Nationella Marktäckedata (NMD)

Granskad: ‎den ‎5‎ ‎juli‎ ‎2024

Aktuell och heltäckande kartering av Sveriges marktäcke är något många aktörer inom miljöområdet har behov av. Naturvårdsverket har i samarbete med flera svenska myndigheter och organisationer tagit fram en rikstäckande kartering.

Marktäckekartering är ett viktigt underlag för arbetet med biologisk mångfald, hållbar markanvändning, ekosystemtjänster, samhällsbyggnad- och planering samt klimat och sårbarhet. Därför har Naturvårdsverket i samverkan med flera myndigheter tagit fram en rikstäckande kartering av marktäckedata, ett antal kompletterande produkter och tillhörande dokumentation.

Samverkan har varit ett effektivt sätt att använda resurser och vi har tillsammans skapat en produkt som många användare får nytta av i det svenska miljöarbetet.

Nationella Marktäckedata består av ett basskikt och kompletterande tilläggsskikt.

Ladda ner data

Exempel på användning

Nationella marktäckedata kommer till användning på olika sätt hos flera olika organisationer. Sedan publiceringen av NMD har vi fått in flera exempel på användning från kommuner, universitet/högskolor, myndigheter och privata aktörer. 

Läs mer om hur man kan använda NMD

Lista med ett urval av användarexempel (pdf)

Framtida förvaltning och ajourhållning

Naturvårdsverket och övriga intressenter vill ha en långsiktig och väl förvaltad ajourhållning och distribution av marktäckedata. Fungerande och effektiva metoder för kontinuerlig uppdatering är viktigt och Naturvårdsverket fortsätter samarbetet med andra myndigheter för att uppnå detta. 

Produktionen av NMD2023 pågår. En första delleverans har gjorts sommaren 2024 och ytterligare data kommer att tillgängliggöras senare under året.

Filmer om Nationella marktäckedata

Rymdstyrelsen har gjort tre filmer om Nationella marktäckedata:

Youtube video
Youtube video
Youtube video

Intressentstyrgrupp

Naturvårdsverket är projektansvariga och ordförande för intressentstyrgruppen.

Målsättningen att vidareutveckla NMD och etablera en långsiktig förvaltning. De deltagande organisationerna bidrar med ekonomiska resurser till projektet och bemannar projektet med experter.

Organisationer i intressentstyrgruppen:

 • Naturvårdsverket (ordförande)
 • Statistiska centralbyrån
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Skogsstyrelsen
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Trafikverket
 • Jordbruksverket
 • Lantmäteriet
 • Boverket
 • Rymdstyrelsen

Referensgrupp

I referensgruppen för Nationella Marktäckedata finns representanter från ytterligare organisationer. Dessa medverkar som referens till projektet. De deltar till exempel med användarkrav, kvalitetssäkring, ger återkoppling av relevans för produkten och förankrar kunskap om Nationella Marktäckedata på de egna organisationerna.