Tillsynsvägledning

Buller från väg- och spårtrafik vid bostäder

Bilar på väg i stadsmiljö
Granskad: ‎den ‎22‎ ‎januari‎ ‎2024

Vägledning och riktvärden med fokus på buller utomhus från befintliga vägar och spår som exponerar befintliga bostäder.

Omkring två miljoner människor bedöms vara exponerade för trafikbuller som överskrider riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid sina bostäder. Den största delen bullerutsatta finns längs det kommunala vägnätet.

Vägledningen kan användas som stöd för att avgöra när åtgärder behöver övervägas i befintlig miljö och förordningen ska användas för att säkerställa god ljudmiljö vid nya bostäder.

Den här vägledningen vänder sig till

Till dig som arbetar med tillsyn på en tillsynsmyndighet​.
Den kan också vara ett stöd för väg- och spårhållare och en intresserad allmänhet.

Bra att veta 

Vägledningen för befintliga bostäder publicerades oktober 2016 och reviderades i juni 2017.  Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggande antogs 2015 och reviderades 2017. 

För vägledning vid planering och bygglov för bostäder hänvisas till Boverket.

Vägledning

Vägledningen finns i sin helhet i pdf:en. Där beskriver vi mer om riktvärden för buller från vägar och spår, olika begrepp och när åtgärder behöver övervägas enligt miljöbalken. 

Vägledning och riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder, reviderad juni 2017 (pdf 483 kB)

Förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggande (riksdagen.se)

Tillsynsnytt

Nyhetsbrevet Tillsynsnytt är ett forum för information, idéer och erfarenhets­utbyte och riktar sig till dig som arbetar med tillämpning av miljölagstiftningens bestämmelser.

Riktvärden, nybyggnation av bostäder

I förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader finns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. Förordningen innehåller även bestämmelser när det gäller beräkning av bullervärden vid bostadsbyggnader. Förordningen är meddelad med stöd av 9 kap. 12 § miljöbalken.

Då det i planbeskrivningen till detaljplan eller i bygglovet, har angetts beräknade bullervärden och nivåerna inte överskrider dessa får i normalfallet ytterligare krav inte ställas via tillsynen (26 kap. 9a § miljöbalken). Begränsningen i tillsynen enligt miljöbalken gäller för nya bostadsbyggnader i de fall ärenden om detaljplan eller bygglov har påbörjats efter den 1 januari 2015. Vid beslutet om detaljplan eller bygglov görs i dessa fall bedömningen om vilka nivåer som får förekomma med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa.

Riktvärdena i trafikbullerförordningen används vid planläggning, i ärenden om bygglov och i ärenden om förhandsbesked angående bostadsbyggnader.

  Ekvivalent ljudnivå, dBA Maximal ljudnivå, dBA
Ljudnivå utomhus vid fasad (frifältsvärde) 601 -
Ljudnivå utomhus vid uteplats i anslutning till bostad 50 702
Riktvärden för trafikbuller som inte bör överskridas vid nybyggnation av bostäder

1) För bostäder om högst 35 m2 är riktvärdet vid fasad 65 dBA.

2) Värdet får överskridas fem gånger per timme mellan kl. 06–22, dock aldrig med mer än 10 dBA.

Om värdet 60 dBA vid fasad ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Inomhusnivåer regleras i Boverkets byggregler.

Riktvärden, befintliga bostäder

I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av riktvärdena ur vägledningen för buller vid befintliga bostäder. Vi hänvisar till vägledningen för fördjupning om riktvärden för buller från vägar och spår, olika begrepp och när åtgärder behöver övervägas enligt miljöbalken. 

Riktvärden för buller

För att en god miljökvalitet ska nås utanför befintliga bostäder bör enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53, och anknytande dokument från centrala myndigheter i normalfallet följande nivåer underskridas (frifältsvärden).

  Bostads fasad (Leq24h) Bostads uteplats (Leq24h) Bostads uteplats (Lmax)
Vid väg 55 dBA ~55 dBAII 70 dBAI
Vid spår 60 dBA 55 dBA 70 dBAI

I) Tidsvägning Fast. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme dag och kväll (kl. 06–22)

II) Propositionen har inte någon angivelse för ekvivalent nivå för buller från vägtrafik vid uteplats.

För nya bostadsbyggnader i de fall där det i planbeskrivningen till detaljplan eller i bygglovet, har angetts beräknade bullervärden och nivåerna inte överskrider dessa får i normalfallet ytterligare krav inte ställas via tillsynen (26 kap. 9a § miljöbalken). Begränsningen i tillsynen enligt miljöbalken gäller för nya bostadsbyggnader i de fall ärenden om detaljplan eller bygglov har påbörjats efter den 1 januari 2015. Vid beslutet om detaljplan eller bygglov görs i dessa fall bedömningen om vilka nivåer som får förekomma med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa.

När åtgärder behöver övervägas

Enligt praxis i tillsynsärenden behöver åtgärder i normalfallet övervägas först om ”åtgärdsnivåerna” nedan överskrids i äldre befintlig miljö (frifältsvärden).

Vägtrafik utomhus, fasad (Leq24h) Spårtrafik inomhus, natt (Lmax)1
65 dBA 55 dBA

Med äldre befintlig miljö avses bullerstörning vid bostäder byggda före våren år 1997 samt att den störande vägen eller spåret inte heller byggts eller inte väsentligt byggts om efter våren år 1997.

Sammanfattningsvis tillämpas följande riktvärden utomhus för att avgöra när skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått behöver övervägas. Observera att den maximala nivån 55 dBA för spårbuller gäller inomhus under natt. 

