Tillsynsvägledning

Tillsyn enligt miljöbalken

Inspektörer utövar tillsyn i en fabrikslokal

Misstanke om brott

Information om tillsynsmyndigheters skyldigheter vid misstanke om miljöbrott. Här finns bland annat checklistor att utgå från vid anmälan och information om vad en anmälan bör innehålla. Du kan också läsa om vilka överträdelser som är straffbelagda enligt miljöbalkens 29 kapitel.

Tillsynsmyndigheterna ska anmäla överträdelser av bestämmelser i miljöbalken eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av balken om det finns anledning att anta att ett brott begåtts. Myndigheten anmäler till polis eller åklagare att det finns en misstanke om överträdelse, men ska inte göra en bedömning om exempelvis överträdelsen har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet.

Den här sidan vänder sig till 

Till dig som arbetar med tillsyn på en tillsynsmyndighet.

Bra att veta

Tänk på att tillsynen är framåtsyftande och måste fortsätta som vanligt även när en pågående utredning pågår hos åklagare och polis. Tänk dock på att om utredning pågår gäller oftast förundersökningssekretess. Stäm därför av med åklagare och polis om vilka uppgifter som får vara allmänt tillgängliga.

Miljöbalken 26 kap 2 § - Tillsynsmyndigheten ska anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten, om det finns anledning att anta att ett brott begåtts.

Miljöbalken 29 kap – Straffbestämmelser och förverkande

Aktuellt

Från den 1 januari 2023 gäller en förändring i miljöbalkens 26 kapitel 2 §. Tillsynsmyndigheten ska skyndsamt anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten, om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts. 

Tidigare skrivning innehöll inget krav på skyndsamhet. Tillägget har gjorts för att understryka att en anmälan ska ske skyndsamt. Anmälan ska ske i så nära anslutning till överträdelsen som möjligt.

Den nya bestämmelsen har utformats efter förebild i 6 kap. 11 § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg, 5 kap. 13 § barlastvattenlagen (2009:1165) och 32 § lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser. 

En skillnad i bestämmelsens utformning är även att den beskriver under vilka förutsättningar som en anmälan ska göras.  Tidigare angavs att en anmälan ska göras vid misstanke om brott.  Ändringen anses inte innebära någon egentlig förändring av rättsläget. Uttrycket ”om det finns anledning att anta” anses vara tydligare och används redan för att fastställa de förutsättningar som krävs för att en förundersökning ska inledas enligt rättegångsbalken.

Att det finns förutsättningar för att anmäla ett misstänkt brott genom att det ”finns anledning att anta” att ett brott har begåtts stämmer även överens med regleringen av när en förundersökning ska inledas (23 kap. 1 § rättegångsbalken). Mer om denna ändring samt ytterligare författningskommentarer finns i regeringens proposition 2021/22:21 Ordning och reda på avfallet.

Vid anledning att anta att brott har begåtts

Tillsynsmyndigheten är skyldig att anmäla varje konstaterad överträdelse av en straffsanktionerad bestämmelse till polis eller åklagarmyndighet. Det är inte upp till dig som handläggare att göra någon bedömning i ärendet och du får inte ta på dig utredningsansvaret. Du som handläggare anmäler de faktiska förhållandena som gör att du misstänker ett eventuellt miljöbrott. Däremot kan du i din tillsyn behöva kräva in ytterligare underlag eller fortsätta utredningen för att tex kunna ställa krav på efterföljande åtgärder. Ibland finns det en fördel att samordna och hålla polis och åklagare informerade. Det kan vara fråga om tjänstefel att underlåta att göra en anmälan om en överträdelse har konstaterats, eftersom anmälan enligt 26 kap. 2 § miljöbalken är obligatorisk.

Läs även mer om samordning och samverkan mellan andra myndigheter för att förebygga brott 

För att ärendet ska kunna drivas vidare och bevis kunna uppvisas är det bra att dokumentera så mycket som möjligt i anslutning till att du ser något som skulle kunna vara ett miljöbrott. Ta exempel gärna daterade fotografier eller videoupptagningar i ett tidigt skede som styrker brottet. Din dokumentation kan vara av stor vikt för att hjälpa åklagare och polis att kunna få en fällande dom samtidigt som den kan vara viktig att ha inför att du som handläggare eventuellt ska delta i domstol långt efter att händelsen skedde. Tas skriftliga anteckningar under besöket ska ni om det är möjligt få verksamhetsutövaren att skriftligt bekräfta uppgifterna.

