Ansökan om dispens från kravet på separat insamling av bioavfall

Granskad: ‎den ‎12‎ ‎december‎ ‎2023

Formulär för kommuner som ansöker om dispens från kraven på separat insamling av bioavfall i avfallsförordningens 3 kap. 1 a § .

Privatpersoner och verksamheter som vill ansöka om dispens från kravet på separat sortering av  bioavfall ska inte söka dispens hos Naturvårdsverket, utan vända sig till sin kommun.

Innan du börjar att fylla i din ansökan via formuläret, läs igenom informationen på vår webbsida:

Krav på separat insamling av bioavfall 

Uppgifter om kommunen som ansökan avser.
Uppgifter om kommunen som ansökan avser
Uppgifter om kommunen/organisationen som ansöker om dispens
Uppgifter om kommunen/organisationen som ansöker om dispens
Uppgifter om kommunen/organisationen som ansöker om dispens
Uppgifter om kommunen/organisationen som ansöker om dispens
Uppgifter till kontaktperson (projektledare eller motsvarande)
Uppgifter till kontaktperson (projektledare eller motsvarande)
Uppgifter till kontaktperson (projektledare eller motsvarande)
Uppgifter till behörig företrädare (ytterst ansvarig för ansökan)
Uppgifter till behörig företrädare (ytterst ansvarig för ansökan)
Till ansökan ska också bifogas dokument (i pdf-format) som styrker att den som anges som behörig företrädare har behörighet att agera för kommunens räkning avseende ansökan. Det kan exempelvis vara en delegationsordning, ett beslut eller en fullmakt. För att underlätta handläggningen kan kommunen även ange vilken punkt i delegationsordningen som åberopas
Ansökan avser*
Bifoga gärna en karta eller annat dokument (i pdf-format) som visar vilka delar av kommunen som omfattas av ansökan.
För att Naturvårdsverket ska kunna avgöra om det finns skäl för dispens måste ansökan visa på vilka alternativ för införande av separat insamling av livsmedels- eller köksavfall som har utretts och varför dessa alternativ inte är genomförbara.
Bifoga i pdf-format
Vilket eller vilka dispensskäl kopplar motiveringen till? *För att Naturvårdsverket ska kunna göra en bedömning av dispensskälen är det viktigt att ni beskriver hur förhållandena i er kommun ser ut. För att Naturvårdsverket ska kunna bevilja en dispens behöver minst ett av kraven i 3 kap. 16 § Avfallsförordningen vara uppfyllda. Att samla in avfall separat ska inte anses genomförbart eller inte anses ge fördelar som överväger nackdelarna, om
Om flera dispensskäl valts ska motivering till varje skäl framgå. Beskriv utifrån förutsättningarna i den egna kommunen.
Till ansökan ska det bifogas en tidsatt utbyggnadsplan som beskriver i vilken takt kommunen planerar att utöka den separata insamlingen under den period som ansökan omfattar (längre texter kan bifogas).
Bifoga i pdf-format
Om ni i ansökan vill söka dispens för olika tidsperioder, exempelvis för olika områden anger ni den längsta perioden i datumfälten och lägg annan information i fritextfältet nedan.
Dispens kan beviljas för höst två år i taget.