  ~2015 och framöver
”nya bostads­byggnader”IV
1997–~2015
”nyare befintlig miljö”
–1997
”äldre befintlig miljö”
Buller från väg, vid fasad Se plan­beskrivning eller bygglov 55 dBA Leq24h 65 dBA Leq24h
Buller från spår, vid fasad Se plan­beskrivning eller bygglov 60 dBA Leq24h 55 dBAI Lmax inomhus natt
Buller från väg och spår, uteplats Se plan­beskrivning eller bygglov 55 dBA Leq24hII
70 dBA LmaxIII
-

I) Tidsvägning Fast. Värdet inomhus får överskridas max 1–5 ggr/årsmedelnatt, kl. 22–06

II) Nivån 55 dBA vid uteplats gäller i första hand vid spår.

III) Tidsvägning Fast. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, kl. 06–22.

IV) Se 26 kap. 9a § miljöbalken. Begränsningen i tillsynen enligt miljöbalken gäller nya bostadsbyggnader i de fall ärenden om detaljplan eller bygglov har påbörjats efter den 1 januari 2015.

Nytta – Kostnader

När åtgärder och andra försiktighetsmått övervägs för att begränsa bullerstörningar ska nyttan av dem vägas mot kostnaderna. Krav får inte vara orimliga att uppfylla (2 kap. 7§ miljöbalken).

Beräkningar och mätningar från vägar och spår

Kontroll av bullernivåer bör i första hand ske genom beräkningar. I vissa fall kan man behöva göra mätningar. Verksamhetsutövaren får själv välja vilken beräkningsmetod som ska användas och ansvarar för att beräkningsmetoden är lämplig för ändamålet. 

Rapporterna nedan beskriver några vanliga beräkningsmodeller som kan användas i den fysiska planeringen och vid planering av bullerskyddsåtgärder. De kan även användas som hjälpmedel vid tillsyn enligt miljöbalken. För beräkning av spårtrafikbuller har fler inmätningar av nyare tågmodeller utförts av bland annat Trafikverket.

Vägtrafikbuller - rapport

Buller från spårbunden trafik - rapport (pdf)

Rapporterna nedan ger information om hur mätning av vägtrafikbuller respektive spårtrafikbuller vanligen genomförs. 

Buller från vägtrafik (pdf)

Buller från spårbunden trafik, förslag till mätmetod (pdf)

Förslaget till mätmetod för buller från spårbunden trafik har antagits som standard av det nordiska standardiseringsorganet Nordtest i NT ACOU 098.

Kort beskrivning av lagstiftningen

Om buller kan orsaka olägenhet för människors hälsa ska den som bedriver den bullrande verksamheten vidta de skyddsåtgärder som behövs. Definitionen av vad som räknas som olägenhet för människors hälsa finns i 9 kap. 3 § miljöbalken och där anges att det ska röra sig om en störning som enligt en medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. 

2 kap. 3 § miljöbalken

9 kap. 3 § miljöbalken

Olägenhet i bostäder och andra byggnader

9 kap. 9 § miljöbalken ställer krav på att bostäder och lokaler för allmänna ändamål inte ska ge upphov till olägenhet för människors hälsa. 

33-34 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anger att bostäder och byggnader för att hindra att olägenhet för människors hälsa uppkommer ska ge skydd mot buller. 

9 kap. 9 § miljöbalken

Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Folkhälsomyndigheten har vägledning reglerna om hälsoskydd:

Särskilda regler om hälsoskydd enligt 9 kap. miljöbalken — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Kunskapskravet innebär att alla som planerar eller bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot olägenhet.

För den som bedriver en verksamhet som bullrar gäller det därför att veta hur mycket verksamheten bullrar och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska bullret. Den som bedriver en verksamhet har även ett ansvar att fortlöpande kontrollera bullret från sin verksamhet och ha rutiner för att undvika onödigt buller.

En tillsynsmyndighet får även förelägga en verksamhetsutövare att ta fram de utredningar och underlag om buller från verksamheten som behövs för tillsynen. 

2 kap. 2 § miljöbalken 

26 kap. 19, 21 och 22 §§ miljöbalken

Det är den som planerar eller bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som ska visa att man följer miljöbalkens regler, exempelvis att buller från verksamheten inte orsakar olägenhet för människors hälsa genom buller. 

2 kap. 1 § miljöbalken

Alla som planerar eller bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska vidta försiktighetsmått, skyddsåtgärder och begränsningar som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att buller från verksamheten medför olägenhet för människors hälsa. Det följer av försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § miljöbalken.

Försiktighetsprincipen innebär att det räcker med att det finns en risk för olägenhet för människors hälsa för att det ska krävas åtgärder eller försiktighetsmått. Tillsynsmyndigheten kan ställa krav på skyddsåtgärder eller begränsningar om det konstateras att buller från en verksamhet utgör olägenhet för människors hälsa.

2 kap. 3 § miljöbalken

26 kap. 9 § miljöbalken

De allmänna hänsynsreglerna innebär att all verksamhet och alla åtgärder som kan påverka hälsa eller miljön ska bedrivas på ett sådant sätt att man förebygger eller begränsar olägenheterna eller risk för olägenheter.

Hänsynsreglerna måste dock tillämpas så att inte orimliga krav ställs med hänsyn till den nytta som åtgärder och försiktighetsmått ger för miljön och människors hälsa, i förhållande till de kostnader som de innebär för den som bedriver en verksamhet.

Miljöbalk 2 kap. 7 § 

Naturvårdsverket vägledning om 2 kap. miljöbalken, hänsynsreglerna

Bakgrund och historik

Vägledningen har tagits fram av Naturvårdsverket. En remissversion av vägledningen har varit på ett mindre samråd med bland annat några centrala statliga myndigheter. 

Vägledningen publicerades i oktober 2016.