Scenario ger viktig bild av framtida luftföroreningar

Vartannat år tar Naturvårdsverket fram ett scenario över hur utsläppen av luftföroreningar kommer att utvecklas i framtiden. Scenariot är viktigt bland annat för att kunna följa upp Sveriges internationella åtaganden för att minska våra utsläpp.

Naturvårdsverkets scenarier rapporteras till EU vartannat år samt till FN:s luftvårdskonvention (CLRTAP) vart fjärde år. De omfattar utsläpp från olika källor av följande luftföroreningar år 2020, 2025 och 2030:

  • kväveoxider (NOx)
  • svaveldioxid (SO2)
  • flyktiga organiska föreningar exklusive metan (NMVOC)
  • ammoniak (NH3)
  • små partiklar (PM2,5)
  • sot (BC).

Ger en bild av hur Sverige klarar sina internationella åtaganden

Scenariot är viktigt för att se hur vi i Sverige klarar våra internationella åtaganden till år 2020 och 2030, om att minska våra utsläpp av luftföroreningar.

Med hjälp av scenariot kan vi följa utvecklingen inom olika sektorer och bedöma var eventuella åtgärder bör sättas in.

Luftutsläppsscenario till år 2030 (xls 951 kB)

Sveriges åtagande enligt nya takdirektivet (Nec2)

Sveriges åtagande enligt Göteborgsprotokollet

Utsläpp och scenario för utvalda luftföroreningar

Det svenska scenariot för utsläpp av luftföroreningar bygger i stora delar på samma underlag som scenariot för utsläpp av växthusgaser. Som underlag används bland annat Energimyndighetens långsiktsprognos, samt prognoser från Trafikverket och Jordbruksverket.

Scenariot beräknas sektorsvis med hjälp av modeller. Även expertbedömningar görs för att bedöma hur olika sektorer utvecklas framöver.

Scenariot ska tolkas med försiktighet, då det innehåller stora osäkerheter.

Scenariot används även för att utvärdera miljömålen

Naturvårdsverkets scenario är också en viktig framtidsbild som används i den fördjupande utvärderingen av miljömålen, och i andra sammanhang där bedömningar av den framtida utvecklingen behövs.

Miljökvalitetsmålet Frisk luft

Miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning

Miljökvalitetsmålet Ingen övergödning