Tillsynsvägledning

Produktvalsprincipen

Granskad: ‎den ‎13‎ ‎juni‎ ‎2024

Vägledning med fokus på hur produktvalsprincipen kan tillämpas vid tillsyn och prövning av verksamheter som använder kemiska produkter.

Produktvalsprincipen innebär att verksamhetsutövare ska undvika att använda eller sälja kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön om de kan ersättas med mindre farliga alternativ.

Sidan vänder sig till

Kommuner och länsstyrelser som bedriver tillsyn av användning av kemiska produkter eller som arbetar med prövning av tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter.

Bra att veta

Vägledningen är en del av Naturvårdsverkets vägledning om:

Hänsynsreglerna - kapitel 2 miljöbalken

Miljöbalk (1998:808), 2 kap. 4§

Som utgångspunkt för tillsynen finns det flera regelverk som identifierar särskilt farliga ämnen som ska fasas ut eller som så långt som möjligt ska undvikas. Länkar till lagstiftningen finns i Bilaga 3 i vägledningen.

Naturvårdsverkets vägledning

Naturvårdsverket ansvarar för vägledning om de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken. Vi har tagit fram en vägledning som fokuserar på hur produktvalsprincipen kan tillämpas vid tillsyn och prövning av verksamheter som använder kemiska produkter.

Vägledningen bygger på en tidigare version som bara fokuserade på tillsyn av produktvalsprincipen. Syftet med vägledningen är att öka förståelsen för produktvalsprincipens betydelse och tydliggöra kopplingar mellan produktvalsprincipen och andra relevanta regelverk avseende kemiska produkter.

Vägledningen ska ge förutsättningar att fokusera på produktvalsprincipen vid tillsyn av användning av kemiska produkter och vid prövning av tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter.

Naturvårdsverkets vägledning om produktvalsprincipen (pdf 436 kB)

Sammanfattning av innehållet i vägledningen

 • Produktvalsprincipen omfattar alla verksamheter och åtgärder.
 • Verksamhetsutövaren är skyldig att skaffa sig den kunskap som behövs för att kunna uppfylla produktvalsprincipen.
 • Det finns flera regelverk som identifierar särskilt farliga ämnen som ska fasas ut eller som så långt som möjligt ska undvikas.
 • Vid tillsyn av produktvalsprincipen ska fokus läggas på hur verksamheten arbetar för att identifiera användning av kemiska produkter som innehåller särskilt farliga ämnen och hitta alternativ till användningen.
 • Tillsynsmyndigheten kan kontrollera att en verksamhet har:
  - en kemikalieförteckning som är korrekt och uppdaterad
  - kunskap och rutiner för att arbeta med produktval
  - en plan för utbyte av kemiska produkter som innehåller särskilt farliga ämnen, och att planen följs.
 • De få rättsfall som finns om tillämpning av produktvalsprincipen vid tillståndsprövning visar på svårigheter med att koppla kunskapskrav till kemikalieanvändningen. Naturvårdsverket har istället tagit fram ett förslag till formulering av villkor som syftar till att koppla verksamhetens egenkontroll till substitutionsarbetet.

Produktvalsprincipen och PFAS

  Vägledningen om produktvalsprincipen är en del av Naturvårdsverkets vägledning om de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken.

  Bestämmelserna om de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2-5 §§ miljöbalken är av central betydelse för miljöbalkens genomförande och syfte. Man kan säga att de allmänna hänsynsreglerna utgör ett instrument för att genomföra arbetet för en hållbar utveckling. De handlar om att använda rätt teknik, välja lämplig plats med mera.

  Naturvårdsverket bedömer att det finns ett genomförandeunderskott när det gäller 2 kap. Genom att beslut och domar tydligare redovisar hur bedömningen enligt 2 kap. har gjorts i de enskilda fallen blir tillämpningen mer transparent. Detta skulle leda till att tydlig praxis utvecklades kring de generella principerna.

  Remiss

  Vägledningen skickades under 2019 på remiss till centrala myndigheter, kommuner, länsstyrelser, bransch- och intresseorganisationer.

  Remissammanställning juni 2020 (pdf 180 kB)