Resultat i olika branscher 2022

Granskad: ‎den ‎6‎ ‎april‎ ‎2023

Under 2022 visade företagen hög investeringsvilja i ny teknik som minskar utsläppen med stöd från Klimatklivet. 4,5 miljarder kronor beviljades i stöd till företag och organisationer. Det är rekord sedan Klimatklivet startade.

Klimatinvesteringarna som får stöd från Klimatklivet minskar utsläppen av växthusgaser och minskar beroendet av olja och fossilgas. Samtidigt bidrar de till elektrifiering, självförsörjning inom energi, livsmedel och material och stärkt konkurrenskraft i svenska företag.

Efterfrågan på stöd från Klimatklivet ökade under 2022. Nära en tredjedel av allt stöd som Klimatklivet har beviljat sedan starten 2015 beslutades under året. Stödet gick framför allt till näringslivet, 86 procent av stödet gick till företag och resterande 14 procent till kommuner, regioner och organisationer. Efterfrågan på investeringsstöd var störst inom transportsektorn, industrin och jordbruken.

Youtube video

 

Områden med kraftig utveckling

Biogas

Biogas är det område som fått mest stöd från Klimatklivet under året. 1,8 miljarder kronor har beviljats för biogasinvesteringar vilket motsvarar 40 procent av allt stöd som beslutades 2022.

Från att biogasen tidigare främst använts inom transportsektorn har den nu också ökat inom industrin som söker ersättning för importerad fossil gas. En trend i Klimatklivet är att antalet mindre projekt inom produktion av biogas ökar. I början av året blev det möjligt att söka stöd för elproduktion från biogas i Klimatklivet. Intresset har varit stort inom jordbruket och det är framför allt investeringar för elproduktion från biogas som står för ökningen av stödet till biogas under året.

Elektrifiering

Elektrifiering av transportsektorn är central för att Sverige ska klara klimatmålen. Antalet laddbara fordon på de svenska vägarna har nått rekordnivåer. Omställningen kräver stora investeringar och Klimatklivet bidrar till att många av projekten kan genomföras. Behovet av ny laddinfrastruktur är fortfarande större än utbyggnaden.

Fler laddstationer än någonsin har fått stöd från Klimatklivet under 2022. 320 nya laddstationer kommer att få delfinansiering och vid dessa kommer närmare 2 900 elfordon kunna ladda. Det är framför allt snabbladdstationer och laddstationer för tunga fordon som står för ökningen.

Inom transportsektorn finns fortfarande potential att minska utsläppen genom en ökad elektrifiering av luft- och sjöfart. Endast ett fåtal klimatinvesteringar har beviljats stöd inom Klimatklivet inom dessa områden under året.

Cirkulära flöden

Cirkulära flöden (återvinning) har blivit ett viktigt område för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Med en ökad cirkularitet kan återanvändningen av material öka och färre material behöver nyproduceras. För att anläggningarna för återvinning av till exempel plast och textil eller produktion av grön betong ska kunna bli fler behöver investeringarna öka. En ökning märks bland annat på de investeringar som Klimatklivet har bidragit till. Under 2022 bidrog Klimatklivet med 670 miljoner kronor till investeringar som ökar återvinningen, det är nära 50 procents ökning från 2020, året då näst högst stödbelopp beviljades.

Utsläppen av växthusgaser minskar inom cirkulära flöden i Klimatklivet. De klimatinvesteringar som beviljades stöd 2022 förväntas minska utsläppen med 430 miljoner ton CO2. Klimatinvesteringarna har också ökat i storlek och omfattar nu ofta hela processer.

Det finns fortfarande mycket ny teknik som ännu inte fått genomslag inom cirkulära flöden i Sverige och globalt, till exempel teknik för textilåtervinning, återvinning av metaller eller teknik för att minska mängden plast som går till förbränning. Genom att Klimatklivet stödjer investeringarna i Sverige kan företagen utveckla tekniken som sedan kan användas för etableringar inom andra delar av Europa eller i världen.

Jordbruk

Jordbrukssektorn beviljades 1,3 miljarder i stöd från Klimatklivet 2022. Det motsvarar mer än hälften av allt stöd till jordbruket sedan Klimatklivet startade. Sedan starten 2015 har jordbrukssektorn beviljats 2,2 miljarder kronor från Klimatklivet, till fler än 800 klimatinvesteringar som förväntas bidra med en utsläppsminskning på 224 000 ton CO2 per år.

Omställningsprojekten inom jordbruket förstärker konkurrenskraften för svensk livsmedelsproduktion och leder till ökad självförsörjning. En ny åtgärd inom jordbruket för Klimatklivet som ökade kraftigt under 2022 handlar om produktion av el från biogasproduktion. Genom att ta tillvara gödseln kan el och värme skapas – vilket gör att många gårdar kan bli självförsörjande på el.

Investeringsstödet till jordbruket bidrar till att bygga upp fossilfria strukturer som gör att det svenska jordbruket står bättre rustat inför höjda priser på energi och drivmedel. Investeringarna leder till starkare jordbruksföretag som bidrar till den svenska livsmedelsförsörjningen.