Ett vildsvin i skogen bredvid ett skadat träd.

Jakt på rådjur, dovhjort, vildsvin och mufflonfår

Här beskrivs de regler för jakt som gäller för rådjur, dovhjort, vildsvin och mufflonfår.

Till de jaktbara svenska klövviltsarterna räknas älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, vildsvin och mufflonfår. Här beskrivs de regler för jakt som gäller för rådjur, dovhjort och mufflonfår.

Allmänna jakttider i jaktförordningen (1987:905)

Vilka regler gäller för jakt på rådjur, dovhjort, vildsvin och mufflonfår?

Jakt på rådjur, dovhjort, vildsvin och mufflonfår sker under så kallad allmän jakttid vilket innebär att jakten bedrivs under angiven tid utan särskilt tillstånd och utan antalsbegränsning. Jakten ska anpassas efter tillgången på vilt.

Rådjur och dovhjort får jagas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt.

Vid jakt efter älg, hjort, rådjur, vildsvin eller mufflonfår ska en hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen.

En hund som vid jakt eller jaktträning jagar på ett olämpligt sätt ska snarast kopplas. Jakt eller jaktträning med hund ska bedrivas på ett sådant sätt att viltet med hänsyn till hundens egenskaper eller snö-, is- och temperaturförhållandena inte utsätts för onödiga påfrestningar.

Rådjur jakttider

Den allmänna jakttiden för rådjur är följande:

 • 1 oktober–31 januari (alla djur).
 • Råbock (hornbärande handjur) den 16 augusti–30 september och den 1 maj–15 juni endast smyg- eller vaktjakt.
 • Kid (årsunge) den 1 september–30 september endast smyg- eller vaktjakt.

Den 1 oktober–31 januari får jakthund som är lämpad för jaktändamålet användas vid jakt och vid jaktträning.

Dovhjort jakttider

Den allmänna jakttiden för dovhjort är följande:

 • 1 oktober–20 oktober och den 16 november–28 (29) februari (alla djur).
 • Hornbärande handjur och kalv den 1 september–30 september endast smyg- eller vaktjakt.
 • Hind (hondjur) och kalv den 21 oktober–15 november och under perioden den 1 mars–31 mars endast smyg- eller vaktjakt.

Från och med den 1 oktober och fram till 31 januari är det tillåtet att använda jakthund som är lämpad för jakt på dovhjort.

Jakt för att förebygga skador:

 • Årskalv av dov- och kronhjort som uppträder vid fält med oskördad gröda, får jagas om det behövs för att förebygga skada den 1 juli–15 april.

Den 1 oktober–31 januari får jakthund som är lämpad för jaktändamålet användas vid jakt och vid jaktträning.

Vildsvin jakttider

Den allmänna jakttiden för vildsvin är följande:

 • Vildsvin, utom sugga som följs av randiga eller bruna små kultingar, får jagas i hela landet den 1 april-31 jan. Det är således inte under någon del av året allmän jakttid på sugga som åtföljs av randiga eller bruna små grisar. 
 • Årsunge av vildsvin får jagas i hela landet den 1 juli–30 juni.

Jakt för att förebygga skador får bedrivas enligt Jaktförordningen bilaga 4 punkt 2 där det bland annat framgår följande:

 • Skyddsjakt efter vildsvin får bedrivas den 1 juli–30 juni på mark med jordbruksgrödor eller som används till yrkesmässig trädgårdsodling om djuren där orsakar skada på grödor och odling. 
 • Skyddsjakt får under samma tid bedrivas efter vildsvin som kommer in på gården eller i trädgården och där kan orsaka skada eller annan olägenhet.

Den 1 augusti–31 januari får jakthund som är lämpad för jaktändamålet användas vid jakt och vid jaktträning.

Mufflon jakttider

Jakt för att förebygga skador:

 • Mufflonfår får jagas för att förhindra skador orsakade av främmande viltarter den 1 juli–30 juni.

Den 21 augusti–28 (29) februari får jakthund som är lämpad för jaktändamålet användas vid jakt och vid jaktträning.