Stöd och information

Nedskräpnings­avgifter

Nedskräpning i gräset

Nedskräpningsavgifter för kommuner

Här finns stöd och information kring den nya förordningen (2021:1002) om nedskräpningsavgifter riktat till dig som arbetar på kommun.

Från den 1 januari 2023 gäller förordning (2021:1002) om nedskräpningsavgifter. Förordningen medför att kommunerna får ersättning för delar av sina städkostnader samt att kommunerna är ålagda att årligen rapportera sina städkostnader till Naturvårdsverket, med start 2023.  

Sidan vänder sig till 

Dig som arbetar på kommun.  

Bra att veta 

Innehållet i vägledningen uppdateras löpande.

Ersättning till kommuner

Från år 2024 ska producenter av vissa engångsprodukter betala en produktavgift till Naturvårdsverket. Syftet med avgiften är att minska den negativa påverkan som nedskräpning av engångsprodukter utomhus har på miljön. Detta ska uppnås genom att producenterna tar det ekonomiska ansvaret för hantering av avfall som skräpar ner samt det ekonomiska ansvaret för spridning av information om nedskräpning. De inbetalda produktavgifterna ska sedan fördelas till kommunerna som ersättning för att ni: 

 • Städar upp de engångsprodukter som omfattas av produktavgiften och som skräpar ner på de platser kommunen har renhållningsansvar för enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
 • Transporterar och behandlar avfallet som städats upp 
 • Administrerar och planerar den verksamhet som avser att städa upp, transportera och behandla avfall som städas upp  
 • Samlar in och rapporterar uppgifter till Naturvårdsverket  
 •  Sprider information i syfte att minska negativ miljöpåverkan från nedskräpning av engångsplastprodukter 

Ersättningen får endast användas till dessa verksamheter.  

Produktavgiften ska inte täcka kostnaderna för att städa upp avfall som flutit i land på havsstränder.  

Hur stor del av intäkterna från produktavgifterna som ska fördelas och betalas ut till varje kommun beslutas av Naturvårdsverket. Ersättningen bestäms utifrån hur många invånare som var folkbokförda i respektive kommun den 1 november året innan ersättningen betalas ut till kommunen. Naturvårdsverket beslutar även under vilken tidsperiod ersättningen ska användas. Utbetalningen görs en gång per kalenderår.  

Rapportera

Från år 2023 ska en kommun varje år lämna uppgifter till Naturvårdsverket om de kostnader som kommunen haft föregående år för att städa upp avfall som skräpats ned. Detta har beslutats i 28 § förordning (2021:1002) om nedskräpningsavgifter. Rapportering görs via Naturvårdsverkets e-tjänst.   

Dessa uppgifter behöver du förbereda för att kunna rapportera: 

 • Kommunens bankgironummer som Naturvårdsverket ska betala ersättningen till 
 • De kostnader som kommunen haft föregående år (punkterna 1-5 nedan) 
 • Beskrivning av vilka typer av kostnader som inkluderats i punkterna 1-5 nedan och vilka antaganden som gjorts 
 • Den uppskattade mängden fimpar som städats upp i er kommun (punkt 6 nedan) 

Det är av stor vikt att du som kommun endast rapporterar sådana kostnader som kommunen haft för avfall som skräpats ned, enligt nedan. 

Viktigt datum

Rapporteringen ska vara inlämnad senast 31 mars varje år.

De kostnader som ska inkluderas i rapporteringen är för det avfall som skräpats ned på de platser kommunen har renhållningsansvar för enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Kostnader för avfall som inte ska inkluderas i rapporteringen till Naturvårdsverket är:

 • Avfall som kräver särskilda insatser, exempelvis slängda/kvarlämnande vitvaror, möbler, bygg- och rivningsavfall och skrotbilar
 • Avfall som flutit i land på havsstränder

1. Kostnaden för att städa upp avfall som skräpats ned på de platser som kommunen har renhållningsansvar för enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 

Exempel på kostnader som kan ingå i rapporteringen till Naturvårdsverket är kostnader förknippade med: 

 • Tidsåtgång skräpplockning för hand och/eller med maskin 
 • Investeringskostnader för maskiner avsedda att ta upp skräp, exempelvis fimpsugar, sopmaskiner, maskiner som blåser bort skräp  
 • Material som plockpinnar, säckar, handskar och arbetskläder 

Se avsnittet Frågor och svar för hur kostnader för sådant som används till mer än uppstädning av avfall ska redovisas. 

