Vägledning

Miljöledning i staten

Årlig rapportering för miljöledning i staten

Vägledning om den årliga rapporteringen av myndigheternas miljöledningsarbete. Besök sidan regelbundet under rapporteringsperioden för att ta del av den senaste informationen.

Kraven på årlig redovisning

Myndigheter som omfattas av förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter ska årligen redovisa sitt miljöledningsarbete för föregående verksamhetsår i samband med att årsredovisningen lämnas in till det departement myndigheten tillhör. Miljöledningsredovisning ska även lämnas till Naturvårdsverket via det internetbaserade rapporteringssystem som finns för miljöledning i staten.

I januari varje år öppnar rapporteringssystemet och sista dag för att rapportera styrs av när myndigheten ska lämna sin årsredovisning. I bilagan till miljöledningsförordningen framgår vad som ska redovisas i miljöledningsrapporten. Den omfattar även redovisning enligt förordning (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader.

Inloggningsuppgifter till rapporteringssystemet skickas ut inför rapporteringen till de personer som är registrerade hos Naturvårdsverket som myndigheternas kontaktpersoner för miljöledning i staten.

Bilagan i miljöledningsförordningen 2009:907 (Riksdagens webbplats)

Användarvägledning till rapporteringssystemet för miljöledning i staten 2020-12-21 (2 MB)

Beräkna koldioxidutsläpp

SMED (Svenska MiljöEmissionsData), som är ett samarbete mellan IVL, SCB, SLU och SMHI, har under år 2021 uppdaterat och vidareutvecklat Excel-verktyget som kan användas för att beräkna koldioxidutsläpp och klimatpåverkan från resor i tjänsten. 

För att ta del av förändringarna se sammanfattningen och rapporten Beskrivning av verktyg för beräkning av resors klimatpåverkan nedan.

Schablonmall för beräkning av koldioxidutsläpp, version november 2021 (xlsx 121 kB)

I en rapport beskrivs Excel-verktyget för beräkning av resors klimatpåverkan närmare.

Beskrivning av verktyg för beräkning av resors klimatpåverkan, version november 2021 (pdf 640 kB)

De viktigaste förändringarna jämfört med den version av verktyget som användes för miljöledningsrapporteringen år 2020:

De uppdaterade värdena för år 2021 i verktyget baseras oftast på 2020 års data. När det gäller den ökande inblandningen av förnybara drivmedel i bensin och diesel, så kallade reduktionsplikten, så baseras även dessa emissionsfaktorer på 2020 års data.

  • Vägtrafikens emissionsfaktorer är i huvudsak på samma nivå eller något lägre än i 2020 års verktyg, undantaget är E85 som har något lägre bioandel. Fordonsgas har totalt sett något högre bioandel, men i det enskilda fallet beror det på om användaren betalar för att använda ren biogas eller inte. 
  • Till följd av den väsentligt lägre beläggningsgraden under ”pandemiåret” 2020 blir utsläppen per personkilometer i de flesta fall mycket högre för kollektivtrafiken. 
  • För spårbunden trafik har utsläppen ökat väsentligt följd av lägre beläggningsgrader under pandemiåret 2020. 
  • För taxi blir de flesta värden cirka 5–12 % högre beräknat per kilometer eller kostnad, men cirka 25–30 % högre beräknat på antal resor i Stockholm. Detta till följd av nya att reslängder och priser ändrats under pandemin. 
  • För båtresor har det skett stora förändringar i utsläppsvärdena till följd av lägre personresande. 
  • För flyg är de flesta skillnaderna mycket små utifrån data som finns i ICAO:s verktyg och räknesätten som togs fram vid förra uppdateringen.

Underlag för att rapportera energieffektiva inköp 

Upphandlingsmyndigheten stödjer offentlig sektor i arbetet med att ställa energi- och miljökrav vid upphandling. Här hittar du information om vad du som statlig myndighet ska tänka på kopplat till förordning (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader:

Vägledning till förordning 2014:80 om energieffektiva inköp (pdf)

Att rapportera digitala möten

Resfria möten i myndigheter drivs av Trafikverket och ska samordna arbetet inom ett antal av Regeringen utvalda myndigheter. Målsättningen är att öka och utveckla användningen av resfria möten inom och mellan myndigheterna. Resultat och metoder ska även spridas till andra. Under avsnittet Frivilliga frågor i systemet för miljöledningsrapportering finns frågor om resfria möten.

Mer vägledning om resfria möten finns på REMM:s webbplats

Vägledningen Miljöledning i staten

Vägledningsdokumentet Miljöledning i staten ger en samlad bild av miljöledningssystemets ingående delar och hur det kan integreras i myndighetens verksamhet. Sista kapitlet tar upp redovisning och ranking.

Ta även del av kapitel 10. Redovisning och ranking, sid 72–74, i vägledningsdokumentet Miljöledning i staten.

Vägledning för miljöledning i staten

Kontakt

Har du frågor gällande miljöledningsredovisningen mejla vår brevlåda: miljoledning@naturvardsverket.se

Publikationer

Fler publikationer