Tillsynsvägledning

Buller från skjutbanor och skjutfält

Här vägleder Naturvårdsverket kring buller från skjutbanor för finkalibrig ammunition.

Jakt- och sportskytteföreningar bedriver skytte med finkalibriga vapen på olika typer av skjutbanor. Buller från skjutbanor är ofta störande för omgivningen. Försvarsmakten bedriver skjutverksamhet främst inom särskilt avgränsade skjut- och övningsfält eller inom områden som tidvis är avlysta för skjutning. Buller från grovkalibriga vapen och sprängningar är långdraget och dovt.

Den här sidan vänder sig till

Till dig som arbetar med tillsyn på en tillsynsmyndighet
Den kan även vara ett stöd vid egenkontroll.

Riktvärden för skjutbanor

Naturvårdsverket har i allmänna råd om buller från skjutbanor (NFS 2005:15) angivit riktvärden för buller från skjutbanor för finkalibrig ammunition (< 20 mm). Riktvärdena redovisas här i ett kort sammandrag. Läs allmänna rådet för mer information.

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skjutbanor (NFS 2005:15)

Följande riktvärden angivna som maximala ljudnivåer i dBA frifältsvärde (tidsvägning Impuls) (dBAI) bör tillämpas för bedömning om lämplig bullerbegränsning vid skjutbanor: 

Område

Helgfri måndag-fredag

Lördag, söndag och helgdag

Natt2

 

Dag och kväll 07-22 dBAI

Dag 09-19 dBAI

Kväll 19-22 dBAI

Natt mot vardag 22-07 samt mot lör-, sön- och helgdag 22-09 dBAI

 

Bostäder för permanent boende och fritidshus

 

Nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av bana

65-70

65-70

60-65

55-60

 

Banor byggda före 1982 som därefter inte väsentligt förändrat verksamheten

65-75

65-75

60-70

55-65

 

Banor byggda före 1982 med obetydlig störningspåverkan

65-80

65-80

60-75

55-65

 

Vårdlokaler

 

Nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av bana

60-65

60-65

55-60

55-60

 

Banor byggda före 1982 som därefter inte väsentligt ändrat verksamheten

60-70

60-70

55-65

55-65

 

Banor byggda före 1982 med obetydlig störningspåverkan

60-75

60-75

55-70

55-65

 

Undervisningslokaler och friluftsområden1

 

Nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av bana

60-65

60-65

60-65

-

 

Banor byggda före 1982 som därefter inte väsentligt ändrat verksamheten

60-70

60-70

60-70

-

 

Banor byggda före 1982 med obetydlig störningspåverkan

60-75

60-75

60-75

-

 

Riktvärden för bedömning om lämplig bullerbegränsning vid skjutbanor

1) Med friluftsområde avses område i översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller andra områden som nyttjas mer frekvent för friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor och där en låg bullernivå utgör en särskild kvalitet. Bakgrundsnivån är låg och inga andra störande aktiviteter förekommer som t.ex. större trafikleder, motorsportbanor, fritidsbåtstrafik eller skoterleder.

2) Avser endast militär övningsverksamhet. Nattetid bör annan skjutverksamhet inte förekomma

Värdena bör gälla i varje punkt utomhus vid de byggnaderna respektive inom friluftsområden som anges i tabellen. Värdena beräknas som frifältsvärden, det vill säga att de inte påverkas av reflexer.

Riktvärdena bör tillämpas på de ljudnivåer som uppkommer vid skjutning med de vapen- och ammunitionstyper som ger högsta ljudemissionen. Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. Särskilda skäl kan medföra att avsteg kan behöva göras, såväl uppåt som nedåt, från de angivna riktvärdena.

Vid nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av bana bör det lägre värdet i tabellen eftersträvas. Vid skjutbanor med lågt utnyttjande bör det högre riktvärdet kunna få gälla. För skjutbanor som endast utnyttjas under några få dagar per år bör även överskridande av det högre riktvärdet kunna godtas.

