Utsläpp i siffror

Granskad: ‎den ‎31‎ ‎oktober‎ ‎2023

Naturvårdsverket har det svenska utsläppsregistret Utsläpp i siffror på uppdrag av regeringen. Syftet är att tillgängliggöra information om utsläpp till miljön.

FN:s Århuskonvention säger attallmänheten ska ha tillgång till miljöinformation samt ha möjlighet att påverka och överklaga miljöbeslut. Under Århuskonventionen finns ett protokoll om register över utsläpp och överföringar av föroreningar, det så kallade Kievprotokollet eller PRTR-protokollet (Pollutant, Release and Transfer Register). Där regleras utformningen av och rapporteringen till ett utsläppsregister med miljöinformation som allmänheten har tillgång till. Sverige är ett av de länder som tagit på sig att följa reglerna i protokollet. Även EU har skrivit under Kievprotokollet. (kolla Århus)

Utsläpp i siffror är det svenska svaret på Kievprotokollet. Det ska underlätta för medborgare att ta del av information om utsläpp av farliga ämnen till miljön. Registret är också ett redskap för att öka företagens ansvar, samt att minska utsläppen och nedsmutsningen av miljön.

Exempel på ämnen som du kan söka på är kadmium, kvicksilver, kväveoxider och metan samt bensen. Även transporter av större mängder avfall från miljöfarliga verksamheter finns i registret.

Sök i registret

Registret innehåller utsläpp och avfallsmängder från cirka 1 300 anläggningari Sverige som bedriver miljöfarlig verksamhet. I registret går det att söka på utsläpp i ditt län eller din kommun samt från landets största punktkällor. Dessutom så finns det utsläppsdata från både punktkällor och många mindre, så kallade diffusa källor till luft och vatten.

Insamling av uppgifter om farliga ämnen och avfall

Uppgifterna i registret Utsläpp i siffror hämtas från Svenska miljörappporteringportalen (SMP).  Där lämnas uppgifterna in av företagen via den årliga miljörapporten. Uppgifterna används vid internationella rapporteringar men även vid uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen och vid myndigheters tillsyn av företag. Det är företag som finns inom de nio industrikategorierna, som ingår i Århuskonventionens PRTR-protokoll och som har rapporteringsskyldighet enligt E-PRTR-förordningen (EG 166/2006) som ska lämna uppgifter.

De ämnen som omfattas av företagens rapporteringsplikt finns förtecknade i Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter, NFS 2016:8. Det rör sig om årliga utsläppsuppgifter av cirka 90 kemiska ämnen inom följande huvudgrupper; växthusgaser och andra gaser, metaller, bekämpningsmedel, klorerade organiska ämnen och andra organiska ämnen, oorganiska ämnen samt andra ämnen som till exempel slam och kemisk syreförbrukning, COD-Cr.

Data i Sveriges utsläppsregister Utsläpp i siffror hämtas direkt från emissionsdeklarationen i miljörapporten som finns i Svenska miljörapporteringsportalen (SMP).Data i det svenska utsläppsregisterrapporteras sedan i sin tur vidare till Europas utsläppsregister, Europeiska industriemissionsportalen (tidigare E-PRTR).

För dig som vill veta mer