Tillsynsvägledning

Buller från idrottsplatser

Här vägleder Naturvårdsverkets om hur man kan bedöma och begränsa bullerstörningar från idrottsplatser.

Idrott och annan fysisk aktivitet är viktigt för att människor ska må bra. För barn och unga är det särskilt viktigt att kunna utöva sin sport nära hemmet. Men när idrottsanläggningar som används intensivt ligger nära bostäder ökar också risken för bullerstörningar. Därför har Naturvårdsverket tagit fram en vägledning om buller från idrottsplatser som stöd för att kunna minska bullerstörningar samtidigt som goda möjligheter till idrottsutövning bibehålls.

Den här vägledningen vänder sig till

Till dig som arbetar med tillsyn på en tillsynsmyndighet.
Den kan även vara ett stöd för idrottsföreningar och arrangörer av evenemang på idrottsplatser.

Vägledning

I vägledningen finns stöd för hur olägenhetsbedömning enligt miljöbalken bör göras. Det finns även exempel på åtgärder som kan vidtas. Då det är många faktorer som bör vägas samman rekommenderar vi att vägledningen läses i sin helhet.

Vägledning om buller från idrottsplatser, 2021-03-24 (pdf 2 MB)

Sammanfattning

Huvuddragen i vägledningen kan sammanfattas med:

  • Riktvärden för industribuller bör inte användas för buller från idrottsutövning utomhus.
  • Bedömning av störning bör istället göras utifrån förutsättningarna på platsen bland annat avstånd till bostäder och antal samtidiga användare av anläggningen.
  • Om åtgärder behövs riktas de i första hand in på de extra störande ljuden såsom smällar av bollar i konstruktioner och högtalarutrop.
  • En högre acceptans bör finnas för rop, skratt, applåder och andra ljud från människor.
  • God dialog mellan kommun, förening och närboende är av största vikt för att minska risken för störningar.

Nya idrottsplatser - vägledning hos Boverket

Vägledning om hur buller från idrottsplatser bör hanteras vid planering av nya idrottsplatser eller då nya bostäder ska byggas vid befintliga idrottsplatser ges av Boverket.

Boovallen-målen, dom 2020

Tillsynsnytt

Nyhetsbrevet Tillsynsnytt är ett forum för information, idéer och erfarenhets­utbyte och riktar sig till dig som arbetar med tillämpning av miljölagstiftningens bestämmelser.

Kort beskrivning av lagstiftningen