Sveriges friluftslivsmål

Granskad: ‎den ‎20‎ ‎december‎ ‎2023

Alla människor ska ha möjlighet till naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö. Det är några utgångspunkter för våra tio svenska friluftslivsmål.

Det övergripande målet för de tio målen är att är att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet. Alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö. 

Målet specificeras i propositionen Framtidens friluftsliv (prop. 2009/10:238) i tio punkter och i regeringens skrivelse Mål för friluftslivspolitiken (Skr. 2012/13:51) förtydligas målen med preciseringar.

Det är en rad aktörer som är viktiga för att nå målen – både på lokal, regional och nationell nivå. Naturvårdsverket har i uppdrag att samordna arbetet – läs mer här om samordningen.

Samordning av friluftsliv

Uppföljningen av Sveriges tio friluftslivsmål

Naturvårdsverket ansvarar för att samordna uppföljningen av målen och rapportera till regeringen. I december 2023 överlämnade Naturvårdsverket den tredje uppföljningen målen till regeringen. Uppföljningen utgör ett viktigt underlag för regeringens friluftslivspolitik. Den redovisar resultaten av de senaste årens åtgärder och pekar på viktiga åtgärder och insatser som kan stärka förutsättningarna för friluftslivet framöver.

Uppföljningen av Sveriges tio friluftslivsmål 2023

Myndigheter samverkar för friluftsmålen

Rik tillgång till natur, individers intresse och ideella organisationers engagemang är viktigt för människors möjlighet till friluftsliv. Det är utgångspunkten för de tio mål för friluftslivspolitiken som regeringen beslutade om i december 2012.

Läs mer