Biogas från gödsel gör Fröstorp självförsörjande på el

Granskad: ‎den ‎6‎ ‎april‎ ‎2023

Många lantbruk vill producera el med gårdens gödsel. Under 2022 fick rekordmånga lantbrukare stöd från Klimatklivet för att producera el från biogas. En av dessa gårdar är Fröstorps mjölk i Västergötland. Genom en ny biogasanläggning kommer de att bli helt självförsörjande på el. Investeringen kommer inte bara producera el och minska klimatpåverkan, den bidrar också till att trygga livsmedelsproduktionen.

Investeringar i ny teknik inom jordbruket bidrar till att fossila bränslen kan ersättas med biobränslen eller el. Detta är ett viktigt steg för att Sverige ska nå klimatmålen och stärker svenska lantbrukares konkurrenskraft. Samtidigt leder det till en minskad sårbarhet i livsmedelskedjan.

Fröstorp är inte ensamma om att vilja investera i ny teknik för att ställa om. Rekordmånga lantbruk fick stöd för klimatinvesteringar från Klimatklivet under 2022 och totalt beviljade Klimatklivet över 1,3 miljarder kronor i stöd till lantbrukare under året. En fjärdedel av ansökningarna till Klimatklivet under året kom från lantbruket. En populär klimatinvestering var elproduktion från biogas. Genom att ta tillvara gödseln från kor kan både el och bränsle skapas – vilket gör att många gårdar kan bli självförsörjande på el. Så är också fallet på Fröstorps mjölk i Herrljunga.

Här driver Carin Karlsson och hennes familj jordbruk med inriktning på mjölkproduktion. 550 mjölkkor lever på gården. Korna är kärnan i gårdens verksamhet. De är också viktiga i omställningen.

Vi får mjölk och kött från våra nötkreatur men de kan ge oss så mycket mer. Nu kommer vi att få el och bränsle genom deras gödsel. Den finns ju redan tillgänglig här på gården och i stället för att metangas ska gå vidare ut i luften kan den nu användas för att producera elektricitet, säger Carin Karlsson.

Carin och Emil Karlsson på Fröstorps gård
Investeringar i elproduktion från biogas stärker många lantbrukares självförsörjning av el. Klimatklivet har beviljat 790 miljoner kronor i stöd till gårdsanläggningar som vill producera el och värme från biogas, sedan det blev möjligt att söka stöd för detta i början av 2022.

Självförsörjande på el

Genom Klimatklivet har Fröstorp fått stöd för en biogasanläggning som kommer att installeras på gården senare i år. I en rötkammare packas gödsel som värms upp till 37 grader. Värmen drar ut metan från gödseln och när metanet producerats dras motorer i gång som producerar el. Carin berättar att de hoppas bli helt självförsörjande på el och dessutom sälja överskottet. Dessutom för omställningen med sig flera andra positiva effekter.

– Vår klimatpåverkan kommer att bli mycket mindre, alltså antal kilo koldioxid per kilo mjölk. Konsumenterna som köper våra produkter efterfrågar ju så låg klimatpåverkan som möjligt, säger Carin Karlsson.

Ytterligare en bieffekt är att gödseln blir bättre. Den luktar mindre, blir lättare att hantera och dessutom höjs växtnäringsvärdet. Det gör att grödorna kommer att kunna ta åt sig gödseln bättre. Gården kommer kunna minska sitt behov av inköpt handelsgödsel.

– Det är så mycket som vi kan få från djuren som jag inte tror att vanligt folk tänker på. Det är verkligen en helhetscirkel. De finns de som inte vill att vi ska ha kreatur och som bara tycker att korna fiser och rapar, men våra djur kan skapa något positivt, som ger så mycket mer än bara påverkan på klimatet, säger Carin Karlsson.

Två kor på Fröstorps gård
Under 2022 beviljade Klimatklivet stöd till investeringar som förväntas minska utsläppen från det svenska jordbruket med 120 000 ton koldioxid per år.

Åtgärder som är bra för hela Sverige

Fröstorp har gjort fler investeringar som effektiviserar energianvändningen på gården. En satellitpump gör att vatten från ladugården kan användas för bevattning av grödorna runt om. En annan eldriven pump pumpar runt gödsel vilket gör att vatten inte behöver tillsättas till gödslet. På så vis ersätts många lastbilstransporter och åtgången på dricksvatten minskar med 6 000 liter per dygn. Näst på tur står ett klimatsmart fodersystem som ska blanda fodret till djuren. Det ska ersätta transporter och ensilageplast och minskar dieselanvändningen med ytterligare 18 000 liter per år. Samtliga åtgärder kommer att leda till ökad kontroll över energiförsörjningen på gården.

– Med dagens el- och gödselpriser vågar jag inte ens tänka på hur det skulle ha gått om vi inte kunnat genomföra de här förändringarna. Omställningen är bra för klimatet men den är också bra för Sverige, den gör att vi kan fortsätta med vår livsmedelsproduktion.

Fröstorps gård står nu inför ett generationsskifte. Sonen Emil är utbildad lantmästare och ska snart ta över.

–Vi vill lämna över ett så attraktivt och effektivt lantbruk som möjligt. För att vara konkurrenskraftiga behöver vi hela tiden minska vår klimatpåverkan som omvärlden efterfrågar. Vi vill vara ett modernt mjölkföretag och ett lantbruk som blickar framåt. säger Carin Karlsson.

Fakta

Fröstorps Biogas AB

Förväntad utsläppsminskning: 2 200 ton CO2 per år

Beviljat stöd: 25,9 miljoner kronor

Storlek på investering: 39,9 miljoner kronor

Jordbruk i Klimatklivet under 2022

Antal beviljade åtgärder: 294

Beviljat stöd: 1,3 miljarder kronor

Förväntad utsläppsminskning:  120 000 ton CO2 per år

Utveckling: Antalet beviljade åtgärder inom jordbruket fördubblades mellan 2021 och 2022. De åtgärder som beviljades stöd under 2022 förväntas minska utsläppen mer än samtliga åtgärder som beviljades stöd mellan 2015 och 2021.

Resultat i olika branscher 2022

    2,6▾
    miljoner ton CO2e/år

    Samlade resultat för Klimatklivet

    Tillsammans med alla andra som deltar i Klimatklivet bidrar vi till ett klimatanpassat samhälle. Här kan du läsa mer om Klimatklivets samlade resultat sedan 2015.

    Samlade resultat sedan 2015