Vägledning

Stationära anläggningar

Rykande skorstenar

Rapportering, verifiering och överlämning

Här hittar du information om vad du som verksamhetsutövare inom EU ETS ska tänka på angående rapportering och verifiering.

En verifierad utsläppsrapport ska lämnas till Naturvårdsverket senast 31 mars årligen och den 30 april ska motsvarande antal utsläppsrätter vara överlämnade i Unionsregistret.

Sidan vänder sig till

Verksamhetsutövare inom EU ETS.

Svensk lagstiftning

Följande lag och förordning är nya och gäller från 1 januari 2021. I vissa fall finns övergångsbestämmelser som innebär att delar av det gamla regelverket fortsatt gäller under en period. Du hittar övergångsbestämmelserna längst ned i respektive rättsakt (innan eventuell bilaga). Ändringarna beror bland annat på revideringen av handelsdirektivet inför den fjärde handelsperioden (2021-2030) samt att EU-förordningar ersätter delar av den svenska lagstiftningen (se länkar nedan).

Lag (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser (Riksdagens webbplats)

Förordning (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser (Riksdagens webbplats)

Äldre lag och förordning

Naturvårdsverkets och Energimyndighetens föreskrifter

Naturvårdsverkets föreskrifter upphör att gälla den 1 februari 2021, förutom i de delar som rör rapportering av 2020 års utsläpp.

Naturvårdverkets föreskrifter (NFS 2017:6) om handel med utsläppsrätter

Energimyndighetens föreskrifter (STEMFS 2016:4) om register för utsläppsrätter (pdf på Energimyndighetens webbplats)

EU-lagstiftning

Annan lagstiftning samt propositioner

EU-lagstiftning och riktlinjer
Regeringens dokument

Rapportering och överlämning

Alla aktörer som omfattas av EU ETS ska rapportera sina utsläpp av växthusgaser senast 31 mars året efter det år som utsläppen skett till Naturvårdsverket. Utsläppet ska också noteras i Unionsregistret senast den 31 mars. Senast den 30 april ska motsvarande antal utsläppsrätter överlämnas i Unionsregistret.

Rapportering av utsläppsrapporten ska göras i EU-kommissionens IT-system EU ETS Reporting Tool (ERT). Alla anläggningingar som ingår i EU ETS behöver därför ha tillgång till ERT. Mer information om IT-systemet finns under denna sida:

Lämna in handlingar – EU ETS Reporting Tool

Checklista för anläggningar angående överlämning, verifiering och rapportering

Vägledning gällande utsläppsrapportering i EU ETS Reporting Tool  (pdf 225 kB)

För frågor som rör Unionsregistret hänvisar vi till Energimyndigheten som administrerar den svenska delen av Unionsregistret.

Om Unionsregistret på Energimyndighetens webbplats

Sen rapportering eller överlämning är förknippat med sanktionsavgift, se sidan:

Sanktioner och tillsyn

Utsläppsrapport för Flygoperatörer

Flygoperatörer ska använda Excel-filer vid utsläppsrapportering. Dessa ska lämnas in via ERT.

Mer information om flyget inom EU ETS

Verifiering

Utsläppsrapporten ska verifieras av en oberoende ackrediterad kontrollör. Verifieringen är en tredjepartskontroll som ska garantera att företagens övervakning och rapportering är tillförlitlig och sker på ett likvärdigt sätt i alla EU:s medlemsländer.

Verifieraren fyller under verifieringen i en verifieringsrapport som ska lämnas in till Naturvårdsverket ihop med utsläppsrapporten. 

Verifieringsrapporten ska fyllas i EU ETS Reporting Tool (ERT)

Verifieringsrapport för flyget

Naturvårdsverket har tagit fram ett dokument som ger en övergripande beskrivning av verifieringsprocessen. Dokumentet riktar sig till ackrediterade kontrollörer.

Vägledning om verifiering av utsläpp (pdf 131 kb)

EU-kommissionens genomförandeförordning nr 2018/2066 som kallas MRR (från engelskans Monitoring and Reporting Regulation) reglerar kraven på övervakning och rapportering av utsläpp som verksamhetsutövare måste följa.

Från och med 2021 års utsläpp gäller en ny version av MRR. För rapportering av utsläpp innebär det några justeringar av vad som ingår i utsläppsrapporten. .

Läs mer om förändringarna av MRR på sidan Övervakning av utsläpp

EU-kommissionens genomförandeförordning nr 2018/2067, även kallad AVR (från engelskans Accreditation and Verification Regulation), reglerar kraven på ackreditering och verifiering inom EU ETS. De ackrediterade kontrollörerna ska uppfylla kraven i förordningen.

De företag som verifierar utsläppsrapporter ska vara ackrediterade av ett nationellt ackrediteringsorgan. I Sverige är det Swedac som är ackrediteringsorgan. Som verksamhetsutövare är man dock inte begränsad till att anlita en verifierare som är ackrediterad av ackrediteringsorganet i det egna landet.

Ackrediteringen gäller för de specifika verksamhetstyper kontrollören ackrediterat sig för, det är därför viktigt att säkerställa att den verifierare man anlitar har rätt ackreditering.

På Swedacs webbplats kan du läsa mer om reglerna för ackreditering och på EA:s (European co-operation for Accreditation) hemsida kan du hitta information om ackrediteringsorgan i övriga EU-länder.

Swedacs information om EU ETS och ackreditering av verifierare

EA:s webbplats

Om den ackrediterade kontrollören inte kan verifiera utsläppet ska Naturvårdsverket fastställa utsläppet enligt artikel 70 MRR.

Sanktioner och tillsyn

 

En stor mängd vägledningar har tagits fram inom EU för handeln med utsläppsrätter. Här hittar du relevanta vägledningar.

Övervakning, rapportering och verifiering
Vägledningar till e-tjänsten E-CO2
Andra svenska vägledningar och underlagsrapporter

Standardvärden för beräkningsfaktorer enligt artikel 31.1 b kommissionens (EU) förordning 601/2012 om övervakning och rapportering:

Emissionsfaktorer och värmevärden 2021: Genomsnittliga emissionsfaktorer för växthusgaser och värmevärden för Sveriges bränsleanvändning (xlsx 894 kB)

Vägledning till avfallsenergianläggningar inom EU ETS i Sverige (35 kB)

Hänvisningsvärden för beräkningsfaktorer enligt artikel 31.1 c kommissionens förordning (EU) 601/2012 om övervakning och rapportering:

Övervakning av utsläpp

Rapporten Mätteknik för koldioxidutsläpp är framtagen på uppdrag av Naturvårdsverket, i syfte att vara ett stöd för rimlighetsbedömning av vald mättillämpning. De hänvisningar till Naturvårdsverkets föreskrifter som görs i rapporten är inte längre aktuella men verket bedömer ändå att rapporten kan vara användbar i tillämpliga delar.

Mätteknik för koldioxidutsläpp, SP-rapport 2004:30, 2004 (pdf 743 kB)

Vägledningar till kommissionens förordning 601/2012 (EU) övervakning och rapportering

På engelska

På svenska

Vägledningar till kommissionens förordning 600/2012 (EU) om ackreditering och verifiering
Instruktionsfilmer om övervakning och rapportering
Tilldelning av utsläppsrätter
Vägledningar – tilldelning