Tillsynsvägledning

Buller på skolgårdar

Pojke som hänger i ett rep på i grönskande förskolegård.
Granskad: ‎den ‎29‎ ‎november‎ ‎2023

Stöd vid tillsyn av barns utomhusmiljö vid skolor, förskolor och fritidshem när det gäller buller från vägar, spårtrafik och industrier.

Miljöbalkens hänsynsregler ska ligga till grund för bedömningen i varje enskilt fall och utifrån den fastställer beslutsmyndigheten ett lämpligt värde. Som hjälp vid bedömning finns riktvärden och vägledningar framtagna. Målet är att uppnå en god ljudmiljö och att ytorna på skolgården kan användas utifrån tänkt användningsområde.

Sidan vänder sig till 

Tillsynsmyndigheter enligt miljöbalken som arbetar med barns utomhusmiljö vid skolor, förskolor och fritidshemsverksamhet. Vägledningen kan med fördel även användas i samhällsplaneringen och av andra som arbetar med barns utomhusmiljö på skola, förskola och fritidsverksamhet.

Bra att veta

Vägledningen omfattar förskole- och skolgårdar för barn och unga i förskoleklass och grundskola. Begreppet skolgård avser här både förskolegård och skolgård vid grundskola och gård för utevistelse vid fritidshem. Den ersätter vägledningen om buller på skolgårdar som utkom september 2017. 

Ladda ned vägledningen

Här kan du ladda ner Naturvårdsverkets vägledning om buller från väg- och spårtrafik på skolgårdar.

Sammanfattning och riktvärden

Här presenteras en kort sammanfattning av vägledningen. Vi hänvisar till vägledningen för fördjupning.

Miljöbalkens hänsynsregler ska ligga till grund för bedömningen i varje enskilt fall och utifrån den fastställer beslutsmyndigheten ett lämpligt värde. Som hjälp vid bedömning finns riktvärden och vägledningar framtagna. 

Riktvärdena är avsedda som utgångspunkt och vägledning för den bedömning enligt miljöbalkens hänsynsregler som ska göras i varje enskilt fall. Dessa riktvärden bör klaras så att ljudmiljön inte blir sämre än vad riktvärdena ger uttryck för. Målet är att uppnå en god ljudmiljö.

Ljudnivån 50 dBA bör alltid uppnås vid så stor del av varje skolas utevistelseyta som möjligt såväl vid nyplanering som vid befintliga verksamheter. Riktvärdet bör så långt möjligt även uppfyllas vid de delar av skolbyggnadens fasader som vetter mot ljudskyddad sida, normalt skolgård och utevistelseytor. För övriga ytor utomhus bör målsättningen vara att klara 55 dBA. Värdena avser ekvivalent ljudnivå för dygn.

Tabell: Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid skolgård

Del av skolgård Ekvivalent ljudnivå för dygn (dBA)
Minst 50 procent av skolgårdens yta* 50
Övriga vistelseytor inom skolgården 55

*De ytor där barnen befinner sig mest, exempelvis för lek eller vila.

Även ekvivalenta ljudnivåer i intervallet 50 - 55 dBA kan i många sammanhang vara acceptabelt och utgöra god ljudmiljö på en skolgård. Upplevelsen vid exponering för ljud kan variera och innebära olika slags påverkan beroende på en rad faktorer, vilket betyder att även lägre nivåer kan upplevas störande. Förekomst av växtlighet, effektiv avskärmning, maskering av buller och icke reflekterande ytor kan bidra till en lägre störningsupplevelse. Övriga vistelseytor bör klara 55 dBA. 

När det gäller befintliga skolgårdar kan det vara svårt att uppnå 50 dBA på hälften av skolgården. Om det inte är ekonomiskt rimligt eller tekniskt möjligt bör då en mindre yta som klarar 50 dBA vara acceptabelt. Skolgårdar som etablerats utifrån riktvärdet 55 dBA eller där bullerbegränsande åtgärder utförts för att uppnå riktvärdet, bör därmed accepteras med avseende på ljudmiljön, även om de inte uppnår riktvärdet 50 dBA vid minst halva ytan. Vid etablering av nya skolor bör det däremot vara möjligt att 50 dBA uppnås vid större delar av varje skolas utevistelseyta. 

Buller från industri

Riktvärden för buller från industriverksamhet på skolgårdar hanteras i vägledning om buller från industrier.

Kort beskrivning av lagstiftningen

Om buller kan orsaka olägenhet för människors hälsa ska den som bedriver den bullrande verksamheten vidta de skyddsåtgärder som behövs. Definitionen av vad som räknas som olägenhet för människors hälsa finns i 9 kap. 3 § miljöbalken och där anges att det ska röra sig om en störning som enligt en medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

2 kap. 3 § miljöbalken (riksdagen.se)

9 kap. 3 § miljöbalken (riksdagen.se)

Olägenhet i bostäder och andra byggnader

9 kap. 9 § miljöbalken ställer krav på att bostäder och lokaler för allmänna ändamål inte ska ge upphov till olägenhet för människors hälsa. 

33 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anger att bostäder och byggnader för att hindra att olägenhet för människors hälsa uppkommer ska ge skydd bland annat mot buller.