 Det tar oftast väldigt lång tid mellan anmälan och att du som handläggare ska delta i domstol, därför är det viktigt att ha ordentligt skriftligt material, bilder eller videoupptagningar. 

Använd gärna följande punkter som checklista för att säkra bevis om du redan innan du åker ut och har en misstanke om att ett miljöbrott har begåtts.

 1. Kontakta polis eller åklagarmyndighet innan eller i samband med besöket.
 2. Ta gärna med dig en kollega som är närvarande vid besöket. Det är bättre med mer än en som kan intyga hur förhållandena på platsen var.
 3. Anteckna det du ser, tex rörande platsen, konstaterade skador och vilka som var närvarande.
 4. Anteckna vad som kommit fram vid samtal med personer på platsen.
 5. Säkra bevis, ta prover (ta inte några föremål i beslag), fotografera (både närbilder och längre ifrån) och filma.

Tillsynsmyndigheten får inte ta något föremål i beslag, men har rätt att ta prover för den fortsätta handläggningen. Det kan till exempel vara provtagning av spill som finns på marken, vätska i en behållare eller prov från ett närliggande dike. Proverna kan behövas för att kunna bedöma vilka tillsynsåtgärder som behöver vidtas, exempelvis om sanering behöver utföras. Den här typen av prover kan komma att användas även som bevismaterial i ett eventuellt brottsmål. Tänk på att ha adekvata provkärl för den aktuella provtagningen. Det är också viktigt att proverna är daterade. 

Anmälan av miljöbrott

Anmälan om åtal ska enligt bestämmelsen ske skyndsamt. Det innebär i så nära anslutning till överträdelsen som möjligt. Om du konstaterar att en bestämmelse i miljöbalken har överträtts och att överträdelsen är straffbelagd är tillsynsmyndigheten skyldig att åtalsanmäla. Tillsynsmyndighetens skyldighet att anmäla misstänkta miljöbrott finns reglerat i 26 kap 2 § Miljöbalken. Tillsynsmyndigheten ska anmäla oavsett om någon annan redan har anmält. Anmälan ska innehålla de faktiska förhållandena och ingen bedömning av vem eller vilka som kan ha begått överträdelsen. I akuta ärenden kan kontakt tas direkt med polis utan att först skicka en anmälan om åtal. Det kan också vara aktuellt att tillkalla räddningstjänst om det är ett pågående utsläpp som behöver omhändertas. Räddningstjänsten har ett antal restvärdesledare som har extrakompetens för att kunna hantera miljörelaterade skador.

Vilka överträdelser som är straffbelagda finns i miljöbalkens 29 kapitel. För att en gärning ska vara straffbar krävs det att den har begåtts med uppsåt eller av oaktsamhet. I miljöbalken finns bland annat följande straffbestämmelser:

 • Miljöbrott – tex vållande till miljöstörning genom att sprida en förorening som inneburit risk för människors hälsa eller för miljön
 • Brott mot områdesskydd
 • Artskyddsbrott
 • Otillåten hantering av en invasiv art
 • Miljöfarlig kemikaliehantering
 • Otillåten miljöverksamhet – tex att påbörja ett arbete som inte får utföras utan att det finns tillstånd eller att bryta mot ett villkor med uppsåt eller av oaktsamhet
 • Otillåten avfallstransport
 • Försvårande av miljökontroll – om någon avstår att lämna in en uppgift eller lämnar oriktiga uppgifter och i och med försvårar myndighetens tillsyn.
 • Bristfällig miljöinformation
 • Nedskräpning
 • Skrivelse med en kort beskrivning av vad som hänt och när det har hänt, relevanta tidpunkter, vilka personer myndigheten varit i kontakt med och vilka skador som uppkommit eller riskerar att uppkomma
 • Namn på verksamhetsutövaren
 • Om möjligt ange brottsrubricering och vilka relevanta författningar/föreskrifter som är aktuella. Om det kan vara brott mot flera bestämmelser bör det anges. Åklagarmyndigheten har ett försättsblad som med fördel kan användas för de mer administrativa uppgifterna. Försättsblad åklagarmyndigheten (pdf 214 kB)
 • Ange vilka övriga åtgärder tillsynsmyndigheten vidtagit, tex föreläggande eller förbud
 • Kopia av relevanta tillståndsbeslut, beslut om områdesskydd, egenkontroll, miljörapport eller andra relevanta handlingar som finns hos myndigheten
 • Minnesanteckningar från platsen
 • Bevismaterial, analysrapporter, fotografier, videoupptagningar eller annan information som styrker misstanken. Allt som kan vara av intresse i ärendet. Det är bättre med för mycket än för lite.
 • Uppgift om vem som handlägger ärendet.
 • Om ni har påfört en miljösanktionsavgift för överträdelsen, bör en kopia av beslutet om miljösanktionsavgift bifogas till anmälan om brottsmisstanke till polis och åklagare. Dubbelbestraffning bör undvikas, dvs att straff och miljösanktionsavgift åläggs för samma gärning. Därför finns en bestämmelse riktad till åklagaren som ska avgöra om åtal ska väckas.

