Det svenska utsläppsregistret Utsläpp i siffror

Granskad: ‎den ‎5‎ ‎juli‎ ‎2024

Naturvårdsverket har det svenska utsläppsregistret Utsläpp i siffror på uppdrag av regeringen. Syftet är att tillgängliggöra information om utsläpp till miljön.

FN:s Århuskonvention säger att allmänheten ska ha tillgång till miljöinformation samt ha möjlighet att påverka och överklaga miljöbeslut. Under Århuskonventionen finns ett protokoll om register över utsläpp och överföringar av föroreningar, det så kallade Kievprotokollet eller PRTR-protokollet (Pollutant, Release and Transfer Register). Där regleras utformningen av rapporteringen till ett utsläpps­register med miljö­information som allmänheten har tillgång till. Sverige är ett av de länder som tagit på sig att följa reglerna i protokollet. Även EU har skrivit under Kiev­protokollet. EU:s genomförande regleras via E-PRTR-förordningen (se länk nedan).

Utsläpp i siffror är det svenska genomförandet av Kiev­protokollet. Det ska hjälpa allmänheten att ta del av information om utsläpp till miljön. Målsättningen är att en förbättrad tillgång till miljöinformation ska underlätta för allmänheten att delta i beslutsprocesser som rör miljöfrågor och därigenom bidra till att förebygga och minska förorening av miljön.

I registret kan du söka på utsläpp av föroreningar till luft, vatten och mark samt överföringar av föroreningar via avloppsvatten och överföringar av avfallsmängder.

Sök i registret

Registret innehåller utsläpp och avfallsmängder från cirka 1 300 anläggningar i Sverige som bedriver miljöfarlig verksamhet. I registret går det att söka på olika geografiska nivåer t.ex. nationellt, län eller kommun. Det finns utsläppsdata från både punktkällor och mindre så kallade diffusa källor.

Insamling av uppgifter om föroreningar och avfall

Uppgifterna i registret Utsläpp i siffror hämtas från Svenska miljörapporterings­portalen (SMP). Där lämnas uppgifterna in av företagen via den årliga miljörapporten. Uppgifterna används vid internationella rapporteringar men även vid uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen och vid myndigheters tillsyn av företag. Det är företag som finns inom de nio industrikategorierna, som ingår i Kievprotokollet, och som har rapporteringsskyldighet enligt E-PRTR-förordningen som ska lämna uppgifter.

De ämnen som omfattas av företagens rapporteringsplikt finns förtecknade i Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter, NFS 2016:8. Det rör sig om årliga utsläppsuppgifter av cirka 90 kemiska ämnen inom följande huvudgrupper; växthusgaser och andra gaser, metaller, bekämpningsmedel, klorerade organiska ämnen och andra organiska ämnen, oorganiska ämnen samt andra ämnen som till exempel slam.

Data i Utsläpp i siffror hämtas direkt från emissionsdeklarationen i miljörapporten som finns i SMP. Data i det svenska utsläppsregistret rapporteras sedan i sin tur vidare till Europas utsläppsregister, Europeiska industriutsläppsportalen (IEP, tidigare E-PRTR).

För dig som vill veta mer