Vägledning

Stationära anläggningar

Rykande skorstenar

Förbättringsrapportering

Verksamhetsutövare som omfattas av EU ETS är i vissa fall skyldiga att lämna en förbättringsrapport till Naturvårdsverket senast den 30 juni.

Givet att vissa kriterier enligt MRR är uppfyllda ska verksamhetsutövare lämna en förbättringsrapport till Naturvårdsverket senast den 30 juni. En verksamhetsutövare ska enbart förbättringsrapportera i följande 3 fall.

Naturvårdsverket har utöver den vägledning som finns på denna sida tagit fram en instruktionsfilm som förklarar när en förbättringsrapport behöver lämnas in.

Youtube video

Fall 1 – förbättringsrapportering enligt artikel 69.2 i MRR, lägre nivåer

Om din anläggning har fått godkänt att använda en lägre övervakningsnivå än vad som anges i regelverket ska din anläggning förbättringsrapportera med följande intervall enligt artikel 69.2 i MRR:

Anläggnings-
kategori
Intervall mellan förbättrings-
rapportering
A 4 år
B 2 år
C Varje år

Observera följande undantag:

  • För anläggningar med låga utsläpp enligt artikel 47.6 i MRR krävs ingen förbättringsrapportering avseende lägre nivåer.
  • För bränsle-/materialmängder som är av ringa omfattning enligt artikel 26.3 i MRR krävs ingen förbättringsrapportering avseende lägre nivåer.

Intervallet i tabellen nollställs i samband med ett godkännande av övervakningsplanen. Exempel:

  • En A-anläggning har fått godkänt att använda en lägre övervakningsnivå än vad som föreskrivs och lämnade in en förbättringsrapport 2013.
  • 2015 fick den en ny övervakningsplan godkänd.
  • 2019 krävs en ny förbättringsrapport (4 år efter senaste övervakningsplanen godkändes).
  • 2023 krävs en förbättringsrapport igen (4 år efter senaste förbättringsrapporten).

Fall 2 – förbättringsrapportering enligt artikel 69.4 i MRR, påpekanden i verifieringsrapporten

Om du i verifieringsrapporten fått avvikelser (Bilaga 1 – påpekanden tabell B) eller rekommenderade förbättringar (Bilaga 1 – påpekanden tabell D), ska du samma år skicka in en förbättringsrapport som beskriver hur påpekandena adresserats.

Observera följande undantag:

  • Anläggningar med låga utsläpp enligt artikel 47 i MRR ska inte förbättringsrapportera för rekommenderade förbättringar, endast för avvikelser.
  • Påpekanden som är angivna som felaktigheter eller brister i verifieringsrapporten ska inte förbättringsrapporteras, det vill säga påpekanden i bilaga 1 tabell A respektive C i verifieringsrapporten.

Fall 3 – förbättringsrapportering enligt artikel 69.3 i MRR, alternativ metod

Om din anläggning tillämpar en alternativ övervakningsmetod enligt artikel 22 som inte bygger på nivåer ska du rapportera enligt samma intervall som i tabellen i punkt 1 ovan.

Du kan se om du har en alternativ övervakningsnivå i Flik G i övervakningsplanen. Förbättringsrapporten för dessa anläggningar syftar till att motivera varför det inte är tekniskt möjligt eller ekonomiskt rimligt att tillämpa nivåbaserad övervakning. Det finns ett separat verktyg för hur man ska göra dessa bedömningar. Ytterligare information finns även i Kommissionens vägledning nr 1, se sid 42 och framåt.

Verktyg för att göra bedömningar för nivåbaserad övervakning (xls)

Kommissionens vägledning nr 1 (pdf 3,5 MB)

Formulär för förbättringsrapport och hur du lämnar in den

Från år 2022 kommer förbättringsrapporter hanteras i EU ETS Reporting Tool.

Lämna in handlingar via EU ETS Reporting Tool

En stor mängd vägledningar har tagits fram inom EU för handeln med utsläppsrätter. Här hittar du relevanta vägledningar.

Övervakning, rapportering och verifiering
Vägledningar till e-tjänsten E-CO2
Andra svenska vägledningar och underlagsrapporter

Standardvärden för beräkningsfaktorer enligt artikel 31.1 b kommissionens (EU) förordning 601/2012 om övervakning och rapportering:

Emissionsfaktorer och värmevärden 2021: Genomsnittliga emissionsfaktorer för växthusgaser och värmevärden för Sveriges bränsleanvändning (xlsx 894 kB)

Vägledning till avfallsenergianläggningar inom EU ETS i Sverige (35 kB)

Hänvisningsvärden för beräkningsfaktorer enligt artikel 31.1 c kommissionens förordning (EU) 601/2012 om övervakning och rapportering:

Övervakning av utsläpp

Rapporten Mätteknik för koldioxidutsläpp är framtagen på uppdrag av Naturvårdsverket, i syfte att vara ett stöd för rimlighetsbedömning av vald mättillämpning. De hänvisningar till Naturvårdsverkets föreskrifter som görs i rapporten är inte längre aktuella men verket bedömer ändå att rapporten kan vara användbar i tillämpliga delar.

Mätteknik för koldioxidutsläpp, SP-rapport 2004:30, 2004 (pdf 743 kB)

Vägledningar till kommissionens förordning 601/2012 (EU) övervakning och rapportering

På engelska

På svenska

Vägledningar till kommissionens förordning 600/2012 (EU) om ackreditering och verifiering
Instruktionsfilmer om övervakning och rapportering
Tilldelning av utsläppsrätter
Vägledningar – tilldelning