Vägledning

Minska svinnet av matavfall

Informationsmaterial om åtgärder för att minska matsvinnet i olika led i livsmedelskedjan. Materialet är tänkt att motivera och inspirera.

Vägledningen har tagits fram som en del i Naturvårdsverket arbete för att förebygga och hantera avfall, där ett av fokusområdena är livsmedel.

Sidan vänder sig till

Kommuner, landsting, länsstyrelser, regioner och berörda aktörer inom livsmedelskedjan. Skolor och för de som utbildar i miljöfrågor. Miljöansvariga inom livsmedels- och förädlingsindustrin, butiker, storkök eller restauranger som vill genomföra åtgärder för att minska matsvinnet.

Bra att veta

Livsmedelsverket har i samarbete med Naturvårdsverket och Jordbruksverket, tagit fram en handlingsplan för minskat matsvinn. Den visar hur Sverige långsiktigt ska arbeta med att minska matsvinnet.

Handlingsplan för minskat matsvinn - Fler gör mer (pdf på Livsmedelsverkets webbplats)

Följande lagstiftningar är tillämpliga för matsvinn och matavfall:

Avfallsdirektivet (2008/98/EG) (pdf)

Kraven är kopplade till införandet av avfallsdirektivets (2008/98/EG) artikel 22 om bioavfall och innebär att EU:s medlemsstater ska säkerställa att bioavfall antingen separeras och materialåtervinns vid källan, eller samlas in separat och inte blandas med andra typer av avfall. 

Miljöbalken (1998:808)

Avfallsförordningen (2020:614)

Föreskrifter om undantag från krav på utsortering, separat insamling och fastighetsnära insamling av bioavfall (NFS 2023:11)

Hantering av livsmedelsavfall från exempelvis butiker omfattas dessutom av särskilda krav enligt lagstiftningen om animaliska biprodukter. För vägledning om regler för bl.a. transport och behandling av animaliska biprodukter hänvisar vi till Jordbruksverket: 

Foder och produkter från djur (jordbruksverket.se)

Innehåll och användningsområden

Vägledningen innefattar informationsmaterial och verktyg till kommuner, landsting, län, skolor och berörda aktörer inom livsmedelskedjan. Materialet ska ge stöd till att förmedla behovet av att minska matsvinnet och ge exempel på möjliga åtgärder.   

Vägledningen syftar till att ge kunskap om hur matsvinn kan minskas i alla led i livsmedelskedjan, från ”jord till bord”. Materialet ska kunna användas för att inspirera organisationer till att starta eller fortsätta arbete för att minska matsvinnet. Det är viktigt att ge vidare kunskap om vad man kan göra som konsument.

Materialet kan användas när:

  • miljöinspektörer, renhållare eller miljöstrateger vill inspirera organisationer till att arbeta med matsvinn inom sina kommuner
  • miljöansvariga på landsting och inom berörda branscher vill planera och starta upp matsvinnsprojekt
  • kockar eller rektorer vill starta matsvinnsprojekt i skolor
  • butiker, storkök eller restauranger vill genomföra åtgärder för att minska matsvinnet
  • lärare vill ge elever och studenter kunskap om matsvinn

Faktablad till kommuner

Faktablad till kommuner

Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket har gemensamt tagit fram ett underlag för hur kommuner kan arbeta med matsvinn och goda exempel.

Minska matsvinnet i kommunen – fakta och goda exempel, 2013 (livsmedelsverket.se)

Skolmaterial

Ministerrådet har prioriterat avfallsförebyggande arbete och har därför tagit fram skolmaterial även på svenska.

Lärarhandledning för förebygga avfall inklusive matsvinn (Nordiska ministerrådet 2015)

Elevhäfte förebygga avfall (Nordiska ministerrådet 2015)

Så kan det matsvinn som ändå uppstår tas omhand

Att inte slänga mat som hade kunnat ätas sparar pengar, resurser och miljön. Men det uppstår också oundvikligt matavfall och det bör sorteras ut och återvinnas. Allt fler kommuner har infört insamling av källsorterat matavfall för biologisk återvinning.  

Regeringen har inom miljömålssystemet fastställt etappmål för ökad resurshushållningen livsmedelskedjan:

Senast år 2023 ska minst 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och biogas tas tillvara.

Mer information om ökad återvinning av matavfall

Relaterad vägledning