E-tjänster

Här hittar du Naturvårdsverkets e-tjänster och guider till de olika tjänsterna.

Vissa av Naturvårdsverkets e-tjänster byter plattform. I samband med bytet uppgraderas ett antal e-tjänster och några helt nya tillkommer. En ny e-ID och signeringstjänst ska också införas. Bytet sker under 2022.

Lathund och vägledning för e-tjänsten

Viktigt att tänka på

Avsändaren ska teckna avtal med mottagaren av avfallet för återvinning och det ska kunna visas upp för den myndighet som har tillsyn över verksamheten. Av avtalet ska framgå att det är giltigt från och med den dag som transporten/transporterna inleds.

Mall för avtal: Contract for Shipments of Waste Subject to the Information Requirements (docx 28 kB)

Fyll i uppgifterna om avfallet via det digitala stödet/E-tjänsten, uppgifter som du behöver är basinformation om transporten som avfallets Baselkod/OECD-kod/EWC-kod och beskrivning av avfallet, transportväg, transitländer, mottagar- och avsändarland.

Tjänsten skapar en PDF-blankett som ska följa transporten. Blanketten ska undertecknas av den som organiserar transporten innan avfallet skickas samt av återvinningsanläggningen eller laboratoriet efter det att avfallet tagits emot. Observera att den person som organiserar transporten ska omfattas av avsändarlandets jurisdiktion. Mer information finns i artikel 18 i EG-förordningen 1013/2006.

Om e-tjänsten

En informationsblankett ska medfölja transporter där avfallet inte klassas som anmälningspliktigt. Som stöd finns en digital blankett för ifyllande av informationsblanketten bilaga 7/Annex VII. Stödet är på engelska och ska underlätta för ifyllandet av blanketten. Det digitala stödet gör inte anspråk på att vara komplett utan är till för att hjälpa dig att fylla i uppgifterna samt förstå och hitta i lagstiftningen kring gränsöverskridande avfallstransporter. Kom ihåg att det är du som vill transportera avfallet som är skyldig att veta om en anmälan behövs i enlighet med kunskapskravet i miljöbalken.

Frågor och support

Allmänna frågor: För frågor om hur du fyller i uppgifterna i e-tjänsten kontakta Naturvårdsverket på

inutavfall@naturvardsverket.se

Hit skickar du också andra frågor om gränsöverskridande avfallstransporter och förslag till förbättringar av manualerna.

Teknisk support: Metafocus AS

post@metafocus.no

Till och med rapportering av utsläppsår 2020 – för anläggningar
Från 2021 – tillstånd och övervakningsplaner

Information och stöd om EU ETS Reporting Tool

 

E-tjänst för ansökan om behörighet till EU ETS Reporting Tool

EU ETS Reporting Tool

Anmälan om att en anläggning lagts ned görs inom kort via e-tjänsten för ändringar av tilldelning.

Från 2021 – tilldelning av utsläppsrätter för anläggningar

Om rapporteringen för miljöledningsarbetet i statliga myndigheter

E-tjänsten: Rapporteringssystemet – Inloggning [Obs, länken fungerar endast under de tidsperioder när systemet är öppet för rapportering]

Lathund och vägledning för e-tjänsten

I manualen finns uppgifter hur du fyller i din anmälan digitalt via e-tjänsten samt hur du hanterar enskilda transporter/transportdokument inne i tjänsten. Den innehåller också information om hur man får åtkomst till systemet, administration av användarkonton med mera. Vägledningen ger fördjupat stöd.

Lathund för Nordic TFS, 2017-08-16 (pdf 75 kB)

Vägledning: Så gör du en anmälan

Kontakta Naturvårdsverket för att skapa nya användare

Nya användare behöver få inloggningsuppgifter till e-tjänsten. Kontakta Naturvårdsverket via inutavfall@naturvardsverket.se tillsammans med uppgifterna nedan. Innan du kan använda e-tjänsten behöver du även ett anmälningsnummer/SE-nummer.

  • Företagsnamn
  • Organisationsnummer
  • Adress
  • Kontaktperson
  • Telefonnummer
  • Fax
  • E-post
  • Intyg från företaget som visar att du har befogenhet att hantera dessa ärenden

Frågor och support

Allmänna frågor: För frågor om hur du fyller i uppgifterna i e-tjänsten kontakta Naturvårdsverket på inutavfall@naturvardsverket.se

Hit skickar du också andra frågor om gränsöverskridande avfallstransporter och förslag till förbättringar av manualerna.

Teknisk support: Ida Infront AB, +46 13 37 3715 eller

support@idainfront.se

Om e-tjänsten

Nordic TFS står för Nordic E-service for TransFrontier Shipments of Waste. Den som vill skicka avfall från Sverige kan behöva anmäla det hos Naturvårdsverket som måste ha godkänt anmälan innan avfallet får skickas iväg. Anmälan kan göras digitalt i Nordic TFS. Här hanteras även transportdokumenten. 

Nordic TFS kommer ersättas med en ny e-tjänst. Mer information om detta kommer så snart som möjligt.