Tillsynsvägledning

Buller från industrier

Fartyg vid industriområde

I den här vägledningen hittar du riktvärden och vägledning om buller från industrier och liknande verksamheter.

Vägledningen omfattar buller från industrier och andra typer av verksamheter som bullrar på ett liknande sätt. Här ingår både stora fabriksanläggningar och mindre installationer som fläktar, kompressorer och värmepumpar.

Vägledningen kan användas även för viss trafik inom och i anslutning till ett verksamhetsområde.

Den här vägledningen vänder sig till

Till dig som arbetar med tillsyn på en tillsynsmyndighet.
Den kan även vara ett stöd vid egenkontroll.

Bra att veta

Vägledningen är från april 2015.

Vägledning och handbok

Vägledningen kan användas även för viss trafik inom och i anslutning till ett verksamhetsområde.

Handbok: Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus finns riktvärden och vägledning för bedömning av buller inomhus, inklusive riktvärden för lågfrekvent buller.

Folkhälsomyndighetens vägledningar för buller och höga ljudnivåer (Folkhälsomyndighetens webbplats)

Riktvärden

Riktvärdena är avsedda som utgångspunkt och vägledning för den bedömning enligt miljöbalkens hänsynsregler som ska göras i varje enskilt fall. Dessa riktvärden bör klaras så att ljudmiljön inte blir sämre än vad riktvärdena ger uttryck för. Målet är att uppnå en god ljudmiljö.

  Leq dag 
(06-18)
Leq kväll
(18-22)
Leq natt
(22-06)
Leq lördag, söndag och helgdag (06-18)
Utgångspunkt för olägenhetsbedömning vid bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler 50 dBA 45 dBA 40 dBA 45 dBA

Nivåerna i tabellen ovan avser immissionsvärden vid bostäder, förskolor, skolor och vårdlokaler. De gäller utomhus vid fasad och vid uteplatser och andra ytor för utevistelse i bostadens närhet.

För förskolor, skolor och vårdlokaler bör nivåerna tillämpas för de tidpunkter då lokalerna används. På skol- och förskolgårdar avser nivåerna de delar av gården som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet.

För bostäder avser nivåerna i första hand bostadsbyggnader där ett ärende om detaljplan eller bygglov påbörjats före den 2 januari 2015. För bostäder där ett ärende om detaljplan eller bygglov påbörjats efter den 2 januari 2015 görs olägenhetsbedömningen i plan- eller bygglovsskedet.

Boverkets allmänna råd (2020:2) om omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär (Boverkets webbplats)

Utöver detta gäller:

  • Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen. 
  • Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i tabell 1 sänkas med 5 dBA.
  • I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser.

Tillsyn vid ny bostadsbebyggelse

För ny bostadsbebyggelse, där ett ärende om detaljplan eller bygglov har påbörjats efter den 2 januari 2015, görs olägenhetsbedömningen i plan- eller bygglovsskedet. Grundprincipen är sedan att det är de värden som fastställs i denna bedömning som utgör utgångspunkt för tillsynen.

I vissa fall kan andra bedömningar behöva göras, men det är begränsat till de fall då synnerliga skäl föreligger med hänsyn till de boendes hälsa.

Tillsynsnytt

Nyhetsbrevet Tillsynsnytt är ett forum för information, idéer och erfarenhets­utbyte och riktar sig till dig som arbetar med tillämpning av miljölagstiftningens bestämmelser.

Mät- och beräkningsmodeller

Naturvårdsverket har publicerat en mätmetod som publicerades i 1984 i meddelande 6/1984, Mätmetod för immissionsmätning av externt industribuller, som kan användas vid mätningar. Naturvårdsverket har även kommit med förslag på mätmetod men som bara finns som remissversion. Remissversionen används ibland även om den inte är publicerad och presenteras därför nedan.

Meddelande 6/1984, Naturvårdsverket

Remissversion Metod för mätning av externt industribuller (pdf 1,7 MB)

Vanliga beräkningsmetoder som du kan använda är General Prediction Method (DAL 32) eller ISO 9613-2.

Friluftsområden

Människor söker sig till friluftsområden och andra rekreationsområden för att bland annat komma bort från samhällsbullret. Ljudnivåerna behöver vara låga för att ge den kvalitet som eftersöks.

Med friluftsområden avses i det här sammanhanget område i översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller andra områden, som nyttjas mer frekvent för friluftsliv, där naturupplevelsen är en viktig faktor och där en låg ljudnivå utgör en särskild kvalitet.

  Leq dag ((06-18) Leq kväll (18-22)  Leq natt (22-06) Leq lördag, söndag och helgdag (06-18)
Utgångspunkt för olägenhetsbedömning i friluftsområden 40 dBA 35 dBA 35 dBA 35 dBA

Maximala ljudnivåer (LFmax > 50 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22-06. 

Även i mer bullerutsatta områden som används för friluftsliv och rekreation, till exempel grönområden och parker i stad och stadsnära miljö, utgör den relativa tystnaden en viktig hälsoaspekt och buller bör begränsas även om ovan angivna ljudnivåer för friluftsområden inte kan klaras.

Kort beskrivning av lagstiftningen

Om buller kan orsaka olägenhet för människors hälsa ska den som bedriver den bullrande verksamheten vidta de skyddsåtgärder som behövs. Definitionen av vad som räknas som olägenhet för människors hälsa finns i 9 kap. 3 § miljöbalken och där anges att det ska röra sig om en störning som enligt en medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

2 kap. 3 § miljöbalken (riksdagen.se)

9 kap. 3 § miljöbalken (riksdagen.se)

Olägenhet i bostäder och andra byggnader

9 kap. 9 § miljöbalken ställer krav på att bostäder och lokaler för allmänna ändamål inte ska ge upphov till olägenhet för människors hälsa. 

