Utsläpp i siffror

Naturvårdsverket har ett svenskt utsläppsregister på uppdrag av regeringen. Syftet är att tillgängliggöra information om utsläpp till miljön.

Det finns ett samband mellan bra miljöinformationssystem och de rättigheter som man har enligt Århuskonventionen, det vill säga att man ska ha tillgång till miljöinformation samt ha möjlighet att påverka och överklaga miljöbeslut.

Utsläpp i siffror är ett svenskt utsläppsregister som ska underlätta för medborgare att ta del av information om utsläpp av farliga ämnen till miljön. Registret är också ett redskap för att öka företagens ansvar, samt att minska utsläppen och nedsmutsningen av miljön.

Exempel på ämnen som du kan söka på är kadmium, metan, kvicksilver och kväveoxider.

Sök i registret

Registret innehåller utsläpp och avfallsmängder från cirka 1 300 företag i Sverige som bedriver miljöfarlig verksamhet. I registret går det att söka på utsläpp i ditt län eller din kommun samt från landets största punktkällor. Dessutom så finns det utsläppsdata från både punktkällor och många mindre, så kallade diffusa källor till luft och vatten.

Insamling av uppgifter om farliga ämnen

Uppgifterna, som lämnas in av företagen via den årliga miljörapporten, används vid internationella rapporteringar men även vid uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen och vid myndigheters tillsyn av företag. Det är företag som finns inom de nio industrikategorierna, som ingår i Århuskonventionens PRTR-protokoll och som har rapporteringsskyldighet enligt E-PRTR-förordningen (EG 166/2006) som ska lämna uppgifter.

De ämnen som omfattas av företagens rapporteringsplikt finns förtecknade i Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter, NFS 2016:8. Data från emissionsdeklarationen i miljörapporten hämtas direkt från Svenska miljörapporteringsportalen (SMP) till Sveriges utsläppsregister Utsläpp i siffror och därifrån till Europas utsläppsregister, Europeiska industriemissionsportalen (E-IEP, tidigare E-PRTR).

Det rör sig om årliga utsläppsuppgifter av cirka 90 kemiska ämnen inom följande huvudgrupper; växthusgaser och andra gaser, metaller, bekämpningsmedel, klorerade organiska ämnen och andra organiska ämnen, oorganiska ämnen samt andra ämnen som till exempel slam och kemisk syreförbrukning, COD-Cr.

För dig som vill veta mer