Publikation

Tillgängliga natur- och kulturområden

En handbok för planering och genomförande av tillgänglighetsåtgärder i skyddade utomhusmiljöer

Om publikationen

Skyddade natur- och kulturmiljöer är en värdefull del av det svenska landskapet och är en resurs för samhället. Det finns en tydlig politisk ambition att skyddade områden ska vara tillgängliga och komma allmänheten till del, även personer med funktionsnedsättning. De senaste åren har mycket gjorts för att förbättra tillgängligheten i skyddade natur- och kulturmiljöer.

Men fortfarande kan mer göras. Handboken underlättar arbetet för ökad tillgänglighet i skyddade områden. Här finns bland annat en modell för stegvisa insatser med sikte på ökad tillgänglighet. I bokens andra del ges konkreta tips och råd för genomförande av åtgärder för tillgängliga anläggningar.

Handboken fokuserar på natur- och kulturland-skapet i skyddade områden. Metoder och avvägningar kan dock till stor del användas även utanför skyddade områden, till exempel i friluftslivsområden och tätorts-nära grönområden.

ISBN
978-91-620-6562-1
Utgiven
‎4‎/‎1‎/‎2013
Sidor
177
Omslag till 978-91-620-6562-1