Vägledning

Behandling av elavfall

Vägledning för tillämpning av föreskrifterna (2018:11) om yrkesmässig lagring och behandling av elavfall som omfattas av producentansvar.

Krav på yrkesmässig behandling av elavfall som omfattas av producentansvar

Vid behandling av elavfall som omfattas av producentansvar gäller särskilda krav som följer framförallt av EU:s WEEE-direktiv (2012/19/EU) om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning. Kraven i direktivet har i Sverige genomförts främst i avfallsförordningen (2011:927) och Naturvårdsverkets föreskrifter om yrkesmässig lagring och behandling av elavfall som omfattas av av producentansvar, NFS 2018:11.

För att bedriva behandlingsverksamhet för elavfall krävs att en anmälan gjorts till tillsynsmyndigheten (vanligen kommunen). Tillsynsmyndigheten kan då också ställa specifika krav på verksamheten.

Det finns standarder för behandling av elavfall som arbetats fram på EU-nivå, dels av den europeiska standardiseringskommittén CENELEC, dels av WEEELABEX, en internationell branschorganisation. Det finns dock inget krav i den svenska lagstiftningen på att någon av dessa standarder ska tillämpas. De är därför inte tvingande. Däremot har CENELEC-standarden (SS-EN 50625-1, Krav gällande insamling, logistik och behandling av skrotad elektrisk och elektronisk utrustning, WEEE) antagits som branschstandard och getts ut av SEK, Svensk Elstandard.

EU-standarder för WEEE

Följande EU-standarder arbetas fram av CENELEC och ersätter de tidigare Weeelabex standarder:

  • TS 50625 - 4 Insamling och logistik
  • EN 50614 Förberedelse för återanvändning
  • EN 50625-1; TS 50625-3-1 Allmänna behandlingskrav
  • EN 50625-2-1; TS 50625-3-2 Lampor
  • EN 50625-2-2; TS 50625-3-3 Skärmar (CRT FPD)
  • EN 50625-2-3; TS 50625-3-4 Värmeväxlare
  • EN 50625-2-4; TS 50625-3-5 Photovoltaic panels
  • TS 50625-5 * Slutlig behandling

Cen Cenelecs webbplats (engelska)

Broschyr om standarderna (pdf 3 MB) (engelska)

Det är frivilligt att använda sig av standarderna i Sverige.

Sammanställning av remiss om föreskrifterna NFS 2018:11