Gå till innehåll
Vägledning

Tillgängliga natur- och kulturområden

En handbok för planering och genomförande av tillgänglighetsåtgärder i skyddade områden.

Samhället och vårt gemensamma natur- och kulturarv ska vara tillgängligt för alla oavsett ålder, bakgrund och tillfälliga eller varaktiga funktionsnedsättningar.

Sidan vänder sig till

Du som planerar för eller förvaltar skyddade natur- och kulturområden i Sverige samt handlar upp eller genomför åtgärder som underlättar för alla att ta del av skyddade natur- och kulturområden i Sverige.

Bra att veta

Handboken kan även inspirera dig som på annat sätt arbetar med att tillgängliggöra samhället för alla.

Handbok i två delar

Den första delen beskriver processen med att planera för, samverka kring tillgänglighet och prioritera vad som ska göras för att öka tillgängligheten.

Del två handlar om åtgärderna och utformningen av anläggningarna. Vad ska man tänka på för att skyltningen ska bli tillgänglig? Hur ska en tillgänglig ramp vara konstruerad? Hur utformas ett ledstråk?

Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet i samarbete med Handisam (nuvarande Myndigheten för delaktighet, MFD) har skrivit handboken. Den är publicerad april 2013.

Handbok: Tillgängliga natur- och kulturområden. Del 1 och 2

Viktiga principer i arbetet med tillgänglighet

Tillgängligt för många

Landets skyddade natur- och kulturområden ska vara tillgängliga för så många som möjligt. I ett antal skyddade områden i varje län bör särskilda åtgärder för en hög grad av tillgänglighet genomföras.

Kunskap om funktionsnedsättning

Vid planering av tillgänglighet i skyddade områden och utformning av lämpliga åtgärder krävs det att man har grundläggande kunskap om vad olika typer av funktionsnedsättningarna innebär. Funktionsnedsättningar är relativt vanliga i samhället och berör oss alla.

Särlösningar som undantag

Åtgärder bör från början utformas så att de fungerar för så många som möjligt istället för att skapa särlösningar för en begränsad del av besökarna som har en funktionsnedsättning. Det som är nödvändigt för 10 procent underlättar för 40 procent och är bekvämt för 100 procent. 

Överbrygga hinder i miljön

Det är miljön som hindrar personer med funktionsnedsättning att delta. Istället för att fokusera på funktionsnedsättningar fokusera man på hur hinder i miljön kan överbryggas så att natur- och kulturarvet blir tillgänglig för fler.

Helhetsperspektiv

Man bör arbeta ur ett helhetsperspektiv – från resans början till slut. Tillgänglighet handlar inte enbart om att kunna ta sig runt i ett område utan även om hur man tar sig dit och därifrån och att informationen är tillgängligt utformad. Att det finns utförlig information framförallt före ett besök är avgörande för många människor för att kunna planera sitt besök. Ofta är det också avgörande om det finns dass i området.

Information

Information är en förutsättning för att besökaren själv ska kunna avgöra om området är tillgängligt och möjligt att besöka, just för honom eller henne. 

Fortlöpande process

Tillgänglighetsarbetet bör ses som en fortlöpande process. Det är sällan möjligt att på samma gång genomföra alla åtgärder som krävs för att direkt uppnå god tillgänglighet i ett område. Med ett planerat och succesivt arbete kan vi nå långt.

Webbutbildning för att förbättra tillgängligheten i natur- och kulturområden

Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket har tillsammans utformat en webbutbildning kring att tillgängliggöra natur- och kulturområden. 

Riksdagens mål om tillgänglig natur för alla innebär att alla människor ska ha möjlighet att vistas i och njuta av natur- och kulturlandskapet. Mycket arbete pågår i landet för att öka tillgängligheten i natur- och kulturlandskapet.

