Stöd och information

Nedskräpningsavgifter

I enlighet med principen om att förorenaren betalar införs nedskräpningsavgifter. Här hittar du stöd och information kring de olika avgifterna.

Syftet med avgifterna är att minska den negativa påverkan som nedskräpning av engångsprodukter utomhus har på miljön. Detta ska uppnås genom att producenter ska ta det ekonomiska ansvaret för avfallshanteringen av nedskräpningen. Vissa produkter beläggs därför med nedskräpningsavgift som producenterna ska betala. Naturvårdsverket fördelar merparten av nedskräpningsavgifterna till kommunerna som ersättning för att de städar upp skräpet. Olika aktörer har också ett ansvar för att sprida information om nedskräpning.

Sidan vänder sig till

Kommuner samt verksamheter som yrkesmässigt producerar, importerar eller säljer engångsprodukter som innehåller plast. 

Bra att veta

Den 1 januari 2023 träder förordningen om nedskräpningsavgifter i kraft. Det innebär att den första delen av nedskräpningsavgiften införs och avser en årsavgift. Den andra delen kommer att införas den 1 januari 2024 och avser en produktavgift. 

Vem är avgiftsskyldig?

Nedskräpningsavgifter ska betalas årligen till Naturvårdsverket av producenter som på den svenska marknaden släpper ut följande engångsplastprodukter:

 • Engångsplastlock till muggar.
 • Flexibla omslag (som omslag till godis, glass, snacks och snabbmat).
 • Matlådor som är engångsplastprodukter.
 • Muggar som är engångsplastprodukter.
 • Plastflaskor för dryck som rymmer mindre än 0,6 liter.
 • Andra dryckesbehållare än plastflaskor för dryck som rymmer mindre än 0,6 liter.
 • Tobaksvaror med filter.
 • Filter.
 • Tunna plastbärkassar.
 • Ballonger.
 • Våtservetter.

Reglerna om vem som definieras som producent finns på sidorna för de olika producentansvaren:

  Nedskräpningsavgifter

  En fast årsavgift ska betalas av producenter av de engångsplastprodukter som är vanligt förekommande vid nedskräpning till Naturvårdsverket. Årsavgiften ska täcka Naturvårdsverkets kostnader för handläggning, administration och utbetalning av avgifterna, skräpmätningar samt för att lämna information till konsumenter om engångsprodukter.

  Årsavgiften ska betalas från år 2023 av producenter som på den svenska marknaden släpper ut följande engångsplastprodukter:

  • Engångsplastlock till muggar.
  • Flexibla omslag (som omslag till godis, glass, snacks och snabbmat).
  • Matlådor som är engångsplastprodukter.
  • Muggar som är engångsplastprodukter.
  • Plastflaskor för dryck som rymmer mindre än 0,6 liter.
  • Andra dryckesbehållare än plastflaskor för dryck som rymmer mindre än 0,6 liter.
  • Tobaksvaror med filter.
  • Filter.
  • Tunna plastbärkassar.

  Årsavgiften ska betalas från år 2025 av producenter som på den svenska marknaden släpper ut följande engångsplastprodukter:

  • Ballonger.
  • Våtservetter.

  En rörlig produktavgift ska betalas av producenter av vissa engångsplastprodukter till Naturvårdsverket. Produktavgiften ska sedan fördelas till kommunerna som ersättning för att de städar upp och behandlar skräpet från dessa produkter samt för att sprida information i syfte att minska den negativa miljöpåverkan från nedskräpning av engångsplastprodukterna.

  Ersättningen betalas ut till kommunerna varje år och ska användas under den tidsperiod som Naturvårdsverket beslutat om. Ersättningen fördelas till kommunerna utifrån antalet invånare som var folkbokförda i varje kommun den 1 november föregående år. 

  Produktavgiften ska betalas från år 2024 av producenter som på den svenska marknaden släpper ut följande engångsplastprodukter:

  • Engångsplastlock till muggar.
  • Flexibla omslag (som omslag till godis, glass, snacks och snabbmat).
  • Matlådor som är engångsplastprodukter.
  • Muggar som är engångsplastprodukter.
  • Andra dryckesbehållare än plastflaskor för dryck som rymmer mindre än 0,6 liter.
  • Tobaksvaror med filter.
  • Filter.

