Vägledning

Artskyddshandboken och vägledning om artskydd

Ett stöd för de handläggare på länsstyrelsen som i sitt arbete kommer i kontakt med artskyddsförordningen. Här finns även annan vägledning om EU:s och svenska artskydds- respektive fridlysningbestämmelser.

Sidan vänder sig till

Handboken och vägledningarna vänder sig i första hand till länsstyrelsen som tillsynsmyndighet för artskyddsförordningen.  Andra inblandade myndigheter, verksamhetsutövare och andra berörda kan också dra stor nytta av innehållet.

Artskyddshandboken

Del 1 behandlar arbete med fridlysningsärenden, det vill säga dispenser från förbud i artskyddsförordningen. Del 2 innehåller stöd kring preparering, handel och förevisning.

Förvaring av levande fåglar

Naturvårdsverkets vägledning om tillämpningen av 23 § och 25 § artskyddsförordningen (2007:845) när det gäller förvaring m.m. av levande fåglar av arter som lever vilt inom EU:s europeiska territorium.

Vägledning om förvaring med mera av levande fåglar av arter som lever vilt inom EU:s europeiska territorium (pdf 110 kB)

EU Bird List (EU-kommissionens webbplats)

Begreppet "avsiktligt" i artskyddsförordningen

I samband med två domar från Mark- och miljööverdomstolen i december 2014 var en central fråga hur begreppet avsiktligt i 4 § artskyddsförordningen bör tolkas.

Avsiktligt i 4 § artskyddsförordningen – tillämpning i exemplet vindkraft

Prövning av tillstånd och dispens från artskyddet

I domar från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) i december 2014 och i februari 2015 utvecklade domstolen sin syn på förhållandet mellan prövningen av ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken och ansökan om dispens från artskyddsförordningen.

Förhållandet mellan prövning av ett tillstånd och dispens från artskyddet

Riktlinjer för hantering av artskydd i skogsbruket

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har fastställt gemensamma riktlinjer för handläggning av skogsbruksärenden som berör fridlysta arter skyddade genom 4 och 7 §§ i artskyddsförordningen. Riktlinjerna vänder sig till handläggare och konsulenter på länsstyrelserna och Skogsstyrelsen och syftar till att vara ett stöd i den dagliga handläggningen av ärenden samt i dialogen mellan myndigheterna.

Riktlinjer för hantering av artskydd i skogsbruket (pdf 3 MB)

Presentationer webbinarium artskydd i skogen (pdf 2 MB)

Rättelse av vägledning om artskydd och urblåsta fågelägg

Tolkning av Mark- och miljööverdomstolens dom om bombmurklan

Tolkning av Mark- och miljööverdomstolens dom om bombmurklan 

Mark- och miljööverdomstolen utvecklade i februari 2017 sin syn om hur de nationella fridlysningsreglerna bör tolkas. Här har Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket gemensamt tolkat domen.

Vägledning (Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen) (pdf 34 kB)

Mark- och miljööverdomstolens dom

Fridlysning av fåglar vid skogsbruk

Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens gemensamma tolkning av förändringarna i 4 § artskyddsförordningen om fridlysning av fåglar i samband med skogsbruk.

Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens gemensamma tolkning av förändringarna i 4 § artskyddsförordningen om fridlysning av fåglar i samband med skogsbruk (pdf 640 kb)