Tillsynsvägledning

Buller från byggplatser

I den här vägledningen hittar du riktvärden och allmänna råd om buller från byggplatser.

Buller är ett av miljöproblemen för byggplatser. Det varierar under olika skeden i arbetet. Särskilt under sprängnings- och grundläggningsarbeten blir bullret så starkt att det blir påtagliga störningar för närboende.

Den här vägledningen vänder sig till

Till dig som arbetar med tillsyn på en tillsynsmyndighet.
Den kan också vara ett stöd vid egenkontroll.

Allmänna råd

Naturvårdsverket har tagit fram allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15. Vid tillämpning bör det allmänna rådet användas i sin helhet.

Naturvårdsverkets allmänna råd (2004:15) om buller från byggplatser (till 2 kap. och 26 kap. 19 §) miljöbalken

Tillsynsnytt

Nyhetsbrevet Tillsynsnytt är ett forum för information, idéer och erfarenhets­utbyte och riktar sig till dig som arbetar med tillämpning av miljölagstiftningens bestämmelser.

Riktvärden

Tabellen visar riktvärden för buller från byggplatser. Bullervärdena för ekvivalent ljudnivå (LAeq) är angivna som frifältsvärden under dag, kväll respektive natt.

För permanentbostäder, fritidshus och vårdlokaler finns även ett värde för maximal ljudnivå (tidsvägning; Fast), LAFmax, nattetid under tiden 22–07.

Område

Helgfri
mån-fre

Lör-, sön-
och helgdag

Samtliga
dagar

Dag
07-19
L
Aeq

Kväll
19-22
L
Aeq

Dag
07-19
L
Aeq

Kväll
19-22
L
Aeq

Natt
22-07
L
Aeq

Natt
22-07
L
AFmax

Bostäder för permanent boende och fritidshus

Utomhus (vid fasad)

60 dBA

50 dBA

50 dBA

45 dBA

45 dBA

70 dBA

Inomhus (bostadsrum)

45 dBA

35 dBA

35 dBA

30 dBA

30 dBA

45 dBA

Vårdlokaler

Utomhus (vid fasad)

60 dBA

50 dBA

50 dBA

45 dBA

45 dBA

-

Inomhus

45 dBA

35 dBA

35 dBA

30 dBA

30 dBA

45 dBA

Undervisningslokaler

Utomhus (vid fasad)

60 dBA

-

-

-

-

-

Inomhus

40 dBA

-

-

-

-

-

Arbetslokaler för tyst verksamhet *

Utomhus (vid fasad)

70 dBA

-

-

-

-

-

Inomhus

45 dBA

-

-

-

-

-

Riktvärden för buller från byggplatser

*) Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet med krav på stadigvarande koncentration eller behov att kunna föra samtal obesvärat, exempelvis kontor.

Högre värden i undantagsfall

Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt.

  • För byggverksamhet som pågår i högst två månader bör 5 dBA högre värden kunna tillåtas. Det gäller korta bygguppdrag som borrning, spontning och pålning.
  • Vid enstaka kortvariga händelser som pågår högst 5 minuter per timme bör upp till 10 dBA högre nivåer kunna accepteras. Men detta bör inte gälla på kvällar eller nätter.
  • Även om verksamheten både är begränsad i tiden och innehåller kortvariga störningar bör bullernivån ändå inte höjas mer än sammanlagt högst 10 dBA.
  • Om det inte går att uppfylla riktvärdena för buller utomhus med tekniskt möjliga och/eller ekonomiska rimliga åtgärder bör målet vara att åtminstone uppfylla riktvärdena för buller inomhus.
Riktvärden för trafik

Buller från trafik till och från byggplatsen bör bedömas efter riktvärdena för trafikbuller. Men trafik inom byggplatsen räknas som byggbuller.

Vanliga mät- och beräkningsmodeller

För byggbuller finns ingen separat beräkningsmetod framtagen. Beräkningsmetoder som till exempel kan används är General Prediction Method (DAL 32) eller ISO 9613-2.

Naturvårdsverkets roll

Naturvårdsverket ansvarar för att vägleda tillsynsmyndigheterna om hur miljöbalken ska tillämpas.

Till dig som ansvarar för byggverksamheten

Olika undersökningar har visat att information till de kringboende om den störande verksamheten gör att de tolererar störningarna bättre. Det gäller informationen om själva bygget samt när och hur länge olika arbeten ska pågå. Information till de kringboende bör alltid ske om arbetet väntas ge högre bullernivåer än vad som angivits i tabellen ovan.

Bullret från en byggarbetsplats beror främst på de arbeten som utförs och de maskintyper som används. Planeringen av arbetsplatsen är viktig. Hur maskinerna ställs upp och skärmas av, hur transportvägar anläggs för bortforsling av schakt- och sprängmassor och för att ta in olika byggnadsmaterial är exempel på hur planeringen spelar in.

Informera boende i området

Information till de kringboende är en viktig del av planeringen.

Kort beskrivning av lagstiftningen