Miljöeffekter av elektrifieringen av transporter

Granskad: ‎den ‎12‎ ‎april‎ ‎2023

Naturvårdsverket fick i regleringsbrevet för 2022 i uppdrag att redovisa en analys av miljöeffekterna av elektrifieringen av transporter. Uppdraget redovisades i en skrivelse till regeringen den 17 februari 2023.

I skrivelsen beskrivs miljöeffekterna av elektrifieringen av transporter på väg, spår samt för sjöfart och flyg. Fokus för arbetet har legat på vägtrafik. 

Positiva miljöeffekter

Ett viktig slutsats i kunskapssammanställningen är att elektrifieringen medför en positiv miljöeffekt i form av minskade klimatutsläpp från fossildrivna fordon när de ersätts med elektrifierade fordon. När elproduktionen till drift av fordonen och när tillverkningen av batterier sker med mindre andel fossil energi kommer utsläppen av klimatgaser minska än mer när fordonsparken växlar till elfordon. När förbränningsmotorer ersätts med elmotorer sker även en minskning av luftutsläpp i form av kväveoxider och förbränningspartiklar. 

Negativa miljöeffekter

De negativa miljöeffekterna av elektrifiering kommer främst från tillverkning av elektrifierade fordon och deras batterier som kräver kritiska metaller och andra råvaror som måste brytas ur jordskorpan. Även tillverkning av permanentmagneter till elmotorerna kräver brytning av kritiska mineral och metaller. Miljöpåverkan från gruvverksamhet sker på många olika sätt, till exempel genom utsläpp till vatten, förändrad markanvändning, utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar samt genom att stora mängder avfall genereras. 

Ytterligare en negativ miljöeffekt kommer via elproduktion. El behövs i fordonens hela livscykel men mest vid tillverkning och drift av fordonen. Miljöeffekterna av elproduktion varierar mycket mellan olika länder där nordisk elmix har jämförelsevis lägre klimatpåverkan än elmixen i till exempel de stora tillverkningsländerna av batterier och permanentmagneter i östra Asien. 

Ojämn geografisk fördelning av miljöeffekterna

De positiva miljöeffekterna av elektrifiering i Sverige, utöver minskade växthusgasutsläpp, uppstår främst lokalt i städer och i Sverige, genom minskat buller och förbränningsrelaterade luftföroreningar. Men även genom ett minskat ytbehov om elektrifieringen sker genom att fossildrivna individuella transporter som exempelvis personbilar ersätts med elektrifierad kollektivtrafik. En stor del av de negativa effekterna av batteriproduktion kommer däremot uppstå i de länder där metallerna bryts och batterier och permanentmagneter tillverkas. Detta sker idag i hög utsträckning är utanför Sverige och EU. 

Målkonflikter

Generellt kommer en ökad elektrifiering att ha positiva effekter på flera svenska miljömål utöver klimatmålet. En målkonflikt kan dock uppstå genom att en ökad elektrifiering leder till en ökad efterfrågan på att etablera ny gruvverksamhet som i sin tur påverkar flera miljömål negativt både i Sverige och utomlands. Denna målkonflikt kan dock minskas med ett transporteffektivt samhälle och om fordonen används effektivare än idag, till exempel genom att de ingår i kollektivtrafik eller i annan delning. Målkonflikten kan även minskas betydligt om de elektrifierade fordonen blir lättare och utrustas med batterier bättre anpassade till genomsnittliga körmönster, vilket kan innebära mindre batterier.

Andra sätt som målkonflikten kan minska är genom ny teknik för energilagring, till exempel nya batterityper eller renare tekniker och praktiker för att utvinna och förädla mineral och metall som används för elektrifieringen, till exempel genom renare energiproduktion i utvinnings- och tillverkningsländerna.

Redovisning

Kontaktpersoner