Tillsynsvägledning

Buller från vägar och järnvägar vid nybyggnation av infrastruktur

Vägledning och riktvärden för buller från vägar och järnvägar vid nybyggnation av infrastruktur.

Buller från järnvägar och vägar är stora miljöproblem som påverkar många människor. Järnvägsbullret är ofta mer högfrekvent ljud än buller från vägtrafiken. Därför är det lättare att dämpa järnvägsbullret, vilket leder till att ljudnivån inomhus blir lägre, även om bullret utomhus har samma ljudnivå.

Den här vägledningen vänder sig till

Till dig som arbetar med tillsyn på en tillsynsmyndighet.
Vägledningen kan även vara ett stöd vid egenkontroll och ge information till intresserad allmänhet.

Bra att veta

Riktvärden återfinns i infrastrukturpropositionen 1996/97:53.

Nybyggnation av vägar och spår

Regeringen redovisade i infrastrukturpropositionen 1996/97:53 att vid tillämpning av riktvärden vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Denna bedömning kvarstår.

I infrastrukturpropositionen 1996/97:53 angavs att nedanstående riktvärden normalt inte bör överskridas vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. Riktvärdena angavs som långsiktiga mål.

  • 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
  • 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
  • 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
  • 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Vid åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning gäller riktvärdet för buller utomhus 55 dB(A) ekvivalentnivå vid uteplats och 60 dB(A) ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt.

I de fall som utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan, till exempel i stora tätorter med stadsstruktur, bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids.

Rekreations- och friluftsområden

Rekreations- och friluftsområden

Naturvårdsverket anser därutöver att följande värden ska eftersträvas:

  • Rekreationsområden i tätort ekvivalentnivå 55 dBA för vardagsmedeldygn
  • Friluftsområden där låg ljudnivå utgör en särskild kvalitet ekvivalentnivå 40 dBA för vardagsmedeldygn. 

Beräkningar och mätningar från vägar och spår

Kontroll av bullernivåer bör i första hand ske genom beräkningar. I vissa fall kan man behöva göra mätningar.

Rapporterna nedan beskriver några vanliga beräkningsmodeller som kan användas i den fysiska planeringen och vid planering av bullerskyddsåtgärder. De kan även användas som hjälpmedel vid tillsyn enligt miljöbalken. För beräkning av spårtrafikbuller har fler inmätningar av nyare tågmodeller utförts av bl.a. Trafikverket.

Vägtrafikbuller. Nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996. Rapport 4653

Buller från spårbunden trafik. Nordisk beräkningsmodell (1998). Naturvårdsverket och Banverket. Naturvårdsverket Rapport 4935.

Rapporterna nedan ger information om hur mätning av vägtrafikbuller respektive spårtrafikbuller vanligen genomförs. 

Buller från vägtrafik (pdf 3,9 MB)

Buller från spårbunden trafik – förslag till mätmetod. SP rapport 1995:40

Förslaget till mätmetod för buller från spårbunden trafik har antagits som standard av det nordiska standardiseringsorganet Nordtest i NT ACOU 098.

Tillsynsnytt

Nyhetsbrevet Tillsynsnytt är ett forum för information, idéer och erfarenhets­utbyte och riktar sig till dig som arbetar med tillämpning av miljölagstiftningens bestämmelser.

Kort beskrivning av lagstiftningen