Stöd och information

Nedskräpnings­avgifter

Nedskräpning i gräset

Nedskräpningsavgifter för producenter

Här finns stöd och information kring den nya förordningen (2021:1002) om nedskräpningsavgifter för dig som är producent av förpackningar, vissa tobaksvaror och filter, ballonger eller våtservetter.

Från den 1 januari 2023 gäller förordning (2021:1002) om nedskräpningsavgifter. Nedskräpningsavgifterna består av två delar, en rörlig produktavgift och en fast årsavgift. Nedskräpningsavgifterna ska betalas av dig som släpper ut vissa engångsprodukter på den svenska marknaden. Årsavgiften ska betalas från år 2023 och produktavgiften från år 2024.  

Sidan vänder sig till 

Producenter av förpackningar, vissa tobaksvaror och filter, ballonger eller våtservetter.  

Vem är avgiftsskyldig?

Syftet med förordning (2021:1002) om nedskräpningsavgifter är att minska negativ påverkan på miljön från nedskräpning av engångsprodukter i utomhusmiljöer. Detta ska uppnås genom att du som producent tar det ekonomiska ansvaret för hantering av avfall som skräpar ner samt det ekonomiska ansvaret för spridning av information om nedskräpning. Vissa engångsprodukter beläggs därför med nedskräpningsavgifter som du som producent ska betala.

Avgifterna består av två delar, en rörlig produktavgift och en fast årsavgift. Merparten av nedskräpningsavgifterna ska fördelas till kommunerna som ersättning för att de städar upp engångsprodukterna som skräpar ner.  

Nedskräpningsavgifter ska årligen betalas till Naturvårdsverket. Du som släpper ut följande engångsprodukter på den svenska marknaden är avgiftsskyldig: 

 • Engångsplastlock till muggar 
 • Flexibla omslag  
 • Matlådor som är engångsplastprodukter 
 • Muggar som är engångsplastprodukter 
 • Plastflaskor för dryck som rymmer mindre än 0,6 liter 
 • Andra dryckesbehållare än plastflaskor för dryck som rymmer mindre än 0,6 liter 
 • Tobaksvaror med filter 
 • Filter 
 • Tunna plastbärkassar 
 • Ballonger 
 • Våtservetter 

När ska avgifterna betalas?

Årsavgiften ska betalas från år 2023 av dig som på den svenska marknaden släpper ut följande engångsprodukter: 

 • Engångsplastlock till muggar 
 • Flexibla omslag  
 • Matlådor som är engångsplastprodukter 
 • Muggar som är engångsplastprodukter 
 • Plastflaskor för dryck som rymmer mindre än 0,6 liter 
 • Andra dryckesbehållare än plastflaskor för dryck som rymmer mindre än 0,6 liter 
 • Tobaksvaror med filter 
 • Filter 
 • Tunna plastbärkassar 

Årsavgiften ska betalas från år 2025 av dig som på den svenska marknaden släpper ut följande engångsprodukter: 

 • Ballonger 
 • Våtservetter 

Produktavgiften ska betalas från år 2024 av dig som på den svenska marknaden släpper ut följande engångsprodukter: 

 • Engångsplastlock till muggar 
 • Flexibla omslag  
 • Matlådor som är engångsplastprodukter 
 • Muggar som är engångsplastprodukter 
 • Andra dryckesbehållare än plastflaskor för dryck som rymmer mindre än 0,6 liter 
 • Tobaksvaror med filter 
 • Filter 

Produktavgiften ska betalas från år 2025 av dig som på den svenska marknaden släpper ut följande engångsprodukter: 

 • Ballonger 
 • Våtservetter 

Naturvårdsverket skickar en betalningsavi till er digitala brevlåda och om en sådan inte finns skickas betalningsavin till er adress hos Bolagsverket. Om betalningen är försenad ska du som producent betala en dröjsmålsavgift i enlighet med lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift. 

Betalningsavin är Naturvårdsverkets beslut om att nedskräpningsavgifterna ska betalas av dig som producent. Beslut om nedskräpningsavgifter får överklagas.  

Nedskräpningsavgifternas storlek

Årligen ska en årsavgift på 3 000 kr betalas av dig som på den svenska marknaden släpper ut tobaksvaror med filter. 