2. Kostnaden för att transportera bort och behandla det avfall som städats upp  

Exempel på kostnader som kan ingå i rapporteringen till Naturvårdsverket är kostnader förknippade med: 

 • Siktnings- och/eller sorteringskostnader 
 • Transporter (fordon, drivmedel och personal som kör) 
 • Behandling 

3. Kostnaden för att administrera och planera den verksamhet som avser att städa upp, transportera och behandla avfall som städas upp 

Exempel på kostnader som kan ingå i rapporteringen till Naturvårdsverket är kostnader förknippade med: 

 • Planering av uppstädning, transport och behandling 
 • Personalscheman 

4. Kostnaden för att samla in och rapportera uppgifter till Naturvårdsverket 

Exempel på sådana kostnader kan vara arbetstiden för att ta reda på kostnaderna för kostnader förknippade med: 

 • Uppstädning av skräp 
 • Transport och behandling av avfallet 
 • Administration och planering av uppstädning, transport och behandling 
 • Informationsspridning för att minska negativ påverkan på miljön från nedskräpning av engångsplastprodukter 
 • Vikten av uppstädade fimpar 

5. Kostnaden för att sprida information för att minska negativ påverkan på miljön från nedskräpning av engångsplastprodukter 

Exempel på kostnader som kan ingå i rapporteringen till Naturvårdsverket är olika typer av informationsinsatser för att minska negativ påverkan på miljön från nedskräpning av engångsplastprodukter. 

6. En uppskattning av vikten i kilogram på de fimpar som städats upp 

Uppskattningen kan till exempel göras genom plockanalyser eller om ni i er kommun genomför skräpmätningar.  

E-tjänster för producentansvar

På denna sida kan kommuner logga in i Naturvårdsverkets e-tjänst för att redovisa städkostnader. Du hittar också instruktioner för e-tjänsten.

Läs mer

Frågor och svar

Nedan hittar du svar på vanligt förekommande frågor. 

Vissa kostnader som en kommun har kan vara för sådant som både används till att städa upp avfall som skräpats ned (och därför ska redovisas till Naturvårdsverket) och till andra typer av arbetsuppgifter (och som därför inte ska redovisas till Naturvårdsverket). Kommunen behöver därför särredovisa dessa kostnader. Det ska göras genom en uppskattning av hur stor del av användningen som har gått till att städa upp avfall som skräpats ned.  

”Avfall som skräpats ned” kan vara av en mängd olika slag, exempelvis; fimpar, godispapper, snabbmatsförpackningar, påsar, burkar, engångsgrillar, glas- och plastflaskor. Det kan även vara större föremål som till exempel vitvaror, möbler, bygg- och rivningsavfall och skrotbilar.

Kommunernas rapportering är en del av underlaget för uträkning av produktavgiftens storlek. Kostnader för avfall som kräver särskilda insatser kan riskera att produktavgiften blir högre än vad som är representativt för nedskräpning av de engångsprodukter som omfattas av förordningen. Därför ska inte kommunerna i sin rapportering till Naturvårdsverket inkludera kostnader för avfall som kräver särskilda insatser som exempelvis slängda/kvarlämnande vitvaror, möbler, bygg- och rivningsavfall och skrotbilar.

Vid uträkning av produktavgiften ska Naturvårdsverket, utöver kommunernas inrapporterade kostnader, även beakta resultatet från de nationella skräpmätningarna. Genom att kommunen inte rapporterar in kostnader för avfall som skräpats ner som kräver särskilda insatser, så kommer de inrapporterade kostnaderna på ett bättre sätt överensstämma med den typ av avfall som mäts i skräpmätningarna.

Kommunen ansvarar enligt 2 § lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (gaturenhållningslagen) för renhållningen på gator, vägar, torg, parker och andra allmänna platser inom detaljplanelagt område som kommunen är huvudman för.

Lagen gäller även för områden med stadsplan. Kommunens skyldighet uppstår först när platsen har iordningställts för sitt ändamål, det vill säga inte direkt efter att en plan antagits.

Kommunen är även skyldig att städa på andra platser utomhus än de som räknas upp ovan enligt 4 § gaturenhållningslagen. Det gäller sådana platser där allmänheten får färdas fritt som exempelvis i skog som allmänheten har tillträde till enligt allemansrätten. Det finns vissa undantag från när kommunen är skyldig att städa på platserna ovan, se vidare om detta i 2 § och 4 § gaturenhållningslagen.

