Vägledning

Ozonnedbrytande ämnen

Runt jorden finns ett skyddande ozonskikt som vi är beroende av. Vissa kemiska ämnen bryter ner det här skiktet, och därför fokuserar ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål på att minimera utsläppen av dessa ämnen.

Det är viktigt att alla länder förbjuder produktion och användning av ozonnedbrytande ämnen så fort det finns tillräckligt bra alternativ på marknaden. Sverige deltar framgångsrikt i detta arbete, både hemma och internationellt.

Bra att veta

Även små mängder av de ozonnedbrytande ämnena kan ställa till stor skada. Därför har många ämnen förbjudits och ersatts med andra som är mindre skadliga och reglerna är strikta. 

Export av produkter som innehåller ozonnedbrytande ämnen

Grundregeln är att det inte är tillåtet att exportera kylmöbler och andra produkter som innehåller ozonnedbrytande ämnen ut från EU. Men det finns vissa undantag.

Köldmedieförteckning

Ett flertal ämnen kan användas som köldmedium. De har alla olika egenskaper när det gäller miljö, arbetsmiljö, brandfarlighet etcetera.

I pdf-dokumentet nedan anges bland annat köldmediernas så kallade R-nummer och miljöpåverkan. ODP-värdet anger köldmediets påverkan på ozonskiktet medan GWP-värdet anger hur stark växthuseffekt som köldmediet har i förhållande till koldioxid.

Observera att köldmedier som betecknas som CFC omfattas av användningsförbud medan de som betecknas som HCFC omfattas av nyinstallations- och påfyllnadsförbud.

Köldmedieförteckning (pdf 68 kB)

Vägledning för ozonnedbrytande ämnen i laboratorier

Handboken vänder sig till företag som använder ozonnedbrytande ämnen för laboratorie- och analysarbete samt till distributörer som köper och säljer dessa ämnen.

Det är inte tillåtet att använda ozonnedbrytande ämnen för alla laboratorieändamål. Enbart sådana som listas som viktiga (”essential”) är tillåtna. Det framgår av förordningen (EG) nr 291/2011.

Tidigare krävdes dispens från Naturvårdsverket för att använda dessa ämnen i laboratorier och för analysarbete. Förordningen ersätter de reglerna. EU-förordningar gäller direkt i alla medlemsstater.