Klimatet och transporterna

Granskad: ‎den ‎19‎ ‎december‎ ‎2023

Transporter har stor påverkan på klimatet. Förbränning av fossila bränslen står för det största bidraget till klimatförändringarna både i Sverige och i övriga världen.

Inrikes transporter svarar för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, och domineras av utsläpp från vägtrafiken.

För att minska transporternas klimatpåverkan behövs förändring inom huvudsak följande tre områden:

 • trafikens storlek 
 • hur mycket drivmedel som fordonen eller farkosterna förbrukar per transporterad enhet (per personkilometer eller per tonkilometer)
 • hur stor andel av drivmedelsförbrukningen som utgörs av hållbart fossilfritt drivmedel

Klimatpåverkan påverkas därutöver av bland annat hur drivmedel, fordon och infrastruktur tillverkats, och för flyget tillkommer den så kallade höghöjdseffekten.

Landtransporternas klimatpåverkan

Växthusgasutsläppen från trafik på land domineras helt av vägtrafiken. Vägtrafikens växthusgasutsläpp i Sverige ökade fram till omkring år 2007. Därefter har utsläppen minskat, vilket beror på bränslesnålare fordon, ökad användning av biobränslen och under de senaste åren även genom elektrifiering av bilar.

Sedan 2010 till och med 2022 har utsläppen från vägtrafiken minskat med drygt 35 %. Personbils- och lastbilstrafiken dominerar helt. Spårbunden trafik har mycket låga växthusgasutsläpp per personkilometer och per tonkilometer på grund av låg energianvändning och den höga graden av elektrifiering. Viss dieseltrafik förekommer dock.

I Sverige svarade landtransporterna för cirka 30 % av de samlade växthusgasutsläppen. Inom EU var motsvarande andel 21 % år 2019.

Flygets klimatpåverkan

I Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare mer än fördubblats sedan början av 1990-talet. Svenska befolkningens totala klimatpåverkan från flygresor stod åren innan pandemin för lika stora utsläpp som hela personbilstrafiken i Sverige. Det mesta av utsläppen sker till och från utrikes destinationer, vilket inte ingår i de svenska klimatmålen, men att minska dessa är likafullt av stor vikt för att nå de globala klimatmålen. 

Flygtrafiken i EU stod 2019 för omkring 4 % av de samlade växthusgasutsläppen (höghöjdseffekt ej beaktad). 

Globalt står flyget för omkring 3 % av koldioxidutsläppen, men fördelningen mellan rika och fattiga är mycket sned då runt tre fjärdedelar av jordens befolkning ännu aldrig suttit i ett flygplan. 

Vid jämförelse med långväga resor i bensin- och dieselbilar så är flygets utsläpp av växthusgaser per personkilometer ungefär lika stora.

Sjöfartens klimatpåverkan

På samma sätt som för flyget så redovisas det mesta av ”svenskarnas” sjötransporter under ”utrikes sjöfart”, som ej heller ingår i de nationella klimatmålen. Till inrikes sjöfart räknas den trafik som går mellan svenska hamnar och utsläppen sker i huvudsak från fritidsbåtar, statliga civila fartyg, kollektivtrafik till sjöss, Gotlandstrafiken, viss kryssningstrafik och olika typer av fartyg som fraktar gods. 

Persontransporter i fartyg (kollektivtrafik, färjor, kryssningsfartyg) har generellt mycket stora utsläpp av växthusgaser per personkilometer, ungefär 3–8 gånger högre än med ”fossilbil”. Persontransporter med fartyg är vanligen förhållandevis korta och reseavstånden kan i många fall kortas med sjöfart. Utsläppens storlek är kraftigt beroende på fartygets hastighet, beläggning, kringutrustning på fartygen, biobränsleinblandning samt hur utsläpp fördelas mellan gods och personer i fartyg som tar rullande gods och passagerare (Ro-pax). 

Utsläppen av växthusgaser från godstrafiken till sjöss varierar även den kraftigt. Utsläppen per fraktad enhet (per tonkilometer) är förhållandevis låga i mycket stora fartyg med hög lastfaktor, omkring eller mindre än en tiondel jämfört med långväga lastbilstransporter. För fartyg med generellt låg lastfaktor och hög hastighet, exempelvis i fartyg med ”rullande gods” (Ro-Ro, Ro-pax) kan utsläppen vara ungefär lika stora eller större jämfört med långväga lastbilstransporter.