Bullret från finkalibriga vapen är ett impulsljud

Jakt- och sportskytteföreningar bedriver skytte med finkalibriga vapen på olika typer av skjutbanor. Bullret från finkalibriga vapen är kort och snärtigt. Det är ett impulsljud och mäts med integrationstiden 35 millisekunder och med den normala frekvensvägningskurvan A. Därför anger vi skottbuller från finkalibriga vapen i dBA Impuls. Buller från skjutbanor är ofta störande för omgivningen.

Regeringens riktlinjer för försvarets skottbuller

Försvarsmakten bedriver skjutverksamhet främst inom särskilt avgränsade skjut- och övningsfält eller inom områden som tidvis är avlysta för skjutning.

Regeringen beslutade 1998 om följande riktlinjer för skottbuller från artilleri och andra tunga vapen:

  • 95 dBLcx för områden där antalet skott, med en ljudnivå på mer än 90 Lcx, överskrider ca 100 skott per år
  • 100 dBLcx för områden där antalet skott, med en ljudnivå på mer än 90 Lcx, underskrider ca 100 skott per år

I områden där bullerexponeringen överstiger dessa värden ska skjutning under kvälls- och nattetid begränsas.

Vid nyanläggning av skjutfält ska 5 (dB) Lcx lägre värden eftersträvas.

Försvarsmakten ska tillämpa riktlinjerna vid planering av den egna verksamheten vid övnings- och skjutfälten.

Underlaget till riktlinjerna har utarbetats av Försvarsmakten tillsammans med Naturvårdsverket. Arbetet grundas på en rapport från Institutionen för miljömedicin vid Göteborgs universitet, rapport 1/94 Störningar av buller från skjutfält med tunga vapen.

Artilleri och andra tunga vapen

Försvaret använder finkalibriga och grovkalibriga vapen samt har spräng- och minröjningsövningar. Buller från grovkalibriga vapen och sprängningar är mera långdraget och dovt. Det innehåller en stor andel lågfrekvent ljud och därför använder vi frekvensvägningskurva C. Integrationstiden anges oftast till en sekund för att bäst motsvara störningsupplevelsen. Skottbuller från grovkalibriga vapen och sprängningar anges därför i dBLcx.

Ansvar och tillstånd

Skjutbanor

Det är oftast föreningar som bedriver verksamheten vid skjutbanor genom jaktvårdsföreningar, jaktskytteklubbar, skytteföreningar eller sportskytteklubbar. Föreningarna ansvarar då för banans verksamhet.

Den som driver en skjutbana har anmälningsplikt enligt miljöbalken och miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251). Det gäller skjutbanor som är anlagda för permanent bruk för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 mm) för mer än 5 000 skott per kalenderår. Den kommunala nämnden för miljöfrågor behandlar anmälningarna och är också tillsynsmyndighet.

Frivilliga tillståndsprövningar tillämpas också för att reglera intressekonflikter med omgivningen. Länsstyrelsen är i detta fall tillståndsmyndighet.

Naturvårdsverket har det centrala ansvaret för att ge vägledning till tillsynsmyndigheterna.

Skjutfält och övningsfält

Försvarsmakten har ansvaret för verksamheten vid sina skjut- och övningsfält. Skjutfälten är tillståndspliktiga verksamheter (grovkalibriga vapen) enligt miljöbalken och miljöprövningsförordningen. Det är länsstyrelsen som ska pröva ärenden om skjutverksamhet. Besluten om tillstånd ska ange ramar för och begränsningar av den bullerstörande verksamhetens omfattning.

Naturvårdsverket har det centrala ansvaret för tillsynsvägledning.

Kommunerna ska i översiktsplaneringen ange riktlinjer för skjutfält och ange om det är lämpligt att anlägga ny bebyggelse i anslutning till skjutfält. De ska följa regeringens riktlinjer för bullerstörningar från skjutfält. Boverket har att lämna underlag för tillämpningar av riktlinjerna vid planläggning och byggande.

Tillsynsnytt

Nyhetsbrevet Tillsynsnytt är ett forum för information, idéer och erfarenhets­utbyte och riktar sig till dig som arbetar med tillämpning av miljölagstiftningens bestämmelser.

Kort beskrivning av lagstiftningen