Du som arbetar med förvaltning, information, områdesskydd och friluftslivsfrågor i skyddade natur- och kulturmiljöer är välkommen att genomföra utbildningen. Jobbar du utanför skyddad natur är du självklart också välkommen att genomföra utbildningen. Den huvudsakliga målgruppen är personer, även chefer, på länsstyrelserna. Men vi hoppas att även kommuner eller andra berörda genomför utbildningen. Målet är att:

  • inspirera och motivera dig,
  • att öka din kunskap och medvetenhet kring personer med funktionsnedsättning,
  • att uppmuntra till ett planerat, strukturerat och långsiktigt arbete

Syftet med utbildningen är att långsiktigt bidra till att skapa bra förutsättningar för arbetet i skyddade natur- och kulturområden och bidra till bland annat friluftsmålens uppfyllnad. Men även att bidra till människors rätt och möjlighet att delta i samhället på lika villkor.

Åtta filmer om webbutbildningen

Här kan du bland annat lyssna på Thomas Fogdö, föreläsare och idrottspsykologisk rådgivare, Caroline Hammar tidigare föreläsare inom tillgänglighets-, funktionsrätts- och mångfaldsfrågor och Lars Göran Wadén, tillgänglighetskonsult om bland annat Att använda empati, försök förstå och hitta lösningarAtt tillgängliggöra är inte en anpassning och Tänk bredare när du jobbar med tillgänglighet.

Se filmerna på youtube

Webbutbildningen är baserad på handboken Tillgängliga natur- och kulturområden och är uppdelad i 6 kapitel, med flera avsnitt i varje kapitel, som handlar om:

  1. Begrepp, roller och ansvar
  2. Lagar och regler
  3. Universell utformning för tillgänglighet
  4. Arbetssätt; planering och målformulering
  5. Genomföra tillgänglighetsåtgärder
  6. Finansiering, upphandling och förvaltning

Du kan genomföra webbutbildningen när det passar din kalender och tider. Inga resor krävs, utan enbart tillgång till en dator, smartphone eller läsplatta.

Registrera dig och genomför utbildningen här

Friluftsmålet tillgänglig natur för alla handlar om alla människors möjlighet att ta del av upplevelser i ett natur- eller kulturområde. Hinder i miljön begränsar möjligheten. Att överbrygga och riva hinder, det vill säga att förbättra tillgängligheten både fysiskt och vad gäller information ökar möjligheten för alla till ett besök.

Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet tog 2013 fram en handbok "Tillgängliga natur- och kulturområden - En handbok för planering och genomförande av tillgänglighetsåtgärder i skyddade utomhusmiljöer". Handboken underlättar arbetet för ökad tillgänglighet i skyddade områden. Myndigheterna genomförde även fysiska utbildningar, med målgruppen förvaltare av skyddade områden på länsstyrelserna, för att ytterligare driva på och skapa förutsättningar för arbetet.

Funktionhinderspolitik under förändring

2017 beslutade regeringen om propositionen Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken. Propositionen framhåller att funktionshinderspolitiken tar sin utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.

Nytt nationellt mål

Ett nytt nationellt mål ska styra funktionshinderspolitiken: att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Målet ska också tydliggöra att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska vara funktionshinderspolitikens utgångspunkt.

Det pågår också en utredning (av Martin Olauzon) om styrningen i funktionshinderspolitiken som har i uppdrag att se över styrningen inom funktionshinderspolitiken med det nya nationella målet som utgångspunkt. Översynen ska resultera i konkreta förslag till utformningen av ett stabilt och långsiktigt styr- och uppföljningssystem som är väl förankrat hos berörda myndigheter och organisationer.

Uppdraget gällande utredning om funktionshinderspolitiken har lämnats till regeringen.

Om funktionshinderspolitiken på Myndigheten för delaktighets hemsida

Styrutredningen för funktionshinderspolitiken

Utredning om funktionshinderspolitiken har lämnats till regeringen (länk till regeringens webbplats)