Klimatklivets samlade resultat

Granskad: ‎den ‎15‎ ‎maj‎ ‎2024

Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet. Varje investerad krona ska ge största möjliga klimatnytta. Genom Klimatklivet bidrar vi till att minska utsläppen av växthusgaser. Här kan du läsa om de samlade resultaten sedan 2015.

Antal beviljade ansökningar

Till och med 2 januari 2024 har Klimatklivet beviljat 20 212 ansökningar. 15 018 av dem rör laddning för boende och anställda, som sedan 2019 tar emot ansökningar i ett förenklat ansökningssystem. Hur de 5 194 övriga ansökningarna fördelar sig mellan olika kategorier ser du i diagrammet nedan. Listor på alla beviljade ansökningar hittar du i Excel-filerna nedan.

Beviljade ansökningar för laddning för boende och anställda sedan 2019 (xlsx)

Övriga beviljade ansökningar till Klimatklivet till och med 2 januari 2024 – fördelade per län, per åtgärdskategori och per kommun (Observera att excel-filen innehåller tre flikar) (xlsx)

Antal beviljade ansökningar fördelat per kategori

   Minskade utsläpp

   Tillsammans förväntas de åtgärder som hittills fått stöd av Klimatklivet bidra med en årlig minskning av växthusgasutsläpp på 2,6 miljoner ton, under den tid som åtgärderna är i funktion (i genomsnitt 15 år). Andelen av utsläppsminskningen som förväntas ske i Sverige varierar mellan 60–98 procent, beroende på åtgärdskategori. Det går inte att likställa den förväntade utsläppsminskningen för åtgärder inom Klimatklivet med en motsvarande minskning av Sveriges utsläpp.

   Många av de åtgärder som Klimatklivet stöttar skapar varaktiga förändringar som finns kvar i många år framöver, bortom de 15 år som beräknas vara åtgärdernas genomsnittliga livslängd.

   Förväntad årlig CO2e-reduktion

     Utsläppsminskningen är 3,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2e) årligen när vi räknar samman den förväntade utsläppsminskningen för respektive åtgärd. Av det bedöms fyra femtedelar, 2,6 miljoner ton CO2e per år, vara additionella, vilket innebär att de tillkommit som ett resultat av stödet från Klimatklivet. Läs mer om detta i rapporten Utvärdering av Klimatklivet. Investeringsstödets effekter 2020–2022, som du hittar längst ner på den här sidan.

     Vissa åtgärder minskar en stödmottagares utsläpp direkt, till exempel genom att byta från olja till fossilfria bränslen för uppvärmning eller industriprocesser. Andra åtgärder är förutsättningsskapande och möjliggör för andra att ställa om. Förutsättningsskapande åtgärder är till exempel laddstationer och produktion av biodrivmedel, som gör att andra kan byta till fossilfria transporter. Utsläppen är beräknade utifrån ett livscykelperspektiv, och minskar utsläppen både inom och utom Sveriges gränser. Det går inte att likställa den förväntade utsläppsminskningen för åtgärder inom Klimatklivet med en motsvarande minskning av Sveriges utsläpp.

     1,2▾
     kg CO2e/investeringskrona

     Genomsnittlig minskning

     Den totala utsläppsminskningen är i genomsnitt 1,2 kilogram koldioxidekvivalenter per investeringskrona. Den genomsnittliga livslängden beräknas vara 15 år.

     Summa för investeringarna

     Pengar från Klimatklivet ges först och främst till de åtgärder som ger störst, varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona. Den största delen av investeringskostnaden för de olika åtgärderna står företaget eller organisationen som söker för. Klimatklivets del av finansieringen är i genomsnitt 41 procent. Hittills har totalt 32 miljarder kronor investerats av lokala aktörer och Naturvårdsverket tillsammans.

     Rapportering och utvärdering av Klimatklivet

     Resultat av Klimatklivet rapporteras löpande genom årliga lägesbeskrivningar till regeringen. Det är viktigt att vi som myndighet granskas, särskilt i sammanhang när stora summor skattepengar fördelas. Klimatklivet har utvärderats på olika sätt, både av WSP på Naturvårdsverkets initiativ och genom fristående externa utvärderingar.

     Enligt den senaste utvärderingen av WSP från 2023 bedöms fyra femtedelar av utsläppsminskningarna från klimatklivsåtgärderna vara additionella, det vill säga att stödet gett en bidragande effekt på utsläppsminskningen. Merparten av alla åtgärder hade inte genomförts alls utan stöd.

     Utvärderingen är en del av arbetet med att följa upp Klimatklivet till EU-kommissionen.

     Läs mer

     Resultat från olika områden

     Fler områden
     Logotyp, EU