Naturvårdsverket bestämmer produktavgiftens storlek i föreskrifter.  Underlag till produktavgiften är kommunernas rapportering om föregående års kostnader, producenternas rapportering om antalet produkter som släppts ut på den svenska marknaden under föregående år och resultatet från de nationella skräpmätningarna som Naturvårdsverket ska genomföra två gånger vartannat år, med start 2023.  

De inbetalda produktavgifterna betalas sedan ut som ersättningen till kommunerna baserat på antalet invånare som var folkbokförda i respektive kommun den 1 november året innan ersättningen betalas ut till kommunen.  

År 2023 är det första året som rapporteringen ska göras. Naturvårdsverket arbetar med att ta fram ytterligare vägledning på området. Rapporteringen av kostnader ska bestå av så rimliga uppskattningar som möjligt. Dessa uppskattningar bör vara så underbyggda som möjligt. Observera att fakturor och liknande inte ska lämnas. 

Nej. Vilka kostnader ni som kommun ska ni rapportera framgår under rubriken Rapportera.  

Naturvårdsverket beräknar den andel av era kostnader som utgörs av engångsprodukter genom nationella skräpmätningar.  

Nej. Förordning (2021:1002) om nedskräpningsavgifter ställer inga krav på att ni som kommun ska göra skräpmätningar. Det är Naturvårdsverket som ska göra nationella skräpmätningar två gånger vartannat år i enlighet med förordningen. 

Syftet med att kommunerna ska rapportera uppgifter om kostnader för att städa upp avfall som skräpar ner är för att Naturvårdsverket ska kunna fastställa den produktavgift som producenter av engångsprodukterna som skräpar ner ska betala. Produktavgiften fördelas sedan mellan kommunerna som ersättning för att de städar upp de engångsprodukter som omfattas av nedskräpningsavgifterna.  

Rapporteringen av uppskattade uppstädade fimpar i kilogram görs för att följa upp de åtgärder som införts, exempelvis nedskräpningsavgifter men också producentansvar för vissa tobaksvaror och filter, för att minska fimpens negativa påverkan på miljön i enlighet med artikel 13.1 f i engångsplastdirektivet.   

Om uppgifterna inte rapporterats till Naturvårdsverket kan Naturvårdsverket komma att förelägga kommunen att inkomma med uppgifterna med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken.   

Nej. Rapporteringen ska innehålla en uppskattad vikt av fimpar som städats upp. De fimpar som samlats in i insamlingskärl ska rapporteras inom producentansvaret för vissa tobaksvaror och filter och ingår alltså inte här. 

Producentansvar för vissa tobaksvaror och filter

Nej. Rapporteringen ska enbart omfatta kostnader för att städa avfall som skräpar ner. Kostnader för att tömma papperskorgar eller likande ska alltså inte ingå.  

Ja. Förordning (2021:1002) om nedskräpningsavgifter hänvisar till lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Enligt denna lag ska kommunen städa de gator där kommunen är huvudman. 

Nej. Förordning (2021:1002) om nedskräpningsavgifter hänvisar till lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. I detta fall är inte kommunen huvudman eftersom det är kvartersmark (fastighetsägarens mark).  

Ni ska rapportera de kostnader ni haft för att sprida information för att minska negativ påverkan på miljön från nedskräpning av engångsplastprodukter. Det kan till exempel vara kostnader för en informationskampanj och ska i så fall avse engångsplastprodukter. Det gäller alltså inte nedskräpning generellt och det måste inte bara vara de engångsplastprodukter som är avgiftsbelagda med nedskräpningsavgift.  

I de fall ni som kommun inte har använt hela ersättningen under den bestämda tidsperioden för den verksamhet som ska bedrivas enligt förordningen (2021:1002) om nedskräpningsavgifter ska överskottet betalas tillbaka till Naturvårdsverket. 

Om det finns intäkter från nedskräpningsavgifterna som inte används för Naturvårdsverkets eller kommunernas verksamhet ska intäkterna räknas av mot nästkommande års nedskräpningsavgift. I de fall en avräkning mot nästkommande års nedskräpningsavgift inte är möjlig ska nedskräpningsavgiften betalas tillbaka till producenten.