Sjöfarten i EU stod för 4 % av EU:s samlade växthusgasutsläpp. Globalt står sjöfarten för omkring 3 % av växthusgasutsläppen.

Utsläpp i ett livscykelperspektiv (LCA)

För drivmedel så kan utsläppen redovisas från fordonet/farkosten (ttw, tank to wheel) eller i ett livscykelperspektiv, det vill säga från hela kedjan som omfattar utvinning/odling förädling och transport av drivmedlet (wtw, well to wheel). Det är vanligen endast utsläppen från själva fordonet/farkosten (ttw, tank to wheel) som brukar redovisas i utsläppsstatistik.  

Utöver drivmedlet kan man i en mer fullständig analys av olika trafikslags klimatpåverkan även beakta livscykelutsläppen för fordonet/farkosten, omfattande utsläpp från materialutvinning, tillverkning, underhåll, återvinning och skrotning av fordonet/farkosten. Om man jämför en fossilbil med en elbil så är växthusgasutsläppen från elbilen 0 gCO2e/kilometer (ttw). Vid jämförelse med ett biobränsle (HVO100) är utsläppen från fordonet nära noll (ttw). Om man däremot beaktar både drivmedlen och fordonen i ett LCA-perspektiv så har produktionsfasen av biobränslet generellt något högre växthusgasutsläpp än produktionsfasen av motsvarande mängd fossilt bränsle och elbilen med batterier har högre utsläpp vid fordonstillverkningen (batteri) än ”fossilbilen”. Generellt blir klimatvinsten mindre när jämförelser görs i ett LCA-perspektiv än när man räknar utsläppen från enbart fordonet (ttw). 

Rapport om miljöeffekt av elektrifiering av transporter

Beräkna klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv

Även utsläpp från anläggning, drift och underhåll av transportinfrastrukturen kan beaktas i ett LCA-perspektiv vid jämförelser mellan olika transportslag. Exempelvis beräknas utsläppen av växthusgaser från produktion och underhåll av väg, järnväg, hamnar och flygplatser till närmare 3 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år i Sverige.

Transporterna påverkar också miljön och människors hälsa på andra sätt, genom exempelvis utsläpp av andra luftföroreningar, buller, barriärer samt mark- och vattenföroreningar.

Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter

Klicka här för mer detaljer

   Hur kan transporters klimatpåverkan minska?

   Klimatpåverkan från transporter kan minska genom:

   • energieffektiva fordon och farkoster
   • hållbara fossilfria drivmedel
   • begränsade trafikvolymer

   Elektrifiering och en ökad användning av fossilfria drivmedel minskar växthusgasutsläppen påtagligt från fordonet men ger ur ett livscykelperspektiv både utsläpp och en resursanvändning som även den behöver begränsas. Det är ett av skälen till att det även behövs andra åtgärder än byte av drivmedel.

   Drivmedel, fordon/farkoster och infrastruktur behöver framställas och användas så energi- och resurseffektivt som möjligt så att miljöpåverkan från resor och transporter kan minimeras.

   Antalet elbilar i Sverige har i det närmaste fördubblats varje år sedan 2010 och antalet laddhybrider följer ungefär samma utveckling. 

   Under år 2022 var 54 % av de nyregistrerade personbilarna laddbara och 14 % av de nyregistrerade lätta lastbilarna var laddbara. De laddbara fordonen stod för 8 % av trafikarbetet under 2022, och har ökat exponentiellt för varje år de senaste åren.

   Naturvårdsverkets roll

   Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och ska vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken.

   Naturvårdsverket arbetar för att främja en hållbar utveckling och därmed med att minska klimat- och annan miljöpåverkan från transporterna. Vi för statistik, bygger upp kunskap och sprider information om miljö- och hälsopåverkande utsläpp. Därutöver administrerar och vägleder vi kring vissa regelverk som berör transportsektorn, till exempel EU:s handelssystem (ETS), miljöbalken och då bland annat med koppling till utomhusluft och buller. Därutöver tar vi fram underlag till styrmedel inom transportområdet och till regeringens klimatpolitiska handlingsplan och Luftvårdsprogram.  

   Vi samverkar med andra myndigheter och aktörer i detta arbete, bland annat med Trafikverket, Transportstyrelsen, Trafikanalys, Energimyndigheten, Boverket, länsstyrelserna, kommunerna Fossilfritt Sverige och Konsumentverket.

   Läs mer om klimat och transporter