9 kap. 9 § miljöbalken (riksdagen.se)

33 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (riksdagen.se)

Folkhälsomyndigheten har vägledning om reglerna om hälsoskydd:

Särskilda regler om hälsoskydd enligt 9 kap. miljöbalken (folkhalsomyndigheten.se)

Kunskapskravet innebär att alla som planerar eller bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot olägenhet.

För den som bedriver en verksamhet som bullrar gäller det därför att veta hur mycket verksamheten bullrar och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska bullret. Den som bedriver en verksamhet har även ett ansvar att fortlöpande kontrollera bullret från sin verksamhet och ha rutiner för att undvika onödigt buller.

En tillsynsmyndighet får även förelägga en verksamhetsutövare att ta fram de utredningar och underlag om buller från verksamheten som behövs för tillsynen. 

2 kap. 2 § miljöbalken (riksdagen.se) 

26 kap. 19, 21 och 22 §§ miljöbalken (riksdagen.se)

Det är den som planerar eller bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som ska visa att man följer miljöbalkens regler, exempelvis att buller från verksamheten inte orsakar olägenhet för människors hälsa genom buller. 

2 kap. 1 § miljöbalken (riksdagen.se)

Alla som planerar eller bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska vidta försiktighetsmått, skyddsåtgärder och begränsningar som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att buller från verksamheten medför olägenhet för människors hälsa. Det följer av försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § miljöbalken.

Försiktighetsprincipen innebär att det räcker med att det finns en risk för olägenhet för människors hälsa för att det ska krävas åtgärder eller försiktighetsmått. Tillsynsmyndigheten kan ställa krav på skyddsåtgärder eller begränsningar om det konstateras att buller från en verksamhet utgör olägenhet för människors hälsa.

2 kap. 3 § miljöbalken (riksdagen.se)

26 kap. 9 § miljöbalken (riksdagen.se)

De allmänna hänsynsreglerna innebär att all verksamhet och alla åtgärder som kan påverka hälsa eller miljön ska bedrivas på ett sådant sätt att man förebygger eller begränsar olägenheterna eller risk för olägenheter.

Hänsynsreglerna måste dock tillämpas så att inte orimliga krav ställs med hänsyn till den nytta som åtgärder och försiktighetsmått ger för miljön och människors hälsa, i förhållande till de kostnader som de innebär för den som bedriver en verksamhet.

2 kap. 7 § miljöbalken (riksdagen.se)

Naturvårdsverket vägledning om 2 kap. miljöbalken, hänsynsreglerna

För bostäder som är planlagda eller lovgivna efter den 2 januari 2015 ska det finnas beräkningar av omgivningsbuller. Till omgivningsbuller räknas buller från vägar, järnvägar, flygplatser, industriell verksamhet och tillståndspliktiga hamnar. Tillsynsmyndigheten kan inte ställa krav på den som har en verksamhet som alstrar omgivningsbuller att vidta skyddsåtgärder för att begränsa bullret vid nya bostäder om inte de faktiska bullernivåerna ligger över de beräknade värdena. Det beror på att det sedan 2015 finns en samordning av hur omgivningsbuller hanteras vid planering och byggande av bostäder enligt plan- och bygglagen (2010:900) och vid tillsyn enligt miljöbalken.

För bostäder som är planlagda eller lovgivna efter den 2 januari 2015 ska det därför finnas beräkningar av omgivningsbuller i planbeskrivningen till detaljplanen eller bygglovshandlingarna.

26 kap. 9 a § miljöbalken (riksdagen.se)

29 kap. 4 § miljöbalken (riksdagen.se)

4 kap. 33 a § plan- och bygglagen (riksdagen.se)

9 kap. 40 § plan- och bygglagen (riksdagen.se)

I förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, den så kallade trafikbullerförordningen, finns riktvärden för vilka bullernivåer som kan godtas vid planläggning och prövning av bygglov och förhandsbesked enligt plan- och bygglagen. Riktvärdena gäller utomhus vid fasad och innehåller undantag som innebär att riktvärdena får överskridas om minst hälften av bostadsrummen är vända mot en tystare sida. Trafikbullerförordningens regler om buller från flygplatser ska även tillämpas vid tillståndsprövning enligt miljöbalken för flygplatsen.

Trafikbullerförordningen (riksdagen.se)

Bakgrund

2017 publicerade Naturvårdsverket en vägledning om trafikbuller på skolgårdar. Denna vägledning, daterad 2023, ersätter publikationen från 2017. Vägledningen är framtagen i samråd med Folkhälsomyndigheten och har tagits fram i dialog med övriga myndigheter inom den nationella bullersamordningen (Boverket, Trafikverket, Transportstyrelsen samt representanter för länsstyrelserna). Därutöver har några ytterligare instanser lämnat synpunkter.

Vägledningen publicerades i oktober 2023.

Tillsynsnytt

Nyhetsbrevet Tillsynsnytt är ett forum för information, idéer och erfarenhets­utbyte och riktar sig till dig som arbetar med tillämpning av miljölagstiftningens bestämmelser.

Relaterade sidor