I enstaka fall kan det bli aktuellt att sekretessbelägga en åtalsanmälan. 

Utredning

När åtalsanmälan är inlämnad till polis eller åklagare inleds i vissa fall en förundersökning och ansvaret för bevisningen vilar nu på polis/åklagare. Det är åklagaren som avgör om en förundersökning ska inledas, och det görs om det är sannolikt att det kan bli en fällande dom. Om en miljösanktionsavgift samtidigt har påförts av tillsynsmyndigheten för samma överträdelse ska detta framgå av anmälan. Anmälan kan i dessa fall ofta göras på ett förenklat sätt. Förundersökningen går ut på att se om det har begåtts ett brott, vem eller vilka som skäligen kan misstänkas för brottet och om det finns tillräckliga skäl för åtal. 

Under förundersökningen har åklagaren tillgång till ett antal tvångsmedel. Dessa är:

Förhör, rätt att förhöra och hämta personer till förhör
Husrannsakan hos den som är skäligen misstänkt
Beslag får ske av föremål som kan antas ha bevisvärde eller vara stöldgods
Kvarstad/förvar för att säkra ekonomiska tillgångar
Frihetsberövande om någon behöver hämtas till förhör, anhållas, häktas eller övervakas.
Avspärrning av ett visst område eller förbud att flytta ett föremål.

Under förundersökningen ska den som är skäligen misstänkt formellt underrättas om det, men det är enbart de som delgivits misstanke om brott som kommer att underrättas av polis/åklagare. Tillsynsmyndigheten har inte någon skyldighet att informera en verksamhetsutövare eller person om att en åtalsanmälan lämnats in. Om ni har fortsatt och återkommande tillsyn på en verksamhet kan det vara lämpligt att informera om att en anmälan skickats in, under förutsättning att verksamhetsutövare inte kan antas ha möjlighet att undanröja bevis. Tillsynsmyndigheten har en passiv roll under förundersökningen men kan anlitas för till exempel vittnesförhör, som sakkunnig för att förklara miljömässiga frågor eller ta fram relevanta dokument.

Förundersökningen dokumenteras i ett förundersökningsprotokoll och avslutas med att åklagaren beslutar om att åtal ska väckas eller inte. Om förundersökningen läggs ned motiveras orsaken för varför åtal inte väcks. Beslut om att inte inleda förundersökning kan överklagas av tillsynsmyndigheten till Riksåklagaren. Om däremot åtal väcks lämnar åklagare in en stämningsansökan till tingsrätten. 

Som inspektör/handläggare på en tillsynsmyndighet kan du bli kallad som vittne vid en förhandling. Inför och under förhandlingen kan det vara bra att tänka på följande. Ta fram ärendet och läs på vad som skett. Detaljer kan vara viktiga för utfallet av målet. Kontakta gärna åklagaren innan rättegången. Du kan be att få ut ditt eget vittnesförhör inför rättegången. Under förhandlingen sker allt muntligt, men det finns möjlighet att få titta på medhavda anteckningar. Var saklig utan att lägga in egna värderingar eller tyckande. Besvara frågorna och öppna inte upp för diskussioner.

Information gällande miljöbrott (aklagare.se)

Information gällande miljöbrott (polisen.se)

Frågor och svar

Det är bra om tillsynsmyndigheten ser över sina rutiner så det tydligt framgår att anmälan ska ske skyndsamt, det vill säga i nära anslutning i tid till när överträdelsen har upptäckts.

Ändringen innebär inte någon egentlig förändring av rättsläget. Uttrycket ”om det finns anledning att anta” anses av regeringen vara tydligare och används redan för att fastställa de förutsättningar som krävs för att en förundersökning ska inledas enligt rättegångsbalken.