Så behandlar vi dina personuppgifter för jaktkort och jägarexamen

I Jägarregistret hanterar Naturvårdsverket registreringarna av jaktkort och jägarexamen. Här hittar du information om hur vi hanterar personuppgifter i Jägarregistret.

Uppgift om personuppgiftsansvarig

Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler.

När du vill komma i kontakt med Naturvårdsverket angående behandlingen av dina personuppgifter kan du använda följande kontaktuppgifter: 

Frågor rörande personuppgiftsbehandlingen skickas till: 

Postadress: Naturvårdsverket, att. Registrator, 106 48 Stockholm 

eller med e-post:

registrator@naturvardsverket.se 

Telefon växel: 010-698 10 00 

Frågor till Naturvårdsverkets dataskyddsombud: 

Postadress: Naturvårdsverket, att. Dataskyddsombud, 106 48 Stockholm 

eller med e-post:

dataskyddsombud@naturvardsverket.se 

Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Naturvårdsverket behandlar personuppgifter i enlighet med Jaktförordningen (1987:905) för följande ändamål:

  • Föra ett jaktkortsregister i syfte att redovisa vilka personer som betalat viltvårdsavgift.
  • Administrera inbetalning av viltvårdsavgift och tillhandahålla statligt jaktkort.
  • Dokumentera anmälan av licensjakt på rovdjur.
  • Föra ett jägarexamensregister i syfte att redovisa vilka personer som avlagt prov i jägarexamen samt underlätta Polisens handläggning av ansökningar om att inneha skjutvapen och ammunition.
  • Administrera teoriprov för jägarexamen och dokumentera avlagd provavgift.
  • Pröva ansökan om undantag från kravet på jägarexamen.
  • Administrera behörigheter och loggar i jägarregistret och appen för digitalt teoriprov i jägarexamen.

Naturvårdsverket samlar in dina personuppgifter i enlighet med Jaktförordningen (1987:905) för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt artikel 6.1 c i EU:s allmänna dataskyddförordning . 

Naturvårdsverket behandlar även personuppgifter i enlighet med Vapenförordningen (1996:70) som ett led i sin myndighetsutövning vid prövning av undantag från kravet på jägarexamen enligt artikel 6.1 e dataskydds-förordningen. 

Utöver detta behandlar Naturvårdsverket personuppgifter vid kommunikation, besvarande av frågor samt tilldelade av behörigheter och administration av loggar enligt uppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e dataskydds-förordningen.

Slutligen kan personuppgifter i allmänna handlingar behandlas för arkivändamål i enlighet med arkivlagen (1990:782) enligt artikel 89.3 dataskyddsförordningen.

Kategorier av personuppgifter

De kategorier av personuppgifter som behandlas är för- och efternamn, antaget födelsedatum alt. personnummer, e-postadress, telefonnummer, adress, bankuppgifter, kön, kommun (folkbokföring), nationalitet, Jägar-ID, provledarnummer, uppgifter om jägarexamen, diarienummer till ärende i Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem samt eventuella personuppgifter som kan förekomma i fritext.

Kategori av mottagare

Naturvårdsverket delar personuppgifter med Jägarförbunden, provledare och Polisen i de fall det är påkallat utifrån tillämplig jaktlagstiftning. Utöver dessa kommer även Naturvårdsverkets leverantörer av IT-drift, IT-förvaltning och -utveckling att ha tillgång till dina personuppgifter för att utföra sina uppdrag. 

Uppgifter som lämnas in till Naturvårdsverket blir allmänna handlingar hos myndigheten och kan därmed begäras ut enligt tryckfrihetsförordningen. Om personuppgifter finns i en allmän handling kan de som begär ut denna ta del av dessa personuppgifter om personuppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Naturvårdsverket gör alltid en sekretessprövning innan myndigheten lämnar ut allmänna handlingar.

Överföring av personuppgifter till tredje land 

Överföring av personuppgifter till tredje land utanför EU/EES sker inte.

Lagringstid

Dina personuppgifter utgör allmänna handlingar och bevaras och gallras därför i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndigheters beslut om tillämpning av dessa föreskrifter. 

Handlingar registreras i jaktkortsregistret och jägarexamensregistret samt i vissa fall i Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem och bevaras i myndighetens e-arkiv.

Användaruppgifter/kontaktuppgifter för behörighet gallras när uppgifterna inte längre är aktuella eller när de inte längre behövs i verksamheten.

E-postmeddelanden raderas vid inaktualitet.

Felaktiga uppgifter gallras när de har ersatts med korrekta uppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill ha mer information om dina rättigheter kan du läsa mer på vår webbplats:

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Rätt att lämna in klagomål rörande behandling av personuppgifter

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig tillsynsmyndighet rörande personuppgiftsbehandling och dataskydd. Du har rätt att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten om dina rättigheter som registrerad har åsidosatts av Naturvårdsverket. För kontaktuppgifter se Integritetsskyddsmyndighetens webbsida,

www.imy.se

Du kan också alltid kontakta Naturvårdsverkets dataskyddsombud, se kontaktuppgifter ovan.