33 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anger att bostäder och byggnader för att hindra att olägenhet för människors hälsa uppkommer ska ge skydd bland annat mot buller.

9 kap. 9 § miljöbalken (riksdagen.se)

33 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (riksdagen.se)

Folkhälsomyndigheten har vägledning om reglerna om hälsoskydd:

Särskilda regler om hälsoskydd enligt 9 kap. miljöbalken (folkhalsomyndigheten.se)

Kunskapskravet innebär att alla som planerar eller bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot olägenhet.

För den som bedriver en verksamhet som bullrar gäller det därför att veta hur mycket verksamheten bullrar och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska bullret. Den som bedriver en verksamhet har även ett ansvar att fortlöpande kontrollera bullret från sin verksamhet och ha rutiner för att undvika onödigt buller.

En tillsynsmyndighet får även förelägga en verksamhetsutövare att ta fram de utredningar och underlag om buller från verksamheten som behövs för tillsynen. 

2 kap. 2 § miljöbalken (riksdagen.se) 

26 kap. 19, 21 och 22 §§ miljöbalken (riksdagen.se)

Det är den som planerar eller bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som ska visa att man följer miljöbalkens regler, exempelvis att buller från verksamheten inte orsakar olägenhet för människors hälsa genom buller. 

2 kap. 1 § miljöbalken (riksdagen.se)

Alla som planerar eller bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska vidta försiktighetsmått, skyddsåtgärder och begränsningar som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att buller från verksamheten medför olägenhet för människors hälsa. Det följer av försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § miljöbalken.

Försiktighetsprincipen innebär att det räcker med att det finns en risk för olägenhet för människors hälsa för att det ska krävas åtgärder eller försiktighetsmått. Tillsynsmyndigheten kan ställa krav på skyddsåtgärder eller begränsningar om det konstateras att buller från en verksamhet utgör olägenhet för människors hälsa.

2 kap. 3 § miljöbalken (riksdagen.se)

26 kap. 9 § miljöbalken (riksdagen.se)

De allmänna hänsynsreglerna innebär att all verksamhet och alla åtgärder som kan påverka hälsa eller miljön ska bedrivas på ett sådant sätt att man förebygger eller begränsar olägenheterna eller risk för olägenheter.

Hänsynsreglerna måste dock tillämpas så att inte orimliga krav ställs med hänsyn till den nytta som åtgärder och försiktighetsmått ger för miljön och människors hälsa, i förhållande till de kostnader som de innebär för den som bedriver en verksamhet.

2 kap. 7 § miljöbalken (riksdagen.se)

Naturvårdsverket vägledning om 2 kap. miljöbalken, hänsynsreglerna

För bostäder som är planlagda eller lovgivna efter den 2 januari 2015 ska det finnas beräkningar av omgivningsbuller. Till omgivningsbuller räknas buller från vägar, järnvägar, flygplatser, industriell verksamhet och tillståndspliktiga hamnar. Tillsynsmyndigheten kan inte ställa krav på den som har en verksamhet som alstrar omgivningsbuller att vidta skyddsåtgärder för att begränsa bullret vid nya bostäder om inte de faktiska bullernivåerna ligger över de beräknade värdena. Det beror på att det sedan 2015 finns en samordning av hur omgivningsbuller hanteras vid planering och byggande av bostäder enligt plan- och bygglagen (2010:900) och vid tillsyn enligt miljöbalken.

För bostäder som är planlagda eller lovgivna efter den 2 januari 2015 ska det därför finnas beräkningar av omgivningsbuller i planbeskrivningen till detaljplanen eller bygglovshandlingarna.

26 kap. 9 a § miljöbalken (riksdagen.se)

29 kap. 4 § miljöbalken (riksdagen.se)

4 kap. 33 a § plan- och bygglagen (riksdagen.se)

9 kap. 40 § plan- och bygglagen (riksdagen.se)

I förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, den så kallade trafikbullerförordningen, finns riktvärden för vilka bullernivåer som kan godtas vid planläggning och prövning av bygglov och förhandsbesked enligt plan- och bygglagen. Riktvärdena gäller utomhus vid fasad och innehåller undantag som innebär att riktvärdena får överskridas om minst hälften av bostadsrummen är vända mot en tystare sida. Trafikbullerförordningens regler om buller från flygplatser ska även tillämpas vid tillståndsprövning enligt miljöbalken för flygplatsen.

Trafikbullerförordningen (riksdagen.se)

Bakgrund och historik

Historik för vägledningen

Allmänna råd med riktvärden för externt industribuller, RR 78:5, upphävdes 2013 och ersattes med en övergångsvägledning i väntan på denna vägledning. I april 2014 redovisade Naturvårdsverket och Boverket varsitt regeringsuppdrag med förslag till vägledningar enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken. Denna vägledning är en bearbetning av Naturvårdsverkets förslag.

Förankring genom bland annat samråd och remiss

Arbetet med först regeringsuppdragen och sedan färdigställandet av Boverkets och Naturvårdsverkets vägledningar om industri- och annat verksamhetsbuller samordnades och myndigheterna hade en gemensam styrgrupp för arbetet. Samråd genomfördes med Folkhälsomyndigheten, Trafikverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket. Boverket och Naturvårdsverket rådgjorde även med Sveriges kommuner och landsting, SKL. I november 2013 genomfördes en dialog med olika externa intressenter och från november 2013 till och med januari 2014 var de kompletta förslagen till vägledningar på remiss.