Vägledning

Miljöledning i staten

Vägledning till statliga myndigheter om att införa och utveckla ett miljöledningssystem.

Målet med myndigheternas miljöledningssystem är att skapa ett systematiskt miljöarbete för att minska verksamhetens negativa och öka dess positiva miljöpåverkan. För att kunna bidra till att nå dessa mål ska de statliga myndigheter som omfattas av förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter införa och utveckla ett miljöledningssystem.

Den här sidan vänder sig till 

Till dig som arbetar med miljöledning på myndighet som omfattas av förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Vägledning om miljöledning i staten

Rapporten Vägledning för miljöledning i staten ger en samlad bild av miljöledningssystemets ingående delar och hur det kan integreras i myndighetens verksamhet. Huvudstegen i miljöledningssystemet beskrivs för områdena indirekt miljöpåverkan, tjänsteresor och transporter, energianvändning respektive miljökrav i upphandling. Dokumentet avslutas med ett avsnitt om redovisningen av miljöledningsarbetet.

Vägledningen utgår från vad som anses vara best practice på miljöledningsområdet utifrån kraven i den internationella standarden ISO 14001:2015 och EMAS.

Vägledning för miljöledning i staten

 

Årlig rapportering för miljöledning i staten

Vägledning om den årliga rapporteringen av myndigheternas miljöledningsarbete. Besök sidan regelbundet under rapporteringsperioden för att ta del av den senaste informationen.

Nätverk för samverkan

Här hittar du forum för myndigheter att dela erfarenheter, diskutera sakfrågor, utveckla arbetssätt och metoder samt ge stöd och råd till varandra.

Informationsmejl till myndigheter

Via mejlet sprider vi information om aktuella miljöfrågor, vägledning och goda exempel. Målgrupp är myndigheternas kontaktpersoner för miljöledning i staten. Informationsmejlet skickar vi ut cirka fyra gånger per år.

Vanliga begrepp

Läsanvisning

Vägledningen utgörs av en rapport (pdf) som kompletteras med information på webbsidorna.

De inledande kapitlen 3–5 i rapporten handlar om miljöledningssystem inom staten, miljöledningssystemets syfte och ingående delar samt integrering av miljöledningsarbetet i myndighetens verksamhet. I kapitel 6–9 beskrivs huvudstegen i miljöledningssystemet för områdena indirekt miljöpåverkan, tjänsteresor och transporter, energianvändning, miljökrav i upphandling. Rapporten avslutas med ett kapitel om uppföljning och redovisning.

Vägledningen beskriver vilka krav som ställs på ett miljöledningssystem enligt miljöledningsförordningen och hur de kan införas i praktiken. Kraven enligt förordningen beskrivs som ska-krav i texten. I övrigt, till exempel när ”bör” används i vägledningen, så motsvarar det en tolkning av ISO 14001 och ”best practice”.

Vägledningen ger framför allt stöd vid förvaltning och utveckling av ett befintligt miljöledningssystem men kan även användas vid inrättandet av ett miljöledningssystem för första gången.

Bakgrund och historik

Statliga myndigheter fick redan 1996 via sina regleringsbrev i uppdrag av regeringen att införa miljöledningssystem. År 2010 trädde förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter i kraft vilket tydliggjorde att myndigheternas miljöledningsarbete är långsiktigt och inte ska regleras via regeringsuppdrag eller i regleringsbrev.

Syftet är att säkerställa att ett systematiskt miljöarbete integreras i myndighetens verksamhet så att miljöfrågorna beaktas vid genomförandet av myndighetens uppdrag. Myndighetens miljöledningssystem ska vara en del av ledningssystemet som beskriver hur man planerar, genomför, följer upp och förbättrar sin verksamhet.

Föreliggande vägledning publicerades i juni 2017 och är anpassad till miljöledningsförordningen (t.o.m. SFS 2016:1351), ISO 14001:2015 och EMAS.