Södertälje kommun var en av de första kommunerna i Sverige att ta fram en pollineringsplan. Med planen som utgångspunkt arbetar kommunen nu vidare med att öka kunskapen om vilda pollinatörer samt att skydda och förstärka livsmiljöer för vilda pollinatörer.

Arbetet med att ta fram en pollineringsplan för Södertälje kommun startade 2018. Inspiration hämtades bland annat från kommunens deltagande i Agri-Urban, ett projekt med fokus på att tänka nytt och hållbart kring matproduktion i tio europeiska städer. 

Det politiska uppdraget om en pollineringsplan utmynnade i det långsiktiga målet ”att bevara och stärka en sammanhängande grön infrastruktur med fungerande livsmiljöer för pollinerande insekter i kommunen och med särskilt fokus på urbana miljöer.”

Odlingslåda med skylt där det står "Här ser du en äng i miniformat".
I pollineringsplanen har Södertälje valt att fokusera på vad kommunen kan påverka i stadsmiljön. I staden finns goda förutsättningar att påverka eftersom kommunen är en stor markägare. På landsbygden arbetar kommunen bland annat med att restaurera ängs- och betesmarker. Foto: Södertälje kommun

Om arbetet

Arbetet med att ta fram pollineringsplanen skedde i en projektgrupp med deltagare från samhällsbyggnadskontoret, miljökontoret samt kommunala fastighetsbolag. Ett av de första stegen var att beställa en analys av förutsättningarna för vilda pollinatörer i landskapet runt tätorterna Södertälje och Järna. Analysen gjordes med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) och som underlag användes information om en rad olika miljöer, både naturliga (till exempel sandig mark) och människoskapade (till exempel vägkanter). Resultatet av analysen presenteras i pollineringsplanen i form av kartor över kärnområden, livsmiljöer respektive spridningsförutsättningar för vilda pollinatörer.

Utöver kartorna innehåller pollineringsplanen avsnitt som beskriver pollinering och vilda pollinatörer, minskningen av livsmiljöer för pollinatörer samt urbana miljöer som möjliga livsmiljöer.

Planen gäller för hela kommunkoncernen. Åtgärderna är indelade i fyra områden: 

  1. Samhällsplanering och markanvändning
  2. Grön- och infrastrukturplanering
  3. Markägande, förvaltning och skötsel
  4. Utbildning, rådgivning och samverkan

Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för samordning av genomförandet och årlig uppföljningen av planen.

Fyra viktiga S

Södertälje lyfter fram fyra viktiga S i arbetet med grön infrastruktur och vilda pollinatörer: Spara, Stärka, Skapa och Samverka. Att spara befintlig grönstruktur är prioriterat eftersom det tar lång tid att ersätta fungerande livsmiljöer genom att skapa nya miljöer. 

Effekter

Arbetet med att ta fram pollineringsplanen har bidragit till en ökad kunskap om vilda pollinatörer inom kommunkoncernen. Några exempel är:

  • Planens kartor över kärnområden, livsmiljöer respektive spridningsförutsättningar används idag som planeringsunderlag, bland annat när nya detaljplaner ska tas fram.
  • Med planen som utgångspunkt beställde kommunen 2020 en fältinventering av livsmiljöer för vilda pollinatörer för kommunägd mark i tätorterna Södertälje och Järna. Fältinventeringen resulterade i 1377 konkreta åtgärdsförslag för att förbättra livsmiljöer för vilda pollinatörer.
  • En intern utbildning med temat anläggning av ängar och skötsel av grönytor som gynnar vilda pollinatörer har startats för personal som arbetar med kommunal park-/grönområdesskötsel.
Inventeringskarta över Södertälje.
Resultatet från fältinventeringen är inlagt  i ett GIS-skikt. De olika färgerna på punkterna representerar olika föreslagna åtgärder, exempelvis att plantera blommande buskar och träd, skapa sandmiljöer eller bekämpa invasiva arter. Kartbild: Södertälje kommun

Finansiering

Kommunen hade inte externa medel för att ta fram själva pollineringsplanen. Däremot sökte man 2020 stöd från den lokala naturvårdssatsningen (LONA) för att arbeta vidare med planens olika åtgärder som inventering, utbildning och information.

Fortsättning

Projektgruppen för pollineringsplanen träffas återkommande för uppföljning av arbetet med planen.

Ett arbete med att ställa om skötseln på prioriterade grönytor har precis påbörjats. Framöver kommer fler grönytor att få en skötsel som gynnar vilda pollinatörer. Det kan till exempel handla om att röja fram värdefulla träd eller klippa gräs mer sällan. 

Kommunen planerar en informationskampanj riktad till boende inom viktiga områden för vilda pollinatörer.

Vill du veta mer?