Tillsynsvägledning

Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken

Två personer tittar på en handhållen skärm

Fokusområden Avfall

Här presenteras strategins fastställda fokusområden och effektmål samt preciseringar (åtgärder, tillsynsaktiviteter och operativa mål) för tillsynsområdet Avfall.

Masshantering

Masshantering sker på ett resurseffektivt sätt och minimerar risken för diffus spridning av gifter i samhället

Masshantering omfattar både hantering av massor som kan användas på den plats där de har uppstått eller som genereras i överskott. Massorna kan vara förorenade eller innebära ringa risk för påverkan på miljön. Hanteringen kan vara tillstånds- eller anmälningspliktig eller föranleda samråd enligt 12:6 miljöbalken. Flera olika tillsynsmyndigheter kan beröras av de uppkomna massorna från en verksamhet. Masshanteringen innebär stora kostnader för verksamhetsutövaren eftersom de bland annat kräver provtagning och transport. Hanteringen av massor behöver också ske på sådant sätt att spridning av invasiva arter undviks. Det finns idag ett stort behov av fler hanteringsplatser. Vissa av dessa platser behöver också vara dimensionerade för lagring och behandling av förhållandevis stora mängder massor.

Kretsloppsprincipen i 2 kap. 5 § miljöbalken innebär att verksamhetsutövare ska hushålla med resurser och minska mängden avfall som uppstår, bland annat genom återanvändning eller återvinning. Det råder idag stora osäkerheter kring hur tillsynsmyndigheterna ska bedöma vad som är avfall eller inte och därmed om det är produkt- eller avfallslagstiftning som blir tillämplig. Bedömning av vilka massor som utgör biprodukt eller avfall är också aktuellt i samband med infrastrukturprojekt och hantering av utvinningsavfall. Risk styr prövningsnivån för återvinning av avfall i anläggningsandamål och inte mängden som för övriga koder i miljöprövningsförordningen, något som ytterligare försvårar arbetet.

Fokusområdet syftar till en nationell samordning gällande hantering och provtagning av massor. Uppdaterad vägledning, regeringsuppdrag och reviderad lagstiftning är på gång inom området.

Åtgärder

Naturvårdsverket tar under 2022-2023 fram tillsynsvägledning om undersökning/provtagning och riskbedömning som ska genomföras för att avgöra om återvinningen av massor är att betrakta som lämplig (miljö- och hälsomässigt säker).

Tillsynsaktiviteter

Naturvårdsverket initierar en tillsynskampanj där länsstyrelsen samordnar kommuner i en gemensam tillsynsaktivitet om mottagningskontroll av massor som hanteras inom olika typer av verksamheter. Tillsynsaktiviteten genomförs i ett antal utvalda kommuner, med syfte att kontrollera att de massor som hanteras (lagras, behandlas) inom verksamheten också stämmer överens med kraven enligt gällande beslut och tillstånd. Aktiviteten genomförs under 2023–2024.

Operativa mål

Den nationella tillsynskampanjen har genomförts i 25 % av landets kommuner.

Närmare anvisning om uppföljning kan komma i samband med revidering av strategin

Illegal avfallshantering

 • Tillsynsmyndigheternas förmåga att upptäcka illegal avfallshantering ökar
 • Tillsynsinsatser för att förbygga och upptäcka brott inom avfallshantering sker koordinerat genom regional miljöbrottsamverkan
 • Minskning av antalet otillåtna avfallstransporter, både nationella och gränsöverskridande
 • Verksamhetsutövarna har ökad kunskap om lagstiftningen och hanterar avfall på rätt sätt

Illegal avfallshantering är lukrativ med goda förtjänstmöjligheter samtidigt som upptäcktsrisken och straffvärdena är låga. Endast ett fåtal tillsynsmyndigheter arbetar idag aktivt med uppsökande tillsyn.

Fokusområdet innefattar även nationella och gränsöverskridande avfallstransporter. Tillsynen över de gränsöverskridande transporterna har intensifierats på senare år och genom den har allt fler illegala avfallstransporter, både nationella och internationella, upptäckts. Mörkertalet är dock sannolikt mycket stort och det finns omfattande brister i lagefterlevnaden på området.

Erfarenheter visar att oseriösa verksamheter förekommer mer eller mindre i alla kommuner. De är ofta oregistrerade och därför svåra att hitta om man inte letar. De kan dock vara mottagare av avfall från aktörer som finns i avfallsregistret. En aktiv regional miljöbrottsamverkan med fokus på operativa tillsynsåtgärder för att upptäcka och beivra brott är ett sätt att effektivisera tillsynen. Det är också angeläget med ett ökat informationsutbyte mellan myndigheter för att dela lägesbild, iakttagelser och erfarenheter från tillsynen. Baserat på erfarenheterna från regeringsuppdraget ”Förstärkta insatser mot brottslighet på avfallsområdet” (redovisas mars 2022) som bland annat har just detta syfte kommer vägledning att utvecklas.

Åtgärder
 • Länsstyrelser och kommuner ökar inom ramen för sina tillsynsuppdrag sin samverkan vid tillsyn av avfallstransporter. Länsstyrelser anordnar myndighetsgemensam tillsyn där den aktuella kommunen för tillsynsinsatsen bjuds in. Under 2022 tar Naturvårdsverket tillsammans med Länsstyrelserna fram tillsynsvägledning i form av handläggarstöd och rollfördelning, avseende tillsyn på nationella avfallstransporter.
 • 2023 genomför Naturvårdsverket tillsammans med Länsstyrelserna tillsynsvägledningsinsatser avseende tillsyn på nationella avfallstransporter.
 • 2022 tar Naturvårdsverket fram vägledning i form av ett handläggarstöd för att bedriva uppsökande tillsyn inom avfall.
 • 2023 genomför Naturvårdsverket tillsynsvägledningsinsatser avseende uppsökande tillsyn riktat mot illegal avfallshantering.
 • Kommuner identifierar ett riskbaserat urval av åkerier och avfallsanläggningar för tillsyn på avfallstransporter
Tillsynsaktiviteter
 • Tillsynsmyndigheter deltar vid myndighetsgemensam tillsyn för att kontrollera avfallstransporter
 • Vid tillsyn på de utifrån risk utvalda åkerier som transporterar avfall kontrolleras transporttillstånd och de villkor som tillståndet omfattar, rutiner för upprättande av transportdokument, anteckningsskyldighet samt kontroll av uppgifter i avfallsregistret.
 • Vid tillsyn på de utifrån risk utvalda avfallsanläggningar som har gjort anmälan eller har tillstånd enligt miljöbalken kontrolleras transportörernas tillstånd och transportdokument samt registrering i avfallsregistret vid inkommande och utgående transporter av avfall. Genomförs under 2023.
 • Kommuner genomför uppsökande tillsyn med fokus på illegal avfallshantering inkl. inventering för att hitta illegal avfallshantering genom att exempelvis kontrollera områden där risken för sådan verksamhet är stor.
 • Vid tillsyn på befintliga miljöfarliga verksamheter spåra avfall genom att nyttja avfallregistret, kontrollera kvitton eller motsvarande dokumentation, i syfte att hitta illegal avfallshantering.
Operativa mål
 • De utifrån risk utvalda åkerierna ska ha erhållit tillsyn med fokus på avfallstransporter inom perioden 2023–2024
 • I samband med tillsyn på de utifrån risk utvalda avfallsanläggningarna ska även tillsyn på avfallstransporter genomföras inom perioden 2023–2024
 • 50 % av de kommunala tillsynsmyndigheterna har bedrivit uppsökande tillsyn för att hitta illegal avfallshantering inom perioden 2023–2024

Antal tillsynsmyndigheter som bedrivit uppsökande tillsyn för att hitta illegal avfallshantering inom perioden 2023–2024. Uppgifterna inhämtas via enkät till tillsynsmyndigheter.

Återvinning av avfall så att det upphör att vara avfall

 • Det är tydligt för den som hanterar, köper och säljer återvunnet material när avfall upphör att vara avfall och i stället klassas som en produkt. Det är avgörande för vilken lagstiftning som ska tillämpas.
 • Verksamhetsutövaren ska känna till och uppfylla anteckningsskyldighet om avfall som upphör att vara avfall.

I en cirkulär ekonomi ökar användningen av återvunnet material i produkter. Tillsynsmyndigheterna kan kontrollera att återvinningsanläggningar har gjort en bedömning av om det som hanterats i processen har upphört att vara avfall eller inte. Bedömningen är avgörande för att veta om man omfattas av kraven i avfalls- eller kemikalielagstiftningen, vilket är en förutsättning för att åstadkomma en ökad och säker materialåtervinning. Om avfallet upphört att vara avfall går tillsynen över från att bedrivas enligt avfallslagstiftningen till kemikalielagstiftningen och då tar Kemikalieinspektionens tillsyn vid. Arbetet är prioriterat när det gäller tillsyn inom EU. Under 2021 pågår ett pilotprojekt om ”avfall som upphör att vara avfall” vilket kan ge viktiga erfarenheter. Naturvårdsverket har också ett regeringsuppdrag ”Avfall som resurs” som bör ge ytterligare vägledning på området. Nära koppling finns också till Kemikalieinspektionens regeringsuppdrag ”Giftfritt från början”. Även i EU:s kemikaliestrategi finns tankar om giftfria kretslopp och att minimera förekomsten av farliga ämnen i återvunna material. Fokusområdet kommer att handla mycket om samverkan mellan Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och tillsynsmyndigheterna.

Åtgärder

Naturvårdsverket ska samverka med Kemikalieinspektionen och utveckla tillsynsvägledning i gränssnittet mellan avfalls- och kemikalielagstiftningen baserat på erfarenheterna från forumprojektet och regeringsuppdraget Avfall som resurs.

Naturvårdsverket kommer under 2022 uppdatera tillsynsvägledningen om när avfall upphör att vara avfall.

Tillsynsaktiviteter

Tillsynsmyndigheterna bedriver tillsyn utifrån anteckningsskyldigheten enligt avfallsförordningens 6 kap 5 § och 7 kap 7 §.

Operativa mål

-

Närmare anvisning om uppföljning kan komma i samband med revidering av strategin.

Bilaga till tillsynsplan

Denna bilaga kan kopplas till tillsynsplanen för att visa hur tillsynsmyndigheten har tagit hänsyn till den nationella strategin för miljöbalkstillsynen i tillsynsplanen. 

Bilaga till tillsynsplan – Nationella strategin för miljöbalkstillsynen 2022-2024 (xlsx 66 kB)

Kontaktuppgifter

Masshantering
Illegal avfallshantering
Återvinning av avfall så att det upphör att vara avfall