Vägledning

Artskyddshandboken och vägledning om artskydd

Ett stöd för de handläggare på länsstyrelsen som i sitt arbete kommer i kontakt med artskyddsförordningen. Här finns även annan vägledning om EU:s och svenska artskydds- respektive fridlysningbestämmelser.

Sidan vänder sig till

Handboken och vägledningarna vänder sig i första hand till länsstyrelsen som tillsynsmyndighet för artskyddsförordningen.  Andra inblandade myndigheter, verksamhetsutövare och andra berörda kan också dra stor nytta av innehållet.

Artskyddshandboken

Del 1 behandlar arbete med fridlysningsärenden, det vill säga dispenser från förbud i artskyddsförordningen. Del 2 innehåller stöd kring preparering, handel och förevisning.

Begreppet "avsiktligt" i artskyddsförordningen

I samband med två domar från Mark- och miljööverdomstolen i december 2014 var en central fråga hur begreppet avsiktligt i 4 § artskyddsförordningen bör tolkas.

Avsiktligt i 4 § artskyddsförordningen – tillämpning i exemplet vindkraft

Prövning av tillstånd och dispens från artskyddet

I domar från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) i december 2014 och i februari 2015 utvecklade domstolen sin syn på förhållandet mellan prövningen av ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken och ansökan om dispens från artskyddsförordningen.

Förhållandet mellan prövning av ett tillstånd och dispens från artskyddet

Riktlinjer för hantering av artskydd i skogsbruket

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har fastställt gemensamma riktlinjer för handläggning av skogsbruksärenden som berör fridlysta arter skyddade genom 4 och 7 §§ i artskyddsförordningen. Riktlinjerna vänder sig till handläggare och konsulenter på länsstyrelserna och Skogsstyrelsen och syftar till att vara ett stöd i den dagliga handläggningen av ärenden samt i dialogen mellan myndigheterna.

Riktlinjer för hantering av artskydd i skogsbruket (pdf 3 MB)

Presentationer webbinarium artskydd i skogen (pdf 2 MB)

Tolkning av Mark- och miljööverdomstolens dom om bombmurklan

Tolkning av Mark- och miljööverdomstolens dom om bombmurklan 

Mark- och miljööverdomstolen utvecklade i februari 2017 sin syn om hur de nationella fridlysningsreglerna bör tolkas. Här har Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket gemensamt tolkat domen.

Vägledning (Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen) (pdf 34 kB)

Mark- och miljööverdomstolens dom

Fridlysning av fåglar vid skogsbruk

Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens gemensamma tolkning av förändringarna i 4 § artskyddsförordningen om fridlysning av fåglar i samband med skogsbruk.

Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens gemensamma tolkning av förändringarna i 4 § artskyddsförordningen om fridlysning av fåglar i samband med skogsbruk (pdf 640 kb)

Förvaring av levande fåglar

Naturvårdsverkets vägledning om tillämpningen av 23 § och 25 § artskyddsförordningen (2007:845) när det gäller förvaring m.m. av levande fåglar av arter som lever vilt inom EU:s europeiska territorium.

Vägledning om förvaring med mera av levande fåglar av arter som lever vilt inom EU:s europeiska territorium (pdf 110 kB)

EU Bird List (EU-kommissionens webbplats)

Rättelse av vägledning om artskydd och urblåsta fågelägg

Undantag från krav på tillstånd för preparering av djur

Det krävs tillstånd från länsstyrelsen att preparera djur yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte, utom i vissa undantagsfall. Naturvårdsverkets vägledning vänder sig främst till länsstyrelserna och beskriver när det kan finnas skäl att göra undantag från kravet på tillstånd.

Naturvårdsverkets tolkning av undantag för preparering av horn (298 kB)