Nationella Marktäckedata (NMD)

Aktuell och heltäckande kartering av Sveriges marktäcke är något många aktörer inom miljöområdet har behov av. Naturvårdsverket har i samarbete med flera svenska myndigheter och organisationer tagit fram en rikstäckande kartering.

Marktäckekartering är ett viktigt underlag för arbetet med biologisk mångfald, hållbar markanvändning, ekosystemtjänster, samhällsbyggnad- och planering samt klimat och sårbarhet. Därför har Naturvårdsverket i samverkan med flera myndigheter tagit fram en rikstäckande kartering av marktäckedata, ett antal kompletterande produkter och tillhörande dokumentation.

Samverkan har varit ett effektivt sätt att använda resurser och vi har tillsammans skapat en produkt som många användare får nytta av i det svenska miljöarbetet.

Exempel på användning

Nationella marktäckedata kommer till användning på olika sätt hos flera olika organisationer. Genom den referensgrupp som har varit kopplad till projektet Agenda för landskapet har vi fått flera exempel på användning från kommuner, universitet/högskolor, myndigheter och privata aktörer. 

Sammanfattning av användning av Nationella marktäckedata

Exempel på användning

Framtida förvaltning och ajourhållning

Naturvårdsverket och övriga intressenter vill ha en långsiktig och väl förvaltad ajourhållning och distribution av marktäckedata. Fungerande och effektiva metoder för kontinuerlig uppdatering är viktigt och därför har Naturvårdsverket genomfört ett projekt tillsammans med andra myndigheter och planerna är att fortsätta samarbetet även framöver. 

Filmer om Nationella marktäckedata

Rymdstyrelsen har gjort tre filmer om Nationella marktäckedata:

Youtube video
Youtube video
Youtube video

Kontaktpersoner

Birgitta Olsson, Naturvårdsverket
Ola Inghe, Naturvårdsverket