Jakt på klövvilt

I Sverige räknas älg, hjort, vildsvin, rådjur och mufflon som klövvilt. Klövviltet är en viktig naturresurs som förvaltas genom jakt.

Älgen dominerar både vad gäller utbredning och antal, men även ekonomiskt. Varje år skjuts runt 90 000 älgar i landet. Kronhjort och dovhjort finns numera i stora delar av södra och mellersta Sverige och ökar i första hand i utbredning. Kronhjorten sprider sig även i delar av norra Sverige. Vildsvinen ökar snabbt i antal och har numera etablerat sig i nästan hela södra och mellersta Sverige. 

Klövviltet är en viktig naturresurs som förvaltas genom jakt. Framför allt i södra Sverige har jakten och klövviltsförvaltningen ekonomisk betydelse för markägare som bedriver så kallat viltbruk. Stora populationer av vilt kan orsaka påtagliga skador för skogs- och jordbruket samt i trafiken. 

Vilka regler gäller för jakt på klövvilt?  

Den som äger mark har också rätt att jaga på marken. Det går också att överlåta eller upplåta jakträtten till andra. Ibland kan jakten begränsas av andra bestämmelser, till exempel finns regler om skottlossning inom detaljplanelagt område. 

Med jakträtten följer ett ansvar att förvalta viltstammarna. Jakten måste också anpassas efter tillgången på vilt. Man måste alltid ha tillgång till en särskilt tränad hund för eftersök som kan spåra upp skadat vilt. Om det behövs ska eftersökshunden vara på plats inom två timmar. 

Jaktkort och jägarexamen

Viltförvaltningen 

Du måste ha tagit svensk jägarexamen för att få tillstånd från polisen att inneha jaktvapen i Sverige, men det finns undantag. En person som idag har licens för jaktvapen där licensen är utfärdad före 1985 behöver inte avlägga jägarexamen. Det finns också undantag för vissa utländska jägare. För att få jaga måste du också ha betalat viltvårdsavgift. Ungdomar under 18 år som inte innehar jaktvapen behöver inte betala avgift. 

Vid jakt är det endast tillåtet med terrängkörning (att framföra motordrivet fordon i terräng) i samband med hämtning av björn, älg, hjort eller vildsvin till lämpligast belägna bilväg. 

Tillåtna vapen och fångstmetoder 

Naturvårdsverket ger ut föreskrifter om vilka vapen och redskap som får användas vid jakt på olika typer av vilt. Detta gäller både skjutvapen och fångstredskap. För skjutvapen beslutar Naturvårdsverket om vilka kalibrar som krävs för jakt på dessa arter. Godkända fångstredskap finns för vildsvin. 

Beslut om fångstredskap 

När får man jaga?  

Det är regeringen som beslutar om vilka arter som får jagas och när. Det finns olika jakttider för olika arter och de varierar mellan olika delar av landet. Vilka arter som får jagas och vilka jakttider som gäller framgår av jaktförordningens bilagor 1–4. Utöver de ordinarie jakttiderna tillåts ibland skyddsjakt för att förhindra skador. För detta krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. Information om vilka jakttider som gäller finns på Svenska Jägareförbundets webbplats. 

Jaktförordning  

Svenska jägareförbundets webbplats 

Skyddsjakt