Jakt på klövvilt

I Sverige räknas älg, hjort, vildsvin, rådjur och mufflon som klövvilt. Klövviltet är en viktig naturresurs som förvaltas genom jakt.

Älgen dominerar både vad gäller utbredning och antal, men även ekonomiskt. Varje år skjuts runt 90 000 älgar i landet. Kronhjort och dovhjort finns numera i stora delar av södra och mellersta Sverige och ökar i första hand i utbredning. Kronhjorten sprider sig även i delar av norra Sverige. Vildsvinen ökar snabbt i antal och har numera etablerat sig i nästan hela södra och mellersta Sverige.

Klövviltet är en viktig naturresurs som förvaltas genom jakt. Framför allt i södra Sverige har jakten och klövviltsförvaltningen ekonomisk betydelse för markägare som bedriver så kallat viltbruk. Stora populationer av vilt kan orsaka påtagliga skador för skogs- och jordbruket samt i trafiken.

Vilka regler gäller för jakt på klövvilt? 

Den som äger mark har också rätt att jaga på marken. Det går också att överlåta eller upplåta jakträtten till andra. Ibland kan jakten begränsas av andra bestämmelser, till exempel finns regler om skottlossning inom detaljplanelagt område.

Med jakträtten följer ett ansvar att förvalta viltstammarna. Jakten måste också anpassas efter tillgången på vilt. Man måste alltid ha tillgång till en särskilt tränad hund för eftersök som kan spåra upp skadat vilt. Om det behövs ska eftersökshunden vara på plats inom två timmar.

Du måste ha tagit svensk jägarexamen för att få tillstånd från polisen att inneha jaktvapen i Sverige, men det finns undantag. En person som idag har licens för jaktvapen där licensen är utfärdad före 1985 behöver inte avlägga jägarexamen. Det finns också undantag för vissa utländska jägare. För att få jaga måste du också ha betalat viltvårdsavgift. Ungdomar under 18 år som inte innehar jaktvapen behöver inte betala avgift.

Vid jakt är det endast tillåtet med terrängkörning (att framföra motordrivet fordon i terräng) i samband med hämtning av björn, älg, hjort eller vildsvin till lämpligast belägna bilväg.

Tillåtna vapen och fångstmetoder

Naturvårdsverket ger ut föreskrifter om vilka vapen och redskap som får användas vid jakt på olika typer av vilt. Detta gäller både skjutvapen och fångstredskap. För skjutvapen beslutar Naturvårdsverket om vilka kalibrar som krävs för jakt på dessa arter. Godkända fångstredskap finns för vildsvin.

Beslut om fångstredskap

När får man jaga? 

Det är regeringen som beslutar om vilka arter som får jagas och när. Det finns olika jakttider för olika arter och de varierar mellan olika delar av landet. Vilka arter som får jagas och vilka jakttider som gäller framgår av jaktförordningens bilagor 1–4. Utöver de ordinarie jakttiderna tillåts ibland skyddsjakt för att förhindra skador. För detta krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.

Jaktförordning 

Skyddsjakt

Särskild information om afrikans svinpest

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. ASF lyder under epizootilagen och är ett mycket motståndskraftigt virus som överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst. Sjukdomen har ännu inte förekommit Sverige men förekommer i vårt närområde då utbrott har skett på flera ställen i Europa. ASF skulle kunna orsaka stor skada bland tamgrisar och vildsvin och den kan vara mycket kostsam att bekämpa (Källa: SVA och Jordbruksverket).

Filmen nedan är publicerad av European Food Safety Authority (EFSA) och sammanfattar mer information om ASF. Filmen är på engelska.

Youtube video

Vad jägare kan göra

För att förhindra att sjukdomen kommer till Sverige behöver vi alla hjälpas åt med vissa åtgärder. Jägare kan bland annat bidra genom att tänka på att inte slänga matrester i naturen och att rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Rapportera vilda djur (sva.se)

Youtube video

Vid deltagande på jaktresa utomlands är det viktigt att tänka på följande för att minska risken för smittspridning:

  • Var mycket noga med rengöring av utrustning, kläder och stövlar innan återresa till Sverige. Vildsvinens blod och avföring är smittförande. Glöm inte rengöra ev. jakthundars utrustning och att tvätta hunden ren.
  • Inte ta med kött eller obehandlade troféer till Sverige.
  • Inte besöka grisbesättningar inom 48 timmar efter jaktresa eller besök i utländska grisbesättningar.
  • Inte jaga, hantera foder för vildsvin eller besöka en utfodringsplats för vildsvin inom 48 timmar efter jaktresa eller besök i utländska grisbesättningar.

Information till jaktresenärer (jordbruksverket.se)