  Produktavgiften ska betalas från år 2025 av producenter som på den svenska marknaden släpper ut följande engångsplastprodukter:

  • Ballonger.
  • Våtservetter.

  Nedskräpningsavgifternas storlek

  Årligen ska en årsavgift på 3 000 kr betalas av producenter som på den svenska marknaden släpper ut tobaksvaror med filter.

  En årsavgift på 500 kr per produktkategori betalas av producenter som på den svenska marknaden släpper ut produkter i produktkategorierna:

  • Engångsplastlock till muggar.
  • Flexibla omslag (som omslag till godis, glass, snacks och snabbmat).
  • Matlådor som är engångsplastprodukter.
  • Muggar som är engångsplastprodukter.
  • Andra dryckesbehållare än plastflaskor för dryck som rymmer mindre än 0,6 liter.
  • Filter.
  • Ballonger.
  • Våtservetter.

  En årsavgift på 300 kr per produktkategori betalas av producenter som på den svenska marknaden släpper ut produkter i produktkategorierna:

  • Plastflaskor för dryck som rymmer mindre än 0,6 liter.
  • Tunna plastbärkassar. 

  Naturvårdsverket bestämmer produktavgiftens storlek per produktkategori i en föreskrift. Produktavgiftens slutliga storlek för varje producent beror på hur många produkter som producenten släppt ut på den svenska marknaden under föregående kalenderår. Uppgifter om antalet produkter som släppts ut på den svenska marknaden föregående kalenderår ska producenter årligen rapportera till Naturvårdsverket.

  Produktavgiften beräknas genom att utgå från kommunernas kostnader för att städa upp skräpet från de produkter som omfattas av produktavgiften och hur mycket av produkterna som hittas i skräpmätningarna. Kostnaden delas sedan med antalet produkter i varje produktkategori som släppts ut på den svenska marknaden under föregående kalenderår. 

  Rapportering

  För att kunna fastställa rätt produktavgift ska den som är skyldig att betala nedskräpningsavgifter årligen lämna in uppgifter till Naturvårdsverket. De uppgifter som ska rapporteras är hur många produkter du som producent har släppt ut på den svenska marknaden under närmast föregående kalenderår.

  Från år 2023 ska kommuner årligen, senast den 31 mars, rapportera uppgifter till Naturvårdsverket. Kommunerna ska redovisa sina kostnader för föregående år för att städa upp det skräp som skräpats ned på de platser där kommunen har renhållningsansvar. De ska också redovisa kostnaderna för att transportera och behandla avfallet samt den administration, planering och rapportering som krävts för detta. Vidare ska kommunerna redovisa kostnaden för föregående år för att sprida information för att minska den negativa miljöpåverkan från nedskräpning av engångsplastprodukter samt mängden fimpar som städats upp. Mängden fimpar ska redovisas i kilogram. Det första kalenderåret som ska ingå i rapporteringen är 2022.

  Reglerna om rapporteringen och när rapporteringen börjar gälla finns på sidorna för respektive producentansvar:

   Betalning av avgifterna

   Nedskräpningsavgifterna ska betalas efter att Naturvårdsverket beslutat om detta. Om betalningen är försenad ska du som producent betala en dröjsmålsavgift i enlighet med lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift.

   Beslutet om nedskräpningsavgift får överklagas. 

    

   Avgifter som inte tas i anspråk

   I de fall en kommun inte har använt hela ersättningen under den bestämda tidsperioden för den verksamhet som ska bedrivas enligt förordningen om nedskräpningsavgifter ska överskottet betalas tillbaka till Naturvårdsverket.

   Om det finns intäkter från nedskräpningsavgifterna som inte används för Naturvårdsverkets eller kommunernas verksamhet ska intäkterna räknas av mot nästkommande års nedskräpningsavgift. I de fall en avräkning mot nästkommande års nedskräpningsavgift inte är möjlig ska nedskräpningsavgiften betalas tillbaka till producenten. 

    

   Relaterade sidor