Resultat för Klimatklivet

Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet. Varje investerad krona ska ge största möjliga klimatnytta. Genom Klimatklivet bidrar vi till att minska utsläppen av växthusgaser. Här kan du läsa om resultaten.

Antal beviljade ansökningar

Till och med 31 december 2022 har Klimatklivet beviljat 5 102 ansökningar. Hur de fördelar sig mellan olika kategorier ser du i diagrammet nedan. En lista på alla beviljade ansökningar hittar du i Excel-filen nedan, där du kan söka åtgärder per län, kommun och åtgärdskategori.

Beviljade ansökningar från Klimatklivet – fördelade per län, per åtgärdskategori och per kommun (Observera att excel-filen innehåller tre flikar) (xlsx 1 MB)

Antal beviljade ansökningar fördelat per kategori

   Minskade utsläpp

   Tillsammans förväntas de åtgärder som hittills fått stöd av Klimatklivet bidra med en årlig minskning av växthusgasutsläpp på 2,6 miljoner ton, under den tid som åtgärderna är i funktion (i genomsnitt 16 år). Största delen av utsläppsminskningen, 70–90 procent, sker i Sverige.

   Många av de åtgärder som Klimatklivet stöttar skapar strukturella förändringar som finns kvar i många år framöver, bortom de 16 år som beräknas vara åtgärdernas genomsnittliga livslängd.

   Förväntad årlig CO2e-reduktion

     Utsläppsminskningen är 3,2 miljoner ton CO2e årligen när vi räknar samman den förväntade utsläppsminskningen för respektive åtgärd. Av det bedöms fyra femtedelar, 2,6 miljoner ton CO2e per år, vara additionella, vilket innebär att de tillkommit som ett resultat av stödet från Klimatklivet. Läs mer om detta i rapporten Effekter av Klimatklivet – Utvärdering år 2020, som du hittar längst ner på den här sidan.

     1,69▾
     kg CO2e/investeringskrona

     Genomsnittlig minskning

     Den totala utsläppsminskningen är i genomsnitt 1,69 kilogram koldioxidekvivalenter per investeringskrona. Den genomsnittliga livslängden beräknas vara 16 år.

     Summa för investeringarna

     Pengar från Klimatklivet ges först och främst till de åtgärder som ger störst, varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona. Den största delen av investeringskostnaden för de olika åtgärderna står företaget eller organisationen som söker för. Klimatklivets del av finansieringen är i genomsnitt 41 procent. Hittills har totalt 31 miljarder kronor investerats av lokala aktörer och Naturvårdsverket tillsammans.

     Rapportering och utvärdering av Klimatklivet

     Resultat av Klimatklivet rapporteras löpande genom årliga lägesbeskrivningar till regeringen. Det är viktigt att vi som myndighet granskas, särskilt i sammanhang när stora summor skattepengar fördelas. Klimatklivet har utvärderats på olika sätt, både av WSP på Naturvårdsverkets initiativ och genom fristående externa utvärderingar.

     Enligt den senaste utvärderingen av WSP från 2020 bedöms fyra femtedelar av utsläppsminskningarna från klimatklivsåtgärderna vara additionella, det vill säga att stödet gett en bidragande effekt på utsläppsminskningen. Merparten av alla åtgärder hade inte genomförts alls utan stöd.

     En större utvärdering av hela Klimatklivet, enligt EU-kommissionens krav, tar sikte på slutåret 2026. Utvärderingsplanen godkändes av EU-kommissionen 2020.

     Läs mer

     Resultat från olika områden

     Fler områden
     Logotyp, EU