Vägledning

Miljöledning i staten

Årlig rapportering för miljöledning i staten

Vägledning om den årliga rapporteringen av myndigheternas miljöledningsarbete. Besök sidan regelbundet under rapporteringsperioden för att ta del av den senaste informationen.

Sidan vänder sig till

Till dig som arbetar med miljöledning på myndighet som omfattas av förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Bra att veta

Rapporteringssystemet är öppet under perioden 12 januari till 22 februari.

Kraven på årlig redovisning

Myndigheter som omfattas av förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter ska årligen redovisa sitt miljöledningsarbete för föregående verksamhetsår i samband med att årsredovisningen lämnas in till det departement myndigheten tillhör. Miljöledningsredovisning ska även lämnas till Naturvårdsverket via det internetbaserade rapporteringssystem som finns för miljöledning i staten.

I januari varje år öppnar rapporteringssystemet och sista dag för att rapportera styrs av när myndigheten ska lämna sin årsredovisning. I bilagan till miljöledningsförordningen framgår vad som ska redovisas i miljöledningsrapporten. Den omfattar även redovisning enligt förordning (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader.

Inloggningsuppgifter till rapporteringssystemet skickas ut inför rapporteringen till de personer som är registrerade hos Naturvårdsverket som myndigheternas kontaktpersoner för miljöledning i staten.

Bilagan i miljöledningsförordningen 2009:907 (Riksdagens webbplats)

Användarvägledning till rapporteringssystemet för miljöledning i staten 2022-12-15 (1,2 MB)

Rapportmall för redovisning av miljöledningsarbetet år 2022 (docx, 294 kB)

Presentation vid informationsmöten 12 och 14 december om rapporteringen av miljöledningsarbetet år 2022 (pdf 777 kB)

Beräkna koldioxidutsläpp

SMED (Svenska MiljöEmissionsData), som är ett samarbete mellan IVL, SCB, SLU och SMHI, har under år 2022 uppdaterat och vidareutvecklat Excel-verktyget som kan användas för att beräkna koldioxidutsläpp och klimatpåverkan från resor i tjänsten.

För att ta del av förändringarna se sammanfattningen och rapporten Beskrivning av verktyg för beräkning av resors klimatpåverkan nedan.

Schablonmall för beräkning av koldioxidutsläpp, version november 2022 (xlsx 130 kB)

I en rapport beskrivs Excel-verktyget för beräkning av resors klimatpåverkan närmare.

Beskrivning av verktyg för beräkning av resors klimatpåverkan, version november 2022 (pdf 637 kB)

Exempel på förändringar i 2022 års version av verktyget jämför med föregående version:

  • De flesta utsläppsvärden för vägtrafiken ungefär i samma nivå som 2021 års verktyg eller något högre, undantaget är gasbilar och elbilar som ger lägre utsläpp.
  • För kollektivtrafikens bussar kan utsläppsvärden förändras mycket mellan två år, vilket speglar de snabba förändringarna i bussflottor och bränslekombinationer i regionerna (kollektivtrafikutövare). Även uppdaterade värden för beläggningen kan ha en betydande påverkan. Jämfört med 2021 så är värdena i genomsnitt ca 6–8 % lägre, men varierar mellan ca -60 % och ca + 45 %. Nya emissionsfaktorer för metan och lustgas från HBEFA-modellen har sällan betydande påverkan på sammanräknade värden.
  • För spårbunden trafik ligger utsläppen i regel på samma nivå som året innan. Skillnaderna varierar dock mellan ca +/- 50 %. Förändringarna kan hänföras till förändringar i energianvändning och beläggning för framför allt spårvagnar. Skillnaderna för tunnelbanan är liten, de är större för tåg.
  • För taxi har värdena generellt ökat något per kilometer, vilket förklaras med att flottan nu har en högre andel bensinbilar. Utsläppen per resa ökar kraftigt vilket förklaras med betydligt längre resor jämfört med tidigare. Samtidigt minskar utsläppen per krona, vilket förklaras av högre priser.
  • För flyg är de flesta skillnaderna relativt små utifrån den data som finns i ICAO:s verktyg och räknesätten som togs fram vid förra uppdateringen. Betydande ökningar finns dock för vissa inrikesresor.

Rapportera energieffektiva inköp enligt förordning 2014:480

Två frågor under Miljökrav i upphandling avser tillämpning av förordning 2014:480 om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader. Fråga 3.2 gäller antal upphandlingar över tröskelvärdet där energikrav ställts och fråga 3.3 om myndigheten har ställt energikrav vid nytecknande av hyresavtal eller inköp av byggnader . Om krav enligt förordningen inte har ställts ska något av de generella undantagen i förordningen anges som skäl.

Produktgrupper (A-Ö) som omfattas av ekodesign eller energimärkningen (energimyndigheten.se)

Tröskelvärden (upphandlingsmyndigheten.se)

Regler om inköp av byggnader eller ingående av hyresavtal (boverket.se)

Frågor om upphandlingar kan ställas till Upphandlingsmyndigheten via deras Frågeportal:

Frågeportalen (upphandlingsmyndigheten.se)

Att rapportera digitala möten

Resfria möten i myndigheter drivs av Trafikverket och ska samordna arbetet inom ett antal av Regeringen utvalda myndigheter. Målsättningen är att öka och utveckla användningen av resfria möten inom och mellan myndigheterna. Resultat och metoder ska även spridas till andra. Under avsnittet Frivilliga frågor i systemet för miljöledningsrapportering finns frågor om resfria möten.

Mer vägledning om resfria möten finns på REMM:s webbplats

Frågor och svar om rapporteringen

Här får du svar på vanliga frågor om den årliga rapporteringen inom Miljöledning i staten.

Relaterad vägledning

Vägledningsdokumentet Miljöledning i staten ger en samlad bild av miljöledningssystemets ingående delar och hur det kan integreras i myndighetens verksamhet. Sista kapitlet tar upp redovisning och ranking. Ta även del av kapitel 10. Redovisning och ranking, sid 72–74.

Kontakt

Har du frågor gällande miljöledningsredovisningen mejla vår brevlåda: miljoledning@naturvardsverket.se

E-tjänst för rapportering

Rapporteringssystemet

Myndigheter som ska redovisa sitt miljöledningsarbete hittar här ingång till Naturvårdsverkets e-tjänst för rapportering samt instruktioner för e-tjänsten. Rapporteringssystemet öppnar nästa gång i januari 2024.

Läs mer
Kranar för industriellt avloppsvatten

Tidigare redovisningar

Naturvårdsverket har i uppdrag att varje år lämna en sammanfattning av myndigheternas redovisningar till regeringen. Här kan du ta del av de tre senaste.