En årsavgift på 500 kr per produktkategori ska betalas av dig som på den svenska marknaden släpper ut produkter i produktkategorierna: 

 • Engångsplastlock till muggar 
 • Flexibla omslag (som omslag till godis, glass, snacks och snabbmat) 
 • Matlådor som är engångsplastprodukter 
 • Muggar som är engångsplastprodukter 
 • Andra dryckesbehållare än plastflaskor för dryck som rymmer mindre än 0,6 liter 
 • Filter 
 • Ballonger 
 • Våtservetter 

En årsavgift på 300 kr per produktkategori ska betalas av dig som på den svenska marknaden släpper ut produkter i produktkategorierna: 

 • Plastflaskor för dryck som rymmer mindre än 0,6 liter 
 • Tunna plastbärkassar 

Naturvårdsverket bestämmer produktavgiftens storlek per produktkategori i föreskrifter. Produktavgiftens storlek för varje producent är bland annat beroende av hur många produkter som du släppt ut på den svenska marknaden under föregående kalenderår. Uppgifter om antalet produkter som släppts ut på den svenska marknaden föregående kalenderår ska du årligen rapportera till Naturvårdsverket. 

Produktavgiften beräknas genom att fördela kommunernas kostnader för att städa upp engångsprodukterna som skräpats ned utifrån den andel varje produktkategori utgör av totalt antal föremål som hittats i Naturvårdsverkets nationella skräpmätningar. Kostnaden delas sedan med antalet produkter i varje produktkategori som släppts ut på den svenska marknaden under föregående kalenderår.  

Vad nedskräpningsavgifterna används till

Årsavgiften ska täcka Naturvårdsverkets kostnader för handläggning, administration och utbetalning av avgifterna, för nationella skräpmätningar samt för att lämna information till konsumenter om engångsprodukter.  

Produktavgiften ska fördelas till kommunerna som ersättning för att de städar upp, transporterar och behandlar avfallet från dessa engångsprodukter. Kommunerna ersätts också för att samla in och rapportera uppgifter till Naturvårdsverket och för att sprida information i syfte att minska negativ miljöpåverkan från nedskräpning av engångsplastprodukter. 

Rapportera

För att kunna fastställa rätt produktavgift ska du som är skyldig att betala nedskräpningsavgifter årligen lämna in uppgifter till Naturvårdsverket. De uppgifter som ska rapporteras är hur många produkter du som producent har släppt ut på den svenska marknaden under närmast föregående kalenderår. 

Reglerna om rapporteringen och när rapporteringen börjar gälla finns på sidorna för respektive producentansvar, se avsnittet relaterad vägledning. 

Mål

Kopplat till nedskräpning är du som producent skyldig att effektivt bidra till målet om minskad nedskräpning.  

För förpackningsproducenter och producenter av vissa tobaksvaror och filter är målet att nedskräpningen utomhus ska ha minskat med 50 % år 2030 jämfört med år 2023. Det gäller fimpar och följande engångsplastförpackningar: 

Flexibla omslag  

Matlådor som är engångsplastprodukter  

Muggar som är engångsplastprodukter  

Engångsplastlock till muggar eller matlådor  

Plastflaskor för dryck som rymmer mindre än 0,6 liter  

Plastflaskor för dryck som rymmer mer än 0,6 liter,  

Andra dryckesbehållare än plastflaskor som rymmer mindre än 0,6 liter  

Andra dryckesbehållare än plastflaskor som rymmer mer än 0,6 liter  

Tunna plastbärkassar 

För producenter av ballonger och våtservetter är målet att nedskräpningen av ballonger och våtservetter utomhus ska vara försumbar senast år 2030. På din eller annan lämplig webbplats ska du tillgängliggöra information om hur målet uppnås.  

Naturvårdsverket kommer följa upp målet genom de nationella skräpmätningarna som Naturvårdsverket ska genomföra två gånger vartannat år, med start 2023. Om det framkommer att det finns risk att målet inte kommer att uppnås i tid kan ytterligare åtgärder komma att behövas. 

Avgifter som inte tas i anspråk

I de fall en kommun inte har använt hela ersättningen under den bestämda tidsperioden för den verksamhet som ska bedrivas enligt förordning (2021:1002) om nedskräpningsavgifter ska överskottet betalas tillbaka till Naturvårdsverket. 

Om det finns intäkter från nedskräpningsavgifterna som inte används för Naturvårdsverkets eller kommunernas verksamhet ska intäkterna räknas av mot nästkommande års nedskräpningsavgift. I de fall en avräkning mot nästkommande års nedskräpningsavgift inte är möjlig ska nedskräpningsavgiften betalas tillbaka till producenten.  

Relaterad vägledning