Vägledning

Regler för Klimatklivet

Bropelare
Granskad: ‎den ‎14‎ ‎februari‎ ‎2024

Det här är de regelverk som besluten om stöd från Klimatklivet grundas på. Det finns också särskilda regler som gäller för företag.

Alla beslut inom Klimatklivet fattas enligt bestämmelser i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar, Klimatklivsförordningen. Många ansökningar behöver även prövas enligt EU:s statsstödsregler. Det betyder att flera regelverk ofta ligger till grund för besluten om stöd från Klimatklivet. 

Den här sidan vänder sig till

Länsstyrelserna och sökande till Klimatklivet.

EU:s statsstödsregler

Klimatklivets stöd till åtgärder från företag regleras i huvudsak i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (gruppundantagsförordningen, förkortat GBER). Om GBER inte är tillämplig kan Kommissionens förordning (EU) nr 2023-2831 (de minimis-förordningen) tillämpas.

Gruppundantagsförordningen

Samma sökande kan beviljas stöd för flera åtgärder utifrån olika EU-bestämmelser. Med företag avses alla organisationer som verkar på en ekonomisk marknad, oavsett juridisk form. Kommuner och föreningar kan därför i vissa fall komma att betraktas som företag. Däremot gäller statsstödsreglerna inte vid statlig finansiering av myndighetsutövning (till exempel polis, kriminalvård, tull och gränssäkerhet, tillståndsgivning, sjukvård eller utbildning).

Stöd till företag får endast ges i enlighet med de villkor och till sådana åtgärder som anges i kapitel 1 och i någon av artiklarna 36-41, 46-49, 56, 56a.1, 56a.3-14, 56b och 56c i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. 

Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (gruppundantagsförordningen) (EUR-Lex) (europa.eu) 

Stöd till företag som inte tas upp som undantag enligt GBER – de minimis

I de fall det inte finns någon tillämplig artikel enligt GBER kan förordningen (EU) nr 2023-2831, den så kallade de minimis-förordningen, tillämpas. 

Stödbelopp som beviljas enligt denna förordning är lägre än enligt gruppundantagsförordningen. Det är däremot inte strikt reglerat vad stödet får gå till eller vilken procentuell andel stöd som får beviljas.

För att få stöd enligt de minimis-förordningen måste den sökande redovisa om stöd av mindre betydelse tagits emot tidigare. Har du fått stöd enligt de minimis behöver du skicka en ifylld blankett för intyg om stöd av mindre betydelse som redovisar om er organisation, koncern eller ert företag inom de senaste tre åren mottagit stöd av mindre betydelse. Observera att det inte är alla typer av stöd från staten som ska tas upp utan just stöd av mindre betydelse som beslutats enligt de minimis-förordningen.

Information och intyg om försumbart stöd (pdf)

Kommissionens förordning (EU) 2023/2831 av den 13 december 2023 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (europa.eu) 

Krav vid hantering av EU-medel

Naturvårdsverket fördelar bidrag från EU-medel för genomförandet av Sveriges återhämtningsplan (RRF). När finansiering utgörs av EU-medel ställs krav på att bidragsmottagare ska leva upp till några specifika villkor kopplade till genomförandet av denna plan:

Krav vid hantering av EU-medel (pdf)

Annan statlig finansiering

Medel från Klimatklivet kan kombineras med annan statlig medfinansiering så länge man totalt sett inte överskrider tröskelvärdena i gruppundantagsförordningen respektive de minimis-förordningen.

Ansvariga myndigheter

Ansvaret för Klimatklivet är främst uppdelat på Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Energimyndigheten och andra statliga myndigheter bidrar i många fall med synpunkter och underlag för bedömningar inom sina respektive sakområden.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har en strategisk roll inom Klimatklivet, de informerar om stödet på regional nivå och stimulerar till regionala initiativ. Länsstyrelsen bevakar att ansökningar går i linje med regionala förutsättningar, planer, program och strategier. Genom hela processen stöttar länsstyrelsen den sökande, från ansökan till slutredovisning. 

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket bedömer ansökningar och redovisningar inom Klimatklivet, med stöd av yttranden från länsstyrelsen. Det är Naturvårdsverket som fattar beslut och ansvarar för utbetalningar. Naturvårdsverket vägleder även länsstyrelserna i deras arbete.

Klimatklivet

Vill du veta mer?

Vill du söka stöd från Klimatklivet eller har du en pågående åtgärd? Här finns samlad information om Klimatklivet.

Klimatklivet
Klimatklivets logotyp