Sveriges friluftlivsmål

Alla människor ska ha möjlighet till naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö. Det är några utgångspunkter för våra 10 svenska friluftlivsmål.

Det övergripande målet för de tio målen är att är att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet. Alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö. Vart och ett av målen har olika ingångar i detta övergripande syfte.  

Det är en rad aktörer som är viktiga för att nå målen – både på lokal, regional och nationell nivå. Naturvårdsverket har i uppdrag att samordna arbetet – läs mer här om samordningen.

Samordning av friluftsliv

Uppföljningen av Sveriges tio friluftslivsmål

Naturvårdsverket ansvarar för att samordna uppföljningen av målen och rapportera till regeringen. Den senaste uppföljningen gjordes 2019 och visar att möjligheterna för, tillgängligheten till och arbetet med friluftsliv generellt sett ökat och förbättrats.

I slutet av 2023 kommer Naturvårdsverket att överlämna nästa uppföljning till regeringen. Uppföljningen är ett viktigt underlag för regeringens friluftslivspolitik. Den kommer att redovisa resultaten av de senaste årens åtgärder och peka på viktiga insatser som kan stärka förutsättningarna för friluftslivet framöver.

Uppföljningen av Sveriges tio friluftslivsmål 2019

Myndigheter samverkar för friluftsmålen

Rik tillgång till natur, individers intresse och ideella organisationers engagemang är viktigt för människors möjlighet till friluftsliv. Det är utgångspunkten för de tio mål för friluftslivspolitiken som regeringen beslutade om i december 2012.

Läs mer