Vägledning

Nematoder, insekter och spindeldjur (NIS) som biologiska bekämpningsmedel

Naturvårdsverket ansvarar för prövningen av nematoder, insekter och spindeldjur som biologiska bekämpningsmedel.

Förordningen (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur (NIS) som bekämpningsmedel gäller från den 1 juli 2016. 

Bra att veta

Naturvårdsverket prövar NIS för godkännande som bekämpningsmedel. När en organism blivit godkänd är det möjligt för alla som önskar att föra in och använda den.

Förordning (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel

Förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter 

Enligt förordningen (2016:402) får nematoder, insekter och spindeldjur (NIS) godkännas endast om de är godtagbara från hälso- och miljöskyddssynpunkt, särskilt med hänsyn till påverkan på den biologiska mångfalden. 

Lista över godkända NIS

Naturvårdsverket har hittills godkänt 30 NIS, av vilka 23 stycken ingår i bekämpningsmedel som tidigare godkänts av Kemikalieinspektionen. 

De övriga sju organismerna som godkänts har tidigare inte använts som bekämpningsmedel i Sverige.

Listan med godkända NIS och villkor för bland annat användning, samt länk till varje enskilt beslut, finner du på sidan om biologiska bekämpningsmedel: 

Biologiska bekämpningsmedel

Alla NIS som ingår i bekämpningsmedel som godkänts av Kemikalieinspektionen, är uppförda på EPPO:s lista (European and Mediterranean Plant Protection Organisation) över kommersiellt använda arter för biologisk bekämpning (PM 6/3, appendix I) och ska prövas av Naturvårdsverket. 

Naturvårdsverket prövar NIS på EPPO:s lista utifrån den prioritering som gjorts i samråd med Jordbruksverket. De NIS som ingår i produkter godkända av Kemikalieinspektionen (4 st) kommer att prövas innan respektive godkännande löper ut.

Enligt förordningen kan en NIS godkännas om den bedöms vara godtagbar ur hälso- och miljöskyddssynpunkt, särskilt med avseende på biologisk mångfald. För att bedöma risker för påverkan på den biologiska mångfalden analyseras arterna med avseende på olika riskfaktorer, bland annat etableringspotential, spridningsförmåga och val av föda. Konsekvenser som bör undvikas vid utsläpp av NIS är bland annat att nya arter etableras i Sverige. Arter som riskerar att påverka skyddade områden eller hotade arter är heller inte lämpliga att släppa ut.

Två vägar till godkännande

Det finns två olika vägar för arter att bli godkända:

  • Genom Naturvårdsverkets egen prövning av NIS som finns på EPPO:s lista. För att kvalificera sig till denna lista ska organismen bedömts kunna användas utan att det medför risker, samt att den antingen är etablerad i stora delar av EPPO-regionen (idag 52 medlemsländer) eller har använts i minst 5 EPPO-medlemsländer under minst 5 år utan rapporterade problem. Idag finns 107 NIS med på listan
  • Genom inkomna ansökningar om godkännande till Naturvårdsverket. Avgiften är 8 000 kronor per art. För forskningsändamål är det möjligt att ansöka om dispens från godkännande, för 3 000 kronor.

Alla godkända NIS, även de som godkänts efter en ansökan, kan föras in och användas som bekämpningsmedel av alla.

Är det fråga om en genmodifierad NIS gäller dessutom ytterligare regler, bland annat att ansökningar som gäller genmodifierade organismer (GMO) hanteras av Kemikalieinspektionen. 

Vem kan söka?

Alla som önskar att få en NIS godkänd kan ansöka. Till skillnad från tidigare produktprövning efter ansökan från enskilda firmor är det nu öppet även för ansökningar från till exempel odlarorganisationer, enskilda odlare eller fler odlare som går ihop om en ansökan, eller från firmor som säljer bekämpningsmedel som förbereder en ansökan tillsammans. 

Föreskrifter

Under 2022 meddelar Naturvårdsverket föreskrifter om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel.

Övergångsregler

Den som har ett gällande produktgodkännande från Kemikalieinspektionen kan fortsätta använda detta enligt det gamla systemet fram till att respektive godkännande upphör. 

Biologisk bekämpning innebär att skadegörare (t.ex. insekter, ogräs eller växtsjukdomar) bekämpas med hjälp av levande organismer. Organismerna begränsar skadegöraren på naturlig väg genom att parasitera, predera (äta) eller infektera denne.

Biologiska bekämpningsmedel består ofta av naturliga fiender till skadegöraren. En naturlig fiende kan vara antingen en makroorganism (nematod, insekt eller spindeldjur) eller en mikroorganism (bakterier, virus eller svampar).

Mer information

Kontakt

Kontakta Naturvårdsverket för mer information eller frågor kring ansökningar:

maria.bjorkman@